In 2016 kwam de Raad van Bestuur acht maal voor een vergadering bijeen. De aanwezigheid per bestuurder staat vermeld in de grafiek in hoofdstuk 4.1.1. Structuur en samenstelling.

In 2016 hield de Raad van Bestuur zich vooral bezig met besprekingen, toezicht en besluitvorming op het gebied van de jaarlijkse herziening van de strategie van de Groep, de herziening van de strategische projecten (overnames, desinvesteringen, kapitaaluitgaven enz.), de goedkeuring van de kwartaalverslagen en het dividendvoorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de driemaandelijkse financiële verslaggeving, de verslagen van de commissies van de Raad van Bestuur, corporate governance, beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, risicobeheer, het remuneratiebeleid en de regeling voor langetermijnvergoedingen, de opvolgingsplanning voor de Raad van Bestuur en het management, reorganisaties binnen de Groep en verslaggeving aan en voorstellen tot besluiten voor de Algemene Vergadering.

Er waren in 2016 geen transacties of contractuele verhoudingen tussen de Groep en de leden van de Raad van Bestuur die tot belangenvermenging leidden.