De auditcommissie bewaakt de doeltreffendheid van de interne controlesystemen. De commissie houdt toezicht op het werk van Internal Audit & Risk Management inzake financiële, operationele en compliancecontroles. Het wordt met name geïnformeerd over de draagwijdte, de programma’s en het resultaat van de interne audit en het ziet erop toe dat de aanbevelingen vanuit de audit op correcte wijze worden uitgevoerd. De rol en taken van de auditcommissie staan in detail omschreven in het Handvest.

De Internal Audit is een onafhankelijke en objectieve afdeling die controleert en advies verschaft, om waarde toe te voegen aan de activiteiten van de Groep verbeteren. Zij helpt de Groep bij het behalen van de doelstellingen door een systematische en strikte aanpak te hanteren en zo de doeltreffendheid van risicomanagement-, controle-, en bestuursprocessen te evalueren en deze te verbeteren.

Planning en inhoudelijke omschrijving van de interne audit vindt plaats op basis van een risicoanalyse, waarbij de nadruk gelegd wordt op domeinen waar het risico het grootst geacht wordt. Elke geconsolideerde entiteit van de Groep ondergaat op zijn minst om de 3 jaar een interne audit.

Het management voert de aanbevelingen van de afdeling Internal Audit uit.

Andere entiteiten voeren gelijksoortige activiteiten uit op zeer specifieke domeinen. Enkele voorbeelden:

  • De afdeling Health Safety & Environment voert audits uit op het gebied van gezondheid, veiligheid en leefmilieu.
  • De afdeling Compliance & Risk Management van Solvay Business Services voert IT-auditopdrachten uit in samenwerking met Internal Audit.
  • De afdeling Ethics & Compliance coördineert het onderzoek naar mogelijke schendingen van de Gedragscode.