Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Solvay is vrijwillige externe verbintenissen aangegaan:

Voor een verantwoorde chemische industrie: Solvay onderschrijft het wereldwijde handvest ‘Responsible Care®’. Dit wereldwijde initiatief van de chemische industrie streeft naar een voortdurende verbetering wat betreft het veilig omgaan met chemische stoffen, van de initiële ontwikkeling tot het uiteindelijke gebruik.

Voor de mensenrechten: Solvay neemt deel aan het Global Compact van de VN en onderschrijft de beginselen ervan. Daarmee draagt Solvay bij aan een duurzame en inclusieve wereldeconomie die blijvende voordelen oplevert voor mensen, samenlevingen en markten.

Voor een wereldwijde duurzaamheidsnorm: Solvay hanteert de vrijwillige internationale norm ISO 26000 over maatschappelijke verantwoordelijkheid als referentie. Deze norm geeft organisaties richtlijnen om op een maatschappelijk verantwoorde manier te opereren. De vereisten van deze internationale norm zijn overgenomen in Solvay Way.

Voor een verantwoorde dialoog: Op 17 december 2013 ondertekende Solvay namens de hele Groep een Corporate Social and Environmental Agreement met IndustriALL Global Union. Deze overeenkomst, een van de eerste in haar soort voor de chemische industrie, geeft een concrete invulling aan de wens van Solvay om ervoor te zorgen dat de fundamentele arbeidsrechten en de maatschappelijke normen van de Groep op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieubescherming in al haar vestigingen worden nageleefd. Deze overeenkomst is van toepassing op alle medewerkers van Solvay. De sites van Solvay ondergaan elk jaar een evaluatie om te controleren of de verplichtingen die de Groep is aangegaan correct worden nagekomen op de werkvloer. Deze evaluatie gebeurt op basis van de normen van de International Labour Organisation (ILO) en van de principes van het United Nations Global Compact (UNGC).

Om ervoor te zorgen dat alle werknemers de overeenkomst met de IndustriALL Global Union naleven, is ze opgenomen in het Solvay Way referentiekader als een medewerkerspraktijk. Elk jaar wordt bij de Solvay Way evaluatie nagegaan hoe goed ze toegepast en begrepen wordt.

Europees Pact voor de Jeugd

Betere kansen van jongeren op de arbeidsmarkt: Op de Enterprise 2020 Summit lanceerden de Europese Commissie en topmensen uit het bedrijfsleven, waaronder de heer Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay, het Europees Pact voor de Jeugd, bedoeld om 10.000 samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en het onderwijs tot stand te brengen en zo de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te verhogen. Dit initiatief is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs en de vaardigheden die jongeren kunnen aanleren, zoals transversale, digitale, groene, zachte en ondernemersvaardigheden, te verbeteren.

De verbintenis van Solvay om de broeikasgasintensiteit van haar activiteiten te beperken

Naast andere stappen tijdens de klimaatconferentie in Parijs om de klimaatverandering te bestrijden, heeft Solvay zich in 2015 voorgenomen om de broeikasgasintensiteit van haar activiteiten tegen 2025 met 40% te verminderen. De Groep heeft ook het gebruik van een interne prijs voor CO2-uitstoot aangekondigd. Sinds januari 2016 past Solvay een interne prijs van € 25 per ton CO2-uitstoot toe voor alle wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, om zo klimaatgevolgen bij de investeringsbeslissingen te betrekken.

Om haar inzet voor verantwoordelijk en duurzaam handelen kracht bij te zetten, heeft Solvay in aanloop naar de klimaatconferentie in Marrakech in november 2016 extra vaart gezet achter de inspanningen om haar broeikasgasintensiteit te verminderen. De Groep heeft zich het tussentijdse doel gesteld om tegen 2018 de broeikasgasintensiteit met een vijfde te verminderen.

Hoe Solvay de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN ondersteunt

Als mede-ondertekenaar van het Global Compact van de VN draagt Solvay wezenlijk bij aan alle duurzaamheidsdoelstellingen van de VN in haar dagelijkse activiteiten, haar producten en oplossingen. Met haar strategie en drie aandachtsgebieden voor verantwoordelijkheid en materialiteitsanalyse heeft Solvay ervoor gekozen om bij haar prestatiedoelstellingen bijzonder belang toe te kennen aan zeven van de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Hieronder worden links naar specifieke acties van Solvay met duurzaamheidspictogrammen aangegeven.

Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Hoe Solvays strategische doelstellingen voor 2025 bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen

Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)

Baseline 2014