Op grond van uw verzoek en in onze bevoegdheid van commissaris van Solvay NV hebben we beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd gericht op het verkrijgen van zekerheid op een selectie van sociale, ecologische en andere duurzaamheidsindicatoren opgenomen in de sectie “Extra-financial Statements” van het jaarverslag van de Solvay Groep voor het jaar geëindigd op 31 december 2016 (“Geïntegreerd Jaarverslag 2016” ) en aangeduid met het symbool en .

Verantwoordelijkheid van het bedrijf

Deze selectie van informatie (de "Informatie") onttrokken uit het Geïntegreerd Jaarverslag 2016 (Jaarverslag), is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Solvay Groep, in overeenstemming met de interne rapportage richtlijnen gebruikt door Solvay Groep (het "Rapporteringskader"). Dit Rapporteringskader bestaat uit specifieke definities en veronderstellingen die worden samengevat in de sectie "Verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" van het Jaarverslag 2016.

Verantwoordelijkheid van de statutaire commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid, op basis van de procedures uitgevoerd door ons:

 • een onafhankelijk oordeel uit te drukken over de beperkte mate van zekerheid met betrekking tot de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2016
 • een onafhankelijk oordeel uit te drukken over de redelijke mate van zekerheid met betrekking tot de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2016

De volledige lijst van de Informatie die binnen de omvang van onze werkzaamheden ligt, en het toegepaste type van oordeel, is beschreven in Bijlage A toegevoegd bij dit rapport.

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 3000(Revised)1ISAE 3000 – internationale audit standaard met betrekking tot niet-financiële informatie.. Met betrekking tot de regels i.v.m. onafhankelijkheid verwijzen we naar de wettelijke en reglementaire teksten, evenals de professionele Ethische Code, uitgegeven door de International Federation of Accountants ("IFAC").

Aard en omvang van de procedures

We hebben de volgende procedures uitgevoerd

 • Algemene procedures:
  • De evaluatie van de rapportering op vlak van relevantie, volledigheid, neutraliteit, duidelijkheid en betrouwbaarheid, door rekening te houden, indien relevant, met de rapporteringspraktijken binnen de sector.
  • Het verkrijgen van inzicht in de opzet van de systemen en methodes gebruikt binnen de Solvay Groep voor het verzamelen, verwerken, consolideren en controleren van de geselecteerde informatie en het beoordelen van de effectieve werking van deze systemen en methodes. We hebben ons vertrouwd gemaakt met de procedures van interne controle en risicobeheer met betrekking tot de samenstelling van de informatie. We hebben interviews afgelegd met personen die verantwoordelijk zijn voor de rapportering van sociale, ecologische en andere duurzaamheidsindicatoren.
  • Op een steekproef van sites2Gecontroleerde sites voor informatie onder beperkte mate van zekerheid: Map Ta Phut (VNT), Dombasle, Bad Wimpfen, Chalampé Rhodia, Spinetta-Marengo, Marietta – Ohio, Santo-Andre – Rhodia, Greenriver, Panoli (Solvay), Torrelavega.
   Gecontroleerde sites voor informatie onder redelijke mate van zekerheid: Devnya (SODI & DEVEN), Santo-Andre – Indupa, Freiburg, Rheinberg, Neder-over-Heembeek, Shanghai, Bahia Blanca
   op basis van hun activiteiten, hun bijdrage aan de geconsolideerde indicatoren, hun locatie en een risico analyse, hebben we:
   • Interviews afgenomen om de correcte toepassing van de procedures te verifiëren en hebben we informatie verkregen om onze verificaties uit te voeren;
   • Inhoudelijke testen uitgevoerd met behulp van steekproeven, om de berekeningen te verifiëren en data met onderliggende bewijsstukken te valideren.
 • “Beperkte mate van zekerheid” over de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2016
  • Om beperkte mate van zekerheid over de geselecteerde informatie te krijgen, hebben we voor de entiteit die verantwoordelijk is voor de consolidatie, alsook voor de gecontroleerde entiteiten, analytische procedures opgezet en met behulp van steekproeven geverifieerd dat de berekeningen evenals de consolidatie van deze informatie geen materiële fouten bevat die in twijfel zouden kunnen trekken dat de voorbereiding, in alle materiële opzichten, in overeenstemming met het Rapporteringskader zijn gebeurd. Voor hogere mate van zekerheid zouden meer uitgebreide procedures nodig zijn.
 • “Redelijke mate van zekerheid” over de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2016
  • Wij hebben werkzaamheden uitgevoerd van dezelfde aard als in de vorige paragraaf beschreven (beperkte mate van zekerheid), maar met een groter dekking en met gedetailleerdere omvang van auditwerkzaamheden. Indien relevant, hebben we een representatieve steekproef genomen van entiteiten op basis van hun activiteiten, hun bijdrage aan de geconsolideerde indicatoren, hun locatie en een risico analyse. De dekking van de steekproef is tussen de 41% en 61% van de gepubliceerde gegevens, wat aanzienlijk hoger is dan auditwerkzaamheden met een beperkte mate van zekerheid.

