Het is een inherent onderdeel van de Groep en haar bedrijfsactiviteiten om risico's te nemen waarbij tegelijkertijd de wet- en regelgeving en de Gedragscode worden gerespecteerd en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling worden nagestreefd.

Het Enterprise Risk Management (ERM) beleid van Solvay wordt toegelicht in het Management Book: het stelt dat de Groep alle potentieel belangrijke operationele risico’s en kansen zal identificeren, kwantificeren, beoordelen en beheren door middel van systematisch risicomanagement dat geïntegreerd is in strategie, operationele beslissingen en activiteiten. Enterprise Risk Management wordt als een essentieel beleidsinstrument beschouwd voor het nemen van noodzakelijke beslissingen om doelstellingen op korte, middellange en lange termijn te behalen.

Het uitvoerend comité keurt het beleid en de procedures inzake risicomanagement goed die binnen de hele Groep toegepast worden. De afdeling Internal Audit & Risk Management (IA/RM) is belast met de invoering van een allesomvattend en consistent risicobeheersysteem binnen de Groep.

Dit risicomanagementsysteem houdt rekening met de strategische doelstellingen van de organisatie en bestaat uit de volgende stappen:

  • de risicoanalyse (identificatie en evaluatie);
  • de besluitvorming over de manier waarop kritieke risico’s worden aangepakt;
  • de uitvoering van acties die hiermee verband houden;
  • het opvolgen van deze acties.

Het ERM-beleid is gestructureerd rond drie hoofdlijnen:

  • een jaarlijkse top-down analyse, uitgevoerd op het niveau van de Leadership Council (uitvoerend comité, voorzitters van GBU’s, algemeen directeuren, voorzitters van regio’s en de algemeen directeur van Solvay Business Services en bepaalde leden van het hogere kader). Dit wordt aangevuld met een bottom-up analyse aan de hand van risicobeoordelingen op het niveau van de GBU’s/functies en wordt afgesloten met een controle en goedkeuring van een lijst van Groepsrisico’s door het Risk Committee van de Groep (uitvoerend comité en de algemeen directeurs van de functies Personeelszaken, Industrieel, Juridische Zaken en Duurzame Ontwikkeling). Het uitvoerend comité ontvangt regelmatig een dashboard met een overzicht van de Groepsrisico’s, de follow-up van deze risico’s en de vordering van de genomen preventiemaatregelen;
  • Een analyse van alle GBU’s en functies, met een methodologie die aangepast is aan hun omvang en die geïntegreerd wordt in het jaarlijkse strategisch controleproces. Bij deze analyse worden alle kaderleden van de GBU of functie betrokken om de grootste risico’s voor hun afdeling te identificeren en te evalueren. Daarna kunnen het management en de voorzitter van de GBU (of de algemeen directeur van de functie) de verantwoordelijkheid voor alle kritieke risico’s toewijzen aan één van de managers van de GBU. Een regelmatige opvolging van de maatregelen die genomen worden om deze kritieke risico’s te vermijden, is vereist voor alle GBU’s;
  • Specifieke risicobeoordelingen voor grote projecten (investeringen, overnames of belangrijke projecten voor functies).

Daarnaast wordt bij de ontwikkeling van interne controleprocessen voor omvangrijke processen een risicobeoordelingsmoment ingelast, om te bepalen wat de belangrijkste controledoelstellingen zijn die aangepakt moeten worden.

Dit geldt vooral voor processen op het niveau van de dochterondernemingen, gedeelde diensten, GBU’s of op Groepsniveau, die de basis vormen voor de financiële verslaggeving.

Meer informatie over risico’s kunt u vinden in het onderdeel ‘Risicomanagement’ van het jaarverslag, waarin wordt ingegaan op de belangrijkste risico’s voor de Groep en de acties die worden ondernomen om ze te voorkomen of te verminderen.