Solvay hanteert een systematische aanpak om controleactiviteiten te creëren en in te voeren in de meest relevante processen. De belangrijkste verantwoordelijkheden bij deze aanpak zijn vastgelegd in het Management Book van Solvay. Corporate process owner (CPO) zijn het topmanagement, de algemeen directeur van een functie en de promotor van processen (en subprocessen). De corporate process manager (CPM) is verantwoordelijk voor het definiëren van een standaardprocedure voor de Groep. Hij moet:

  1. de risico’s identificeren en evalueren;
  2. de voor deze risico's relevante procedures en controleactiviteiten ontwikkelen;
  3. deze controles invoeren binnen de Groep.

De afdeling Internal Audit & Risk Management helpt de corporate process managers bij het identificeren van de belangrijkste risico’s in de processen en bij het uitwerken van controleactiviteiten die in verhouding staan tot het belang van elk proces. Ze helpt hen ook bij het opstellen van hun jaarlijks interne controleplan (waarin vermeld wordt welke problemen en controles het komende jaar prioriteit krijgen en het plan voor de invoering ervan). Dit plan wordt elk jaar gevalideerd door een Stuurgroep Interne Controle, voorgezeten door de CFO van de Groep en waaraan alle algemeen directeurs van de functies deelnemen. Op elk niveau van de Groep (Corporate, Shared Services-platformen en GBU’s) is het management dat de verschillende processen leidt verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle.

De algemene controle van de informatiesystemen omvat zowel veiligheidsaspecten, gericht op gegevensbescherming, als kwaliteitsaspecten, om ervoor te zorgen dat de oplossingen (beheer van wijzigingen en projecten) en diensten (beheer van IT-activiteiten) zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de behoeften van de gebruikers.

De controle van financiële gegevens wordt over het hele verslaggevingsproces uitgevoerd. Daarnaast wordt in de Handleiding Financiële Verslaggeving uitgelegd hoe de verschillende IFRS-normen toegepast moeten worden binnen de Groep.

De financiële elementen worden maandelijks geconsolideerd en geanalyseerd op alle verantwoordelijkheidsniveaus binnen de vennootschap (zoals Solvay Business Services, de lokale financiële directeur, de afdeling boekhouding en verslaggeving op Groepsniveau en het uitvoerend comité), en op verschillende manieren, zoals door variantieanalyses, controles van de plausibiliteit en de coherentie, ratio-analyse of de vergelijking met gemaakte prognoses.

De auditcommissie valideert de resultaten om de drie maanden en houdt rekening met het werk van de externe accountant.