Bestuurders van Solvay nv krijgen een vaste vergoeding waarvan de basis wordt vastgesteld door de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. De Raad van Bestuur beslist over eventuele aanvullende vergoedingen op basis van artikel 26 van de statuten, dat als volgt luidt:

 • ‘De bestuurders ontvangen, ten laste van de algemene kosten, bezoldigingen waarvan de voorwaarden en het bedrag door de algemene vergadering worden vastgesteld’;
 • ‘Het besluit van de algemene vergadering blijft gehandhaafd zolang geen andersluidende beslissing genomen wordt’;
 • ‘De Raad van Bestuur is bevoegd om aan de met speciale functies belaste bestuurders (de voorzitter, ondervoorzitters, bestuurders belast met het dagelijks bestuur en leden van het uitvoerend comité) vaste vergoedingen toe te kennen boven de in de voorgaande alinea voorziene bezoldigingen’;
 • ‘Ieder met het dagelijks bestuur belaste bestuurder heeft bovendien recht op een veranderlijke vergoeding die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld op basis van hun individuele prestaties en de geconsolideerde resultaten van de Solvay-groep’;
 • ‘De in de twee voorgaande alinea’s bedoelde bedragen worden eveneens op de algemene kosten aangerekend’.

6.2.1. Individuele remuneratie van de Raad van Bestuur

 • de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van juni 2005 en mei 2012 (voor aanwezigheidsvergoedingen van de Raad) heeft besloten de bestuurders vanaf het boekjaar 2005 als volgt te vergoeden:
  • een vaste jaarlijkse brutovergoeding van € 35.000 per bestuurder en een individuele toelage van € 4000 bruto voor elke keer dat de bestuurder een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont;
  • € 4000 bruto voor de leden van het auditcomité en € 6000 bruto voor haar voorzitter voor elke bijgewoonde vergadering van het comité;
  • € 2500 bruto per lid van het Remuneratie Comité, van het Benoemingscomité en het Comité Financiën en € 4000 bruto voor de voorzitters van deze Comités, voor elke vergadering, met dien verstande dat een Bestuurder die tegelijk lid is van het Remuneratie comité en lid van het Benoemingscomité geen dubbele vergoeding kan ontvangen;
  • de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het uitvoerend comité en de uitvoerende bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun deelname aan deze comités;
 • voor de voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Bestuur gebruikgemaakt van de bevoegdheid die artikel 27 van de statuten aan de Raad geeft om in 2016 een vaste bijkomende jaarlijkse vergoeding van € 250.000 bruto toe te kennen wegens het vele werk en de verantwoordelijkheid die zijn taak met zich meebrengt;
 • niet-uitvoerend bestuurders ontvangen geen variabele vergoeding die verband houdt met het bedrijfsresultaat of met andere prestatiecriteria. Zij hebben geen recht op aandelenopties of Performance Share Units, noch op een aanvullende pensioenregeling;
 • de vennootschap vergoedt de reis- en verblijfskosten van bestuurders voor de vergaderingen en voor de uitoefening van hun functie in de Raad van Bestuur en de daarbij behorende commissies.

De voorzitter van de Raad van Bestuur is de enige niet-uitvoerende bestuurder die beschikt over permanente ondersteuning door de Groep (kantoor, secretariaat, auto). De andere niet-uitvoerende bestuurders krijgen logistieke ondersteuning van het Secretariaat-Generaal indien dat nodig is. De vennootschap zorgt ervoor dat de gebruikelijke verzekeringspolissen afgesloten worden ter dekking van de activiteiten van de leden van de Raad van Bestuur vereist voor de uitoefening van hun taken.

6.2.2. Omvang van de remuneratie en andere direct of indirect toegekende uitkeringen aan de bestuurders (zowel uitvoerende als niet-uitvoerende) door de vennootschap of door een met haar verbonden vennootschap

Brutoremuneratie en andere uitkeringen toegekend aan bestuurders

Vergoedingen

In €

 

2016

 

2015

 

Brutobedrag

 

Inclusief aanwezigheids­vergoedingen Raad van Bestuur en commissies

 

Brutobedrag

 

Inclusief aanwezigheids­vergoedingen Raad van Bestuur en commissies

(1)

Tot 12 mei 2015

(2)

Vanaf 12 mei 2015

N. Boël

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste emolumenten + aanwezigheidsvergoedingen

 

67 000

 

32 000

 

75 000

 

40 000

‘Artikel 27-aanvulling’

 

250 000

 

 

 

250 000

 

 

D. Solvay

 

74 500

 

39 500

 

82 500

 

47 500

J-P. Clamadieu

 

67 000

 

32 000

 

75 000

 

40 000

J-M. Solvay

 

67 000

 

32 000

 

75 000

 

40 000

G. de Selliers de Moranville(1)

 

 

 

 

 

41 701

 

29 000

B. de Laguiche

 

101 000

 

66 000

 

99 500

 

64 500

B. Scheuble

 

99 000

 

64 000

 

101 000

 

66 000

C. Casimir-Lambert

 

91 000

 

56 000

 

95 000

 

60 000

H. Coppens d’Eeckenbrugge

 

101 000

 

66 000

 

103 500

 

68 500

E. du Monceau

 

74 500

 

39 500

 

78 500

 

43 500

Y-T. de Silguy

 

85 000

 

50 000

 

93 000

 

58 000

A. Moraleda

 

66 500

 

31 500

 

82 500

 

47 500

F. de Viron

 

74 500

 

39 500

 

82 500

 

47 500

G. Michel

 

77 000

 

42 000

 

87 500

 

52 500

R. Thorne

 

91 000

 

56 000

 

95 000

 

60 000

M. Oudeman(2)

 

87 000

 

52 000

 

50 298

 

28 000

 

 

1 473 000

 

698 000

 

1 567 500

 

792 500