Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren

In Solvay Way zijn alle aspecten opgenomen van de duurzame manier waarop de onderneming zaken doet. Het waarborgt dat maatschappelijke en milieutechnische gevolgen worden meegenomen in de strategie, activiteiten en besluitvorming van de onderneming. Het is van toepassing op elke levensfase van een product, van ontwerp tot fabricage en gebruik van middelen, en van producttoepassing tot afdanking daarvan. Ook wordt rekening gehouden met de eventuele gevolgen die fabricage en gebruik hebben voor de maatschappij.

De leidinggevenden van de Global Business Units en de Functies zijn verantwoordelijk voor de effectieve implementatie van Solvay Way bij hun bedrijfsonderdelen en functies. De toepassing daarvan wordt ondersteund en bewaakt door de functie Sustainable Development binnen Solvay. Daarnaast beheert Sustainable Development een wereldwijd netwerk van meer dan 200 "Kampioenen" en "correspondenten" vanuit alle operationele en andere functies en vanuit alle belangrijke geografische gebieden. Zij spelen een belangrijke rol bij de implementatie van de Solvay Way-aanpak, het uitwisselen van beste praktijken en ervaringen en zij bevorderen de samenwerking waardoor processen en praktijken voortdurend verbeterd worden.

Om binnen de gehele onderneming verdere verbetering te stimuleren, voert elke business unit, functie en productiesite en elk onderzoekscentrum jaarlijks een zelfevaluatie uit op basis van het Solvay Way-raamwerk. De bevindingen uit deze zelfevaluatie worden aangevuld met de resultaten uit interne audits en onafhankelijke beoordelingen. De uitkomsten daarvan, bestaande uit lessen die kunnen worden getrokken, de beste praktijken, kwaliteiten en verbeteringsmogelijkheden, worden gedeeld met de operationele en andere functies en dragen bij aan een cultuur van voortdurende verbetering. De functie Duurzame Ontwikkeling presenteert de belangrijkste evaluatiegegevens aan het uitvoerend comité en de Raad van Bestuur.

Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren - een proces van continue verbetering, gebaseerd op vier niveaus

Solvay Way – Four steps (graphic)

Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren - een proces van continue verbetering, gebaseerd op vier niveaus

PRESTATIES

De entiteit bevindt zich dicht bij de benchmark voor het vak. Het verbeterproces is duurzaam evenals de resultaten. De entiteit staat bekend vanwege haar uitstekende prestaties. Alle belanghebbenden houden zich aan de aanpak.

ONTWIKKELING

Actieplannen zorgen voor meetbare vooruitgang. De implementatie wordt uitgevoerd en bewaakt aan de hand van parameters, met nadere gegevens over de lessen die zijn geleerd. Medewerkers worden betrokken bij de uitvoering.

INZET

De entiteit implementeert intern een gestructureerd, dynamisch proces waar de belanghebbenden bij betrokken zijn. Er worden methodes gehanteerd om prioriteiten te stellen. Op basis van actieplannen worden middelen ingezet en managers betrokken.

START

De entiteit reageert aanvankelijk op de verwachtingen van belanghebbenden. Er wordt een inventarisatie uitgevoerd.

Medewerkers betrekken, op elk niveau binnen de onderneming

Medewerkers betrekken, op elk niveau binnen de onderneming

Solvay Way – Chain of decision (graphic)

Raad van Bestuur Uitvoerend comité

 • Stelt de strategie vast
 • Bewaakt de uitvoering, inclusief de resultaten van de jaarlijkse Solvay Way-zelfevaluatie

Functie duurzame ontwikkeling

 • Rapporteert direct aan de CEO
 • Consolideert de Solvay Way-zelfevaluatie
 • Presenteert de resultaten aan de Raad van Bestuur en het uitvoerend comité

Kampioenen en correspondenten

 • Zorgen voor de toepassing van het Solvay Way-proces op alle sites, GBU's en Corporate Functions van Solvay
 • Motiveren collega's om precieze doelstellingen te behalen
 • Stellen actieplannen op om proces en praktijk te verbeteren

Medewerkers

 • De vooruitgang die is geboekt te beoordelen
 • Per groep belanghebbenden verbeterpunten vast te stellen
 • En de verbeterplannen zodanig op te stellen dat duurzaamheid een belangrijker onderdeel wordt voor hun entiteit

Solvay Way biedt eveneens een kader voor de input van belanghebbenden over duurzame ontwikkeling, in lijn met ISO 26000. Solvay heeft 22 afspraken gemaakt met zes groepen belanghebbenden (klanten, medewerkers, beleggers, leveranciers, gemeenschappen en de planeet) en heeft deze vertaald naar 49 bijbehorende praktijken. Deze afspraken sluiten aan bij de belangen van elke betrokken partij, en dienen als referentiekader voor onze acties.

De functie Sustainable Development is verantwoordelijk voor de implementatie van de bevindingen en conclusies die voortvloeien uit de dialoog met onze belanghebbenden over vooruitgang.

Duurzaamheid geïntegreerd in de beheerprocessen

Om snelle vooruitgang te waarborgen, heeft de Groep doelstellingen voor duurzame ontwikkeling geïntegreerd in elke fase van het personeelsbeheer en de bedrijfscyclus.

Solvay Way is geïntegreerd in het personeelsbeheerproces en in de Gedragscode. In het remuneratiebeleid van de onderneming zijn voor het topmanagement 10% van de variabele beloning en voor alle medewerkers een Global Profit Sharing-plan verbonden aan de resultaten van de Solvay Way-evaluatie. Voor het hoger kader zal vanaf januari 2017 20% van de langetermijnvergoeding gebaseerd zijn op verbetering van de broeikasgasintensiteit van de Groep.

Solvay Way zorgt ervoor dat het duurzaamheidsbeleid van de Groep beter geïntegreerd wordt in de operationele uitvoering van de strategie voor de korte, middellange en lange termijn. Voor elke bedrijfscyclus beoordeelt Solvay de huidige producten (portefeuille en processen) en de toekomstige uitgaven (innovaties, overnames) als onderdeel van de prognose voor één jaar. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de Sustainable Portfolio Management (SPM)-methodologie. Achteraf worden al deze elementen gecontroleerd.

In het strategische vijfjarige businessplan wordt nader ingegaan op zowel SPM als de mate waarin de doelstellingen gerealiseerd zijn, worden prioriteiten gesteld, middelen toegewezen en verbeterafspraken gemaakt.