Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Hoe de methode werkt

SPM kijkt naar

 • de ecologische voetafdruk van de productie en de bijhorende bedrijfsrisico’s en -kansen;
 • hoe het product, in zijn specifieke toepassing, voor- en nadelen op het gebied van duurzaamheid heeft.

Om als deel van een ‘oplossing’ beschouwd te worden, moeten producten een direct, significant en meetbaar voordeel (maatschappelijk of milieutechnisch) opleveren voor de samenleving als geheel. Er mogen geen zorgpunten zijn wat betreft duurzaamheid en hun ecologische voetafdruk moet klein zijn vergeleken met de meerwaarde die zij hebben voor de samenleving.

Als er een duurzaamheidsprobleem ontdekt wordt, of als de ecologische voetafdruk te groot is, dan wordt de product-applicatiecombinatie ingedeeld bij ‘Uitdagingen’.

De resultaten van de SPM-analyse worden voorgesteld in een heatmap met een opsplitsing van de omzet volgens de categorieën Oplossingen, Neutraal en Uitdagingen.

De leidraad inzake de SPM-methodologie van Solvay zal vóór de zomer van 2017 worden afgerond en worden gepubliceerd op de website van Solvay.

SPM-heatmap 2016

Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)

Strategische doelstellingen van Solvay:

2018 middellange termijn

40%

Het aantal duurzame oplossingen in de omzet van de Groep verhogen naar 40%

2025

50%

Ten minste 50% van de omzet van de Groep genereren bij "Duurzame oplossingen"

Baseline 2014

Resultaten van de SPM-analyse

Resultaten van de SPM-analyse

% van omzet

 

2016

 

2015

 

2014

Oplossingen

 

43

 

33

 

25

Neutraal

 

33

 

39

 

39

Uitdagingen

 

8

 

16

 

15

Niet geëvalueerd

 

16

 

12

 

21

Tegen het eind van 2016 kon 43% van de productie-applicatiecombinaties in de portefeuille onder "Oplossingen" ingedeeld worden, een aanzienlijke vooruitgang vergeleken met het voorgaande jaar. Deze verbetering kan als volgt worden verdeeld:

 • zes procentpunt door verandering van het toepassingsgebied (acquisitie Cytec, Emerging Biochemicals en desinvestering Acetow)
 • twee procentpunt uit eenmalige grote verbeteringen waarmee de snellere groei bij Solutions wordt weergegeven
 • twee procentpunt uit innovatieprogramma’s bedoeld om een duurzamer bedrijfsmodel te ontwikkelen.

wereldwijde en systematische beoordeling conform SPM betekent dat de portefeuille in 2016 wordt beoordeeld op basis van de omzet in 2015. Veranderingen in het toepassingsgebied gedurende het jaar worden in de SPM-analyse over 2016 meegenomen.

Externe validering

Sinds 2009 heeft Arthur D. Little (ADL), onze partner bij het ontwikkelen en verbeteren van de SPM-methodologie, een grondige verificatie uitgevoerd van de resultaten op het gebied van marktafstemming.

In 2016 controleerde ADL alle PAC's in de database om vervolgens 150 PAC's te selecteren voor nader onderzoek: 100 met een hogere waarde voor Solvay op basis van verschillende criteria en 50 op willekeurige basis. Daarnaast stuurt Solvay per jaar 50 PAC's naar ADL voor beoordeling. Ten minste elke vijf jaar zullen alle PAC's in de database worden bekeken. Eind 2016 had ADL 48 PAC's beoordeeld.

Voor 89% van de PAC's kwam ADL tot dezelfde conclusie, voor 9% tot een positievere conclusie en voor 2% tot een negatievere conclusie. Het effect van de correcties is te klein om van invloed te zijn op de gepubliceerde cijfers.

Correlatie tussen SPM-analyse en de omzetgroei

SPM is ontwikkeld om de bedrijfsprestaties van Solvay te verbeteren en een betere groei te genereren. In de afgelopen drie jaar hebben de producten van Solvay een groot verschil in omzetgroei per jaar laten zien, afhankelijk of klanten en consumenten de producten van Solvay selecteren om te kunnen voldoen aan hun eigen maatschappelijke en ecologische doelstellingen.

Jaarlijkse groei per SPM-categorie:

 • Oplossingen (onbevredigde behoeften om hogere maatschappelijke of ecologische normen te halen) +9%
 • Uitdagingen (duurzaamheidsobstakels): -3%

(gebaseerd op de omzet met zelfde product, zelfde toepassing en zelfde SPM-score in de afgelopen drie jaar, en die 45% van de opbrengsten van de Groep vertegenwoordigt.)

SPM in belangrijke Groepsprocessen

De functie Sustainable Development beheert de Sustainable Portfolio Management-methode en past deze in nauwe samenwerking met de Business Units en andere functies toe in de belangrijkste processen: Strategie, Onderzoek & Innovatie, Industriele Functie, Marketing & Verkoop en Fusies & Overnames. De SPM-methode is geïntegreerd in het Solvay Way-raamwerk en draagt bij aan het vaststellen in hoeverre Global Business Units en Corporate Functions duurzaamheid integreren in hun operationele activiteiten.

