De controle van de financiële situatie van de vennootschap, van de jaarrekening en van de afstemming van de jaarrekening en de daarin op te nemen gegevens met het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, wordt toevertrouwd aan een of meer accountants, benoemd door de Algemene Aandeelhoudersvergadering en gekozen uit de leden, natuurlijke dan wel rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De opdracht en de bevoegdheid van de accountant(s) zijn wettelijk vastgelegd.

De Algemene Aandeelhoudersvergadering bepaalt het aantal accountants en beslist over hun vergoedingen, in overeenstemming met de wet. De accountants hebben daarnaast recht op een vergoeding van de reiskosten voor de controle op sites en bij administratieve kantoren.

De Algemene Aandeelhoudersvergadering kan ook een of meer plaatsvervangende accountants aanwijzen. De accountants worden benoemd voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging. De Algemene Aandeelhoudersvergadering kan hen niet ontslaan, tenzij ze hiervoor een grondige reden heeft.

Het auditmandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA is op de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2016 afgelopen.

Op voorstel van de auditcommissie heeft de Raad van Bestuur op de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 10 mei 2016 voorgesteld om het auditmandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Michel Denayer, te hernieuwen voor een periode van drie jaar. De Raad stelt ook voor om mevrouw Corine Magnin te benoemen tot plaatsvervangende vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA voor dezelfde termijn.

De Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 10 mei 2016 is met beide voorstellen akkoord gegaan.

In 2016 bedroeg de auditvergoeding voor Solvay nv € 1,1 miljoen. Deze bestaat uit de audit van zowel de statutaire als de geconsolideerde jaarrekening van Solvay nv.
De extra auditvergoedingen voor dochterondernemingen van Solvay bedroegen € 5,1 miljoen, inclusief de audit op Cytec voor heel 2016.

In 2016 werden er extra niet-auditgerelateerde vergoedingen van € 1,4 miljoen betaald door dochterondernemingen van Solvay.