Conclusie

 • Voor de Informatie binnen de omvang van onze werkzaamheden waarvoor wij een beperkte mate van zekerheid bieden (aangeduid met het symbool )

Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden bleek niets ons te doen geloven dat de informatie die door het symbool aangeduid in het Jaarverslag voor 2016 niet is opgesteld, in alle materiële opzichten, in overeenstemming met het Rapporteringskader.

 • Voor de Informatie binnen de omvang van onze werkzaamheden waarvoor wij een redelijke mate van zekerheid bieden (aangeduid met het symbool )

Naar onze mening, op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, is de Informatie aangeduid met het symbool in het Jaarverslag voor 2016 in alle materiële opzichten opgesteld in overeenstemming met Rapporteringskader.


Zaventem, 30 maart 2017

De Commissaris
DELOITTE Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d’Entreprises
BV o.v.v.e. CVBA / SC s.f.d. SCRL
Vertegenwoordigd door Michel Denayer

Michel Denayer (signature)

Bijlage A

De indicatoren aangeduid in het vet zijn geselecteerd voor redelijke mate van zekerheid.

Omvang van de rapportering

 

Informatie

 

Audit procedure

Duurzame bedrijfsoplossingen

 

Geëvalueerde productportefeuille (%)

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Sustainable business solutions (% van de netto verkoop)

 

Redelijke mate van zekerheid

Uitstoot van broeikasgassen

 

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Directe en indirecte CO2-uitstoot (Toepassingsgebied 1 & 2)

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Uitstoot van andere broeikasgassen (Kyotoprotocol) (Toepassingsgebied 1)

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Totale uitstoot van broeikasgassen (Kyotoprotocol)

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Uitstoot van andere broeikasgassen (niet-Kyotoprotocol) (Toepassingsgebied 1)

 

Beperkte mate van zekerheid

Energiebeheer

 

Energieverbruik

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Index energie-efficiëntie

 

Beperkte mate van zekerheid

Luchtkwaliteitsbeheer

 

Stikstofoxiden – NOx

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Intensiteit stikstofoxiden

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Zwaveloxiden – SOx

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Intensiteit zwaveloxiden

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Intensiteit vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

 

Beperkte mate van zekerheid

aterbeheer

 

Zoetwateronttrekking

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Intensiteit zoetwateronttrekking

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Chemisch zuurstofverbruik

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Intensiteit chemisch zuurstofverbruik

 

Beperkte mate van zekerheid

Milieu-incidenten en sanering

 

Incidenten van gemiddelde ernst met gevolgen voor het milieu

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Milieuvoorziening

 

Beperkte mate van zekerheid

Beheer van gevaarlijke stoffen

 

Gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze verwijderd wordt

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Intensiteit van gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze verwijderd wordt

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) volgens REACH-criteria aanwezig in op de markt gebrachte producten

 

Beperkte mate van zekerheid

 

ZZS volgens REACH-criteria aanwezig in op de markt gebrachte producten, waarvan de aanwezigheid te wijten is aan grondstoffen

 

Beperkte mate van zekerheid

 

ZZS geanalyseerd op potentiële vervanging met veiliger alternatieven

 

Beperkte mate van zekerheid

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

 

Medical Treatment Accident Rate - Medewerkers, aannemers en tijdelijke werkkrachten (MTAR)

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Lost Time Accident Rate - Medewerkers, aannemers en tijdelijke werkkrachten (LTAR)

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Dodelijke ongevallen

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Programma voor industriële hygiëne: sites waar hygiënespecialisten opgeleid zijn conform nieuwe industriële gezondheidsnormen

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Programma voor geavanceerd medisch toezicht: sites met geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht

 

Beperkte mate van zekerheid

Engagement en welzijn van de medewerkers

 

Engagement-index van Solvay

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Percentage medewerkers onder een cao

 

Beperkte mate van zekerheid

Veiligheid van processen, paraatheid en reactievermogen op noodgevallen

 

Aantal risiconiveau 1-gevallen op het einde van het jaar

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Percentage risiconiveau 1-gevallen opgelost binnen een jaar

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Opgeloste risiconiveau 1-gevallen

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Procesveiligheidsniveau

 

Beperkte mate van zekerheid

1 ISAE 3000 – internationale audit standaard met betrekking tot niet-financiële informatie.

2 Gecontroleerde sites voor informatie onder beperkte mate van zekerheid: Map Ta Phut (VNT), Dombasle, Bad Wimpfen, Chalampé Rhodia, Spinetta-Marengo, Marietta – Ohio, Santo-Andre – Rhodia, Greenriver, Panoli (Solvay), Torrelavega.
Gecontroleerde sites voor informatie onder redelijke mate van zekerheid: Devnya (SODI & DEVEN), Santo-Andre – Indupa, Freiburg, Rheinberg, Neder-over-Heembeek, Shanghai, Bahia Blanca

Verslag van de commissaris inzake het beperkte nazicht van sociale, ecologische en andere duurzaamheidsindicatoren voor het jaar geëindigd op 31 december 2016 – gepubliceerd op de Solvay Groep website