De informatie in dit verslag sluit aan bij de recent gepubliceerde normen van het Global Reporting Initiative (GRI). Dit verslag geeft tevens een beeld van de voortgang van de implementatie van de tien uitgangspunten van het United Nations Global Compact (UNGC) conform het Global Compact Advanced Level. Meer informatie over duurzaamheid, waaronder de GRI-inhoudsopgave, is beschikbaar op de website van het jaarverslag van Solvay.

Doel en reikwijdte van verslaglegging

Tenzij anders vermeld worden alle maatschappelijke en milieu-indicatoren geconsolideerd conform de manier waarop de omzet van de Groep wordt gerapporteerd. De financiële consolidatiekring wordt beschreven in de overeenkomstige paragraaf in dit rapport. Waar nodig worden gegevens ook op operationeel niveau gerapporteerd, waarbij alle activiteiten onder de operationele controle van Solvay worden geconsolideerd, zelfs als zij niet financieel geconsolideerd zijn.

Rapportagebeginselen broeikasgas

De uitstoot van broeikasgassen wordt gerapporteerd overeenkomstig de ‘Guidance for Accounting & Reporting Corporate GHG Emissions in the Chemical Sector Value Chain’ van de World Business Council for Sustainable Development. De uitstoot van andere stoffen wordt mutatis mutandis ook volgens deze richtlijn gerapporteerd.

Voor nauwkeurige rapportage moet de goedgekeurde conventie voor CO2-emissie die verband houdt met ingekochte elektriciteit voldoen aan de volgende criteria (in afnemende volgorde van prioriteit):

  • emissiefactoren als gevolg van specifieke instrumenten zoals certificaten voor groene energie
  • de emissiefactor verkregen uit contracten, voor bronnen waarvoor er geen emissie is van specifieke attributen
  • de emissiefactor van het contract met de bevoorradingsketen of de energieleverancier
  • de emissiefactor die wordt berekend op basis van als zonder eigenschappen verklaarde productie en die de mix weergeeft na aftrek van gecertificeerde producten
  • als geen van bovenstaande factoren beschikbaar is, de nationale emissiefactor gepubliceerd door nationale overheden, het International Energy Agency of, voor de VS, de emissiefactor voor de betreffende staat zoals gepubliceerd door het Amerikaanse Environmental Protection Agency.

Rapportagebeginselen energie

De categorieën energieverbruik worden omgerekend naar primaire energie, volgens de volgende regels:

  • brandstoffen tegen hun onderste verbrandingswaarde
  • ingekochte stoom tegen de referentiewaarde voor ketelrendement van de brandstof waarmee de stoom is opgewekt (bijv. 90% rendement van de onderste verbrandingswaarde voor aardgas)
  • ingekochte elektriciteit tegen een gemiddelde efficiëntie van 39,5% voor alle soorten energieopwekking, met uitzondering van kernenergie (33%), op basis van de onderste verbrandingswaarde (bron: IEA)

Rapportagebeginselen milieu

De milieugegevens van Chemlogic zijn geïntegreerd vanaf 2016.

De recent overgenomen activiteiten van Cytec (GBU's Technology Solutions en Composite Materials) worden geleidelijk geïntegreerd in de milieurapportage van de Groep. Deze zijn nog niet verwerkt in de cijfers bij onderstaande Toelichtingen, met uitzondering van de drie sites die zijn overgeheveld van de GBU Novecare naar de GBU Technology Solutions (Oldbury, Charleston, Zhanjiagang Henchang);