 • Het SPM-profiel is een integraal onderdeel van het strategisch overleg tussen de Global Business Units en het uitvoerend comité.
 • Fusie & Acquisitie-projecten wordt ook geëvalueerd aan de hand van SPM, om de haalbaarheid van de investeringen vast te stellen conform de duurzaamheidsdoelstellingen. Zo verwachtte Composite Materials aan de hand van de SPM-analyse die voorafgaand aan de overname van Cytec was uitgevoerd dat 86% van haar opbrengsten afkomstig zou zijn uit Oplossingen. Na een diepgaande analyse van de daadwerkelijke prestaties in het eerste jaar na de overname bleek dit 84% te zijn.
 • Beslissingen over investeringen (kapitaaluitgaven van meer dan € 10 miljoen en overnames) die door het uitvoerend comité of de Raad van Bestuur genomen worden, omvatten een duurzaamheidsluik, met onder meer een uitputtende SPM-analyse van de beoogde investering.
 • In 2016 werden 576 innovatieprojecten geëvalueerd met de SPM-methode. Dit is 100% van de projecten waaraan middelen waren toegewezen. Daarvan zal naar verwachting 60% extra opbrengsten genereren bij Oplossingen.
 • Bij Marketing & Sales maakt SPM het mogelijk om klanten te betrekken bij duurzaamheidsaspecten, zoals klimaatverandering, duurzame energie, recycling en luchtkwaliteit. Solvay kan zich hiermee onderscheiden en waarde creëren voor de onderneming zelf en voor de klant.

Op weg naar een referentiekader voor actief portefeuillebeheer

Solvay is medevoorzitter van twee verenigingen die een belangrijke rol spelen in het creëren van een referentiekader voor actief portefeuillebeheer:

 • Het doel van het Portfolio Sustainability Assessment-initiatief van de World Business Council of Sustainable Development is een kwalitatief hoogwaardig en gemeenschappelijk kader te creëren voor de implementatie van duurzaam portefeuillebeheer, met een specifieke methode voor de chemische industrie. Benchmarking en het uitwisselen van best practices met sectorgenoten verbetert de SPM-methode en zorgt voor betere besluitvorming.
 • Sustainable Chemical Product Performance, een gezamenlijk onderzoekprogramma van TNO, tracht een referentiemethode te ontwikkelen om de productprestaties te meten, met een sterk wetenschappelijke achtergrond.

Business cases

Composite Materials rondt eerste SPM-analyse af

Composite Materials (CM) heeft het hoogste verkooppercentage dankzij de duurzame oplossingen die geboden worden via twee business lines: Lucht- en ruimtevaart en Industrie. Dit voldoet aan de verwachtingen die Solvay had bij de overname van Cytec. CM levert lichtgewicht materialen voor de lucht- en ruimtevaart, waardoor het brandstofgebruik afneemt. Het onderdeel Industrie levert toepassingen voor onder andere de automobielsector, gereedschappen en recreatieve producten. Producten van CM voor de automobielsector maken voertuigen veiliger (dankzij hun uitstekende, energieabsorberende capaciteiten) en zuiniger.

De marktwaarde van de producten in de CM-portefeuille in vergelijking met hun milieu-invloed is zeer gunstig. Ze vormen daardoor een uitstekend alternatief voor producten met een negatievere invloed op het milieu.

Voor CM was dit dé gelegenheid om met een frisse blik naar de productportefeuille te kijken. Door met behulp van SPM andere vragen te stellen, kreeg CM een beter inzicht in de manier waarop haar producten bijvoorbeeld bijdragen aan het duurzamer maken van vliegtuigonderdelen. CM kan bij haar marketingactiviteiten profiteren van deze extra duurzaamheidsaspecten.

En CM staat nog pas aan het begin. SPM ondersteunt actieplannen, zoals diepgaand onderzoek naar de richting waarin CM haar productportefeuille wil ontwikkelen en meer interactie met belangrijke accounts. De resultaten van SPM worden daarbij gebruikt om groei te stimuleren en duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

OPTALYS®-productassortiment om de uitstoot van wegtransport te beheersen

Volgens de laatste cijfers van het International Energy Agency (IEA Statistics 2015) neemt transport 23% van de wereldwijde CO2-uitstoot voor haar rekening. Daarvan kan 75% worden toegeschreven aan wegtransport. Hoewel het grootste deel van de uitlaatgassen (stikstof (N2), waterdamp (H2O) en koolstofdioxide (CO2)) niet giftig is, zorgt onvolledige verbranding van brandstoffen voor giftige stoffen zoals koolstofmonoxide (CO), niet-verbrande koolwaterstoffen (HC), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof. Dit laatste bestaat uit fijne en zeer fijne roetdeeