De Raad van Bestuur heeft een auditcomité ingesteld. Samenstelling, rol, taken en functioneren van dit comité zijn omschreven in het interne reglement, dat als bijlage bij het Handvest is gevoegd.

Het auditcomité is samengesteld uit  drie in elk geval niet-uitvoerende bestuurders, waarvan het merendeel onafhankelijk is. De bestuurders die lid zijn van het auditcomité voldoen aan het competentiecriterium door hun opleiding en hun ervaring opgedaan in eerdere functies (zie hoofdstuk 4.1.1. over de samenstelling van de Raad van Bestuur). Het secretariaat van dit comité wordt verzorgd door een jurist van de Groep.

Het comité heeft in 2016 zesmaal vergaderd, waarvan vier maal voorafgaand aan de zitting van de Raad van Bestuur waarop beraadslaagd werd over de publicatie van de driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse resultaten. De deelname van de leden van het auditcomité was zeer hoog (100%).

Tijdens elke vergadering wordt het auditcomité geïnformeerd door de CFO (Algemeen Directeur Financiën), het hoofd van de Group Internal Audit en de accountant belast met de externe controle (Deloitte, vertegenwoordigd door Michel Denayer). Ook het driemaandelijks rapport van de Juridisch Directeur van de Groep over de belangrijkste lopende juridische geschillen, de fiscale geschillen en de intellectuele-eigendomsgeschillen komt aan de orde. Wanneer het comité dit nodig acht, vergadert zij achter gesloten deuren met de accountant belast met de externe controle. Eenmaal per jaar nodigt het comité de voorzitter van het uitvoerend comité en CEO (Jean-Pierre Clamadieu) en alle overige bestuurders uit om van gedachten te wisselen over de belangrijkste risico’s waaraan de Groep blootstaat.