De Raad van Bestuur heeft een benoemingscomité ingesteld. Samenstelling, rol, taken en functioneren van dit comité zijn omschreven in het interne reglement, dat als bijlage bij het Handvest is gevoegd.

De meerderheid van de leden van het benoemingscomité zijn onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders.

De voorzitter van het uitvoerend comité wordt op de vergaderingen uitgenodigd, behalve voor onderwerpen die hem persoonlijk betreffen.

De secretaris van het comité is Michel Defourny.

Dit comité is driemaal bijeengekomen in 2016. De deelname van de leden van het benoemingscomité was zeer hoog (100 %).

Het benoemingscomité geeft advies over benoemingen binnen de Raad van Bestuur (voorzitter, nieuwe leden, herbenoemingen en commissies), over functies binnen het uitvoerend comité (voorzitter en leden) en over benoemingen in functies binnen het algemeen management.