2.2.1. Belangrijkste aandeelhouder

De grootste aandeelhouder van Solvay is Solvac nv, met een belang van meer dan 30% in het maatschappelijk kapitaal.

Solvac nv is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussel.

Solvac nv heeft ongeveer 13.000 aandeelhouders, waarvan er meer dan 2000 een familierelatie hebben met de oprichters van Solvay en Solvac. Zij hebben een gezamenlijk belang van circa 77% in Solvac.

2.2.2. Aandeelhoudersstructuur

In de volgende tabel is de huidige aandeelhoudersstructuur weergegeven op basis van de transparantieverklaringen die de vennootschap en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’) van de aandeelhouders hebben ontvangen op grond van i) de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of de statuten van Solvay of ii) artikel 74 van de Belgische wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen of iii) op basis van recentere informatie uit openbare bronnen.

 

 

Datum

 

Aantal aandelen

 

% van totaal

Solvac

 

29 juli 2016

 

32 511 125

 

30,71%

Solvay Stock Option Management

 

4 juli 2016

 

2 632 690
(+ 559 374 aankoopopties)

 

3,01%

Op 29 juli 2016 verklaarde Solvac dat het 30,71% (32.511.125 aandelen) in het aandelenkapitaal van Solvay in handen heeft.

Solvay Stock Option Management bvba, een indirecte dochteronderneming van Solvay, verklaarde op 4 juli 2016 dat zij een belang had van 3,01% van de 105.876.416 door Solvay uitgegeven aandelen, namelijk 2.632.690 aandelen en 559.374 aankoopopties. De aankoopopties zijn onderdeel van de risicoafdekkingsstrategie van de Groep in het kader van door Solvay aan het hogere kader van de Groep uitgegeven aandelenopties.

Blackrock Inc. verklaarde op 18 november 2016 dat zij een belang had van 3,04% (3.219.775 aandelen) in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en op 30 november 2016 dat haar belang inmiddels was afgenomen tot onder de wettelijke drempel van 3%.

De meest recente transparantieverklaringen kunnen worden ingezien op de website.

De aandelen waarvoor Solvay en de FSMA geen transparantieverklaringen hebben ontvangen, worden gehouden door:

  • individuele aandeelhouders die rechtstreeks aandelen in Solvay houden;
  • Europese en andere institutionele aandeelhouders, wier aantal en belangstelling af te leiden zijn uit de intensiteit van de contacten tijdens veel roadshows, de periodieke publicatie van analistenrapporten en het handelsvolume in de afgelopen jaren.

Tijdens de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 10 mei 2016 vertegenwoordigden de gewone aandeelhouders met hun stemmen 58,16% van het kapitaal van Solvay nv.