De controleomgeving vormt de basis van het interne controlesysteem, omdat dit het bewustzijn en het correct gedrag van alle medewerkers bevordert. Het bestaat uit verschillende elementen die een duidelijk kader scheppen met principes, regels, taken en verantwoordelijkheden en het illustreert tegelijk de betrokkenheid van het algemeen management.

Het Management Book geeft toelichting bij de organisatie en het bestuur van de Groep: de functies en verantwoordelijkheden van het uitvoerend comité, de Global Business Units en de functies worden erin vastgelegd, alsook de draagwijdte ervan. Het vormt ook een managementraamwerk dat tot uiting komt in de bestuurs- en personeelsmodellen van de Groep, en het benadrukt onder meer het belang van verantwoording en transparantie. Het Management Book bevat daarnaast een goedkeuringsmatrix, waarin aangegeven staat op welk managementniveau belangrijke beslissingen goedgekeurd moeten worden (financiële verbintenissen, koop- of verkoopovereenkomsten, kapitaalinvesteringen, overnames of desinvesteringen en schikkingen). Het bevat ten slotte ook 25 ‘rode lijnen’ waarmee de belangrijkste risico’s van de Groep worden aangegeven. Deze regels zijn verplicht voor alle medewerkers.

In de Gedragscode worden de principes omschreven waar de medewerkers zich in hun dagelijkse activiteiten aan moeten houden. De Code berust op een sterke traditie van waarden die diep geworteld zijn in de bedrijfscultuur van de onderneming. Wat de financiële verslaggeving betreft, stelt de Gedragscode dat de medewerkers ervoor moeten zorgen dat deze accuraat en in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving.

Een Ethics Helpline, die wordt beheerd door een externe partner, wordt ter beschikking gesteld van het personeel om hen de mogelijkheid te bieden om, indien ze dit niet via hun managers of via de afdeling Compliance wensen te doen, anoniem eventuele schendingen van de Gedragscode te melden. De Helpline is beschikbaar om problemen te melden via het internet in meer dan 45 specifieke landen en regio’s en in de algemene categorie ‘overige locaties’. Iedereen kan dus contact opnemen met de Ethics Helpline, waar ook ter wereld hij of zij zich bevindt. Daarnaast is de webtool van Ethics Helpline beschikbaar in meer dan 40 talen. De telefoonlijn is onmiddellijk beschikbaar in meer dan 20 talen, afhankelijk van het ingevoerde nummer. Medewerkers van Solvay hebben gratis toegang tot de telefoonlijn en dit 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Al deze documenten zijn toegankelijk via het intranet van de Groep en er worden regelmatige trainingssessies over de Gedragscode gehouden voor alle medewerkers.

Er zijn gestandaardiseerde personeelsprocedures voor de ontwikkeling, opleiding en evaluatie van het personeel. Per beroepstak worden functieomschrijvingen van sleutelposities opgesteld: Financiën heeft zijn eigen referentiekader voor functieomschrijvingen, waarin de belangrijkste posities aan bod komen die de stiptheid, correctheid en kwaliteit van de financiële verslaggeving waarborgen.