Beleggers

In 2016 is specifiek aandacht besteed aan het werk van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Vertegenwoordigers van de functies Corporate Finance en Duurzame Ontwikkeling hebben deelgenomen aan het overleg en aan verschillende werkgroepen. De TCFD heeft op 14 december 2016 haar aanbevelingen gepubliceerd, te laat om nog in dit rapport te worden meegenomen.

Het jaarverslag 2015 en het Rapport Duurzame Ontwikkeling 2015 zijn voorgelegd aan de GRI Review Service. De ontvangen feedback werd gebruikt om de inhoud en presentatie van dit rapport te verbeteren.

In 2015 won Solvay de prijs voor Beste Belgische Duurzaamheidsverslag van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; een vertegenwoordiger van Solvay nam vervolgens plaats in de jury voor de toekenning van deze prijs voor 2016. Door deze deelname is het mogelijk te overleggen met de andere leden van de jury en zo meer te weten te komen over hun verwachtingen rond duurzaamheidsrapportages.

De Groep heeft in 2016 vragenlijsten ontvangen van beleggingsfondsen over de positie van de Groep met betrekking tot zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), dierproeven en koolstoftarieven; kwesties die ook in onze rapporten aan de orde komen.

De materialiteitsanalyse is in 2015 voorgelegd aan een specifieke groep beleggers: nakomelingen van de oorspronkelijke families van de Solvay-groep, die momenteel de grootste beleggersgroep vertegenwoordigen. Solvay maakte gebruik van een speciaal socialemediaplatform om de analyse voor te stellen en een vragenlijst voor te leggen waarin hen gevraagd werd de materiële thema’s te rangschikken (prioriteit van hoog-gemiddeld-laag) zoals de SASB in zijn materialiteitsaanpak aangeeft. Hun feedback is in het jaarverslag 2015 opgenomen.

Medewerkers

Het engagement van de medewerkers wordt bevorderd door een regelmatige dialoog tussen het management van de Groep en de medewerkers. Meer specifiek: de sociale dialoog heeft betrekking op de dialoog met personeelsvertegenwoordigers op vier niveaus: sites, landen, Europa en Groep.

Zie de paragraaf 'Sociale dialoog' in dit rapport voor meer informatie over de belangrijkste onderwerpen die in 2016 zijn besproken.

De materialiteitsanalyse van de Groep werd voorgelegd aan de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Europese ondernemingsraad van de Groep. De personeelsvertegenwoordigers hebben geen specifieke opmerkingen gemaakt over de materialiteitsanalyse.

Sinds 2013 onderschrijft Solvay, door middel van een wereldwijde raamovereenkomst, ondertekend met IndustriALL Global Union, de fundamentele rechten van de mens, gebaseerd op IAO-verdragen en Global Compact-initiatieven van de VN. Op basis van deze overeenkomst verwacht Solvay dat niet alleen de medewerkers maar ook de leveranciers en onderaannemers zich aan deze richtlijnen houden. Speciale vermelding verdienen de bezoeken die twee keer per jaar met medewerking van IndustriALL-functionarissen naar de sites van Solvay worden gebracht, om de naleving van deze richtlijnen te beoordelen.

Planeet

Solvay heeft constructief overleg met overheden over kwesties die van wenselijk belang zijn voor Solvay, bijvoorbeeld met verschillende brancheorganisaties op mondiaal en regionaal niveau, zoals de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), de International Council of Chemistry Associations (ICCA), BusinessEurope en de European Chemical Industry Council. Voorbeelden:

  • COP22: Solvay heeft tijdens de klimaatconferentie in Marrakech bevestigd dat het zal blijven strijden tegen klimaatverandering. Tijdens verschillende ontmoetingen met topondernemers en ministers van over de hele wereld onderstreepte Jean-Pierre Clamadieu de belangrijke rol die innovatie vanuit de chemische industrie en samenwerking tussen de industriële sectoren kunnen spelen bij de uitvoering van de afspraken die in Parijs zijn gemaakt.
  • Duurzaamheidsdoelstellingen VN: In het hoofdkantoor in Brussel heeft Solvay een interne workshop georganiseerd over de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Het doel van deze bijeenkomst, die een halve dag in beslag nam, was om de Agenda 2030 van de VN nog eens onder de aandacht te brengen en te bekijken in hoeverre de vijf duurzaamheidsdoelstellingen van Solvay (alsmede de lijst met 13 belangrijkheidskwesties) in dit wereldwijde kader passen. De workshop resulteerde in een nuttige uitwisseling tussen verschillende externe belanghebbenden van de Groep (Verenigde Naties, Europese Commissie, Europees Parlement, het Carbon Disclosure Project, het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van België, Corporate Social Responsibility Europe).

Gemeenschappen

Het hoofdstuk ‘Ontwikkeling van de gemeenschap’ in dit verslag bevat enkele voorbeelden van maatregelen die op lokaal niveau zijn ondernomen in de buurt van onze sites, in het kader van de inzet voor de lokale gemeenschap.

CEO van Solvay Jean-Pierre Clamadieu heeft de "Alliance for YOUth"-belofte ondertekend in aanwezigheid van Europees commissaris Marianne Thyssen. De deelname van Solvay is één van de zeven afspraken die de Groep heeft gemaakt, zoals het European Pact 4 Youth, om beleid rond jeugdwerkgelegenheid te stimuleren en daarmee de concurrentie te verbeteren.

Klanten

Klanten vormen de kern van de strategie van Solvay en de focus verschuift zich dan ook op grotere klantgerichtheid. Om dit doel te bereiken organiseert Solvay regelmatig technologiedagen met belangrijke klanten, die het beste gepositioneerd zijn om de behoefte van de eindgebruiker te begrijpen en die de markttrends aanjagen.

Met deze technologiedagen wil Solvay haar positie als leverancier van oplossingen en als strategische partner benadrukken, zowel voor het huidige productassortiment als voor toekomstige klantgerichte co-innovaties. Solvay besteedt tijdens deze evenementen veel aandacht aan de uitdagingen waar onze klanten voor staan, zodat we later in hun behoefte kunnen voorzien.

In de afgelopen vijf jaar heeft Solvay 20 technologiedagen georganiseerd met toonaangevende partijen uit bijvoorbeeld de automobiel-, luchtvaart-, olie & gas-, landbouw-, en coatingsectoren in Europa, Azië, en Noord- en Zuid-Amerika. Deze evenementen zijn van grote invloed geweest op de Groep, met meer dan 2500 vertegenwoordigers van klanten, resulterend in tastbare groeimogelijkheden voor de Groep (bijvoorbeeld door gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomsten).

Leveranciers

Hieronder staan een aantal voorbeelden van onze betrokkenheid bij leveranciers:

  • Eind 2015 werd een online tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder leveranciers. Met dit onderzoek, dat moest bijdragen aan een evenwichtige relatie met leveranciers, werd de Solvay Way onder de aandacht gebracht. Van de 790 leveranciers die werden uitgenodigd namen er 484 deel. De leveranciers stellen de goede relatie met Solvay zeer op prijs. Sommige leveranciers maakten van de gelegenheid gebruik om een aantal verbeterpunten op te voeren, zoals de communicatie van algemeen nieuws, informatie over het bedrijf, de vooruitzichten en nieuwe producten.
  • Op 20 september 2016 vond de conferentie Together for Sustainability (TfS) plaats in Mumbai, India, om het belang van een duurzame bevoorradingsketen in de chemische industrie te benadrukken. Meer dan 500 deelnemers bezochten de conferentie, waaronder vertegenwoordigers van leveranciers, leden van de TfS-organisatie alsmede lokale en internationale associaties. Bezoek de website http://www.tfs-initiative.com voor meer informatie over Together for Sustainability.
  • Solvay reikte in Latijns-Amerika Excellence Awards uit om leveranciers te belonen die in 2015 uitstekende logistieke diensten verleenden. Deze prijzen werden goed ontvangen en leverden zowel intern als extern positieve feedback op. De leveranciers hebben met betrekking tot hun teams en hun klanten goed gebruik gemaakt van deze erkenning.