De Raad van Bestuur heeft een remuneratie comité ingesteld. Samenstelling, rol, taken en functioneren van dit comité zijn omschreven in onder andere het interne reglement, dat als bijlage bij het Handvest is gevoegd.

De meerderheid van de leden van dit comité heeft de status van onafhankelijk bestuurder in de zin van de wet. Het remuneratie comité beschikt over de nodige knowhow voor de uitvoering van haar opdracht.

De voorzitter van het uitvoerend comité wordt op de vergaderingen uitgenodigd, behalve voor onderwerpen die hem persoonlijk betreffen.

De secretaris van het comité is Michel Defourny.

De vergaderingen worden voorbereid door de Algemene Directeur Personeelszaken van de Groep, die de vergaderingen bijwoont.

Dit comité is tweemaal bijeengekomen in 2016. De deelname van de leden van het remuneratie comité was zeer hoog (100%).

Het remuneratie comité neemt de taken op zich die haar bij wet zijn opgelegd. Het adviseert de Raad van Bestuur over het remuneratiebeleid en het niveau van de vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur en van het uitvoerend comité, en wordt jaarlijks ingelicht over de vergoedingen van het algemeen management. Het verstrekt ook advies aan de Raad van Bestuur en/of het uitvoerend comité over de beleidsprincipes van de Groep inzake vergoedingen (met inbegrip van de langetermijnvergoedingen). Voorts bereidt het de rapportage over het remuneratiebeleid voor.