Categorie

Gemiddelde materialiteit

Hoge materialiteit

Leefmilieu

Brandstofbeheer
Afvalbeheer en afvalstromen
Gevolgen voor biodiversiteit

paper_plane_en.png Uitstoot van broeikasgassen
Luchtkwaliteit
Energiebeheer
Milieuongevallen en sanering
Water- en afvalwaterbeheer
Beheer van gevaarlijke stoffen (inclusief afval)

Maatschappelijk kapitaal

Toegang en betaalbaarheid
Gegevensbeveiliging en privacy van de klant
Eerlijke informatieverschaffing en etikettering
Eerlijke marketing en reclame

Klanttevredenheid
paper_plane_en.png Ontwikkeling van de gemeenschap (Maatschappelijke activiteiten)

Menselijk kapitaal

Diversiteit en inclusie
Werving, ontwikkeling en behoud
Vergoedingen en uitkeringen

paper_plane_en.png Gezondheid en veiligheid van medewerkers
paper_plane_en.png Betrokkenheid en welzijn van medewerkers

Bedrijfsmodel en innovatie

Sociale en milieu-invloed op activa en activiteiten
Productverpakking
Kwaliteit en veiligheid van producten

paper_plane_en.png Duurzame bedrijfsoplossingen

Leiderschap en bestuur

Beheer van systeemrisico's
Lobbying en politieke beïnvloeding
Inkoop van grondstoffen
Beheer van de bevoorradingsketen

Beheer van het juridische, ethisch en regelgevend kader
Procesveiligheid, paraatheid en reactievermogen op noodgevallen

paper_plane_en.png

Prioriteiten

 

Proces

Solvay stelt haar prioriteiten op het gebied van duurzaamheid vast aan de hand van een "materialiteitsanalyse". Met deze aanpak worden kritieke economische, milieutechnische en maatschappelijke kwesties geïdentificeerd die mogelijk grote invloed hebben op de prestaties van Solvay en/of de beslissingen van belanghebbenden. De analyse wordt jaarlijks uitgevoerd en geactualiseerd volgens de aanpak van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

De analyse wordt gecoördineerd door de functie Duurzame Ontwikkeling binnen Solvay, samen met een intern netwerk aan duurzaamheidskampioenen in de business units en functies. Experts van elke Corporate Function hebben de analyse van elk aspect beoordeeld, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan de samenhang met de risicoanalyse van de Groep.

Materialiteitsanalyseproces

Materiality analysis process (graphic)

Materialiteitsanalyseproces

Wordt indirect rekening mee gehouden door:

  • het uitgebreide overzicht van aspecten bij de Materiality Map™
  • van SASB, het bewijs van belang, inclusief de documentanalyse gepubliceerd door elke groep belanghebbenden.

Jaarlijkse herziening onder leiding van de functie Duurzame Ontwikkeling

Herziening vindt plaats nadat het rapport is gepubliceerd en wanneer de organisatie zich voorbereidt op de volgende rapportagecyclus. De bevindingen dragen bij aan de Identificatiestap voor de volgende rapportagecyclus.

Beoordeling van onze analyse door het uitvoerend comité en de leidinggevenden van de Global Business Units en Corporate Functions, samenhang waarborgen met de analyse van de belangrijkste risico's van de Groep en een vergelijking maken met het resultaat van de analyse van de SASB voor de chemische sector.

De Materiality Map™ van SASB is gebaseerd op tests die ontwikkeld zijn om prioriteit te geven aan bepaalde kwesties. Om vast te stellen welke duurzaamheidskwesties binnen bepaalde industrieën relevant kunnen worden, voert SASB de volgende testen uit: bewijs van belang, bewijs van financiële impact en toekomstgerichte impact.

Het netwerk van Solvay Way-kampioenen alsmede interne experts voor elke kwestie met hoge materialiteit zijn bij dit proces betrokken.

Gebruik van de SASB's Materiality Map™ van SASB

Dankzij de Materiality Map™ van SASB worden per industrie die duurzaamheidsaspecten geïdentificeerd die naar alle waarschijnlijkheid van materieel belang zijn.

Rapportage over de 13 kwesties met hoge materialiteit en de 17 kwesties met matige kwaliteit.

Updates 2016

De lijst met belangrijkste risico's van de Groep is wel aangepast om de samenhang met de materialiteitsanalyse te verbeteren.

Net als in 2015 is de terminologie van de materiële thema’s consistent met die van de SASB Materiality Map™, tenzij het uitvoerend comité van de Groep heeft besloten een andere term te gebruiken om het toepassingsgebied van bepaalde belangrijke thema’s te verbreden. Het zeer belangrijke thema ‘Engagement en welzijn van de medewerkers’ bijvoorbeeld omvat thema’s die in de SASB Materiality Map™ zijn ingedeeld bij ‘Arbeidsoverleg’ en ‘Eerlijke praktijken op het werk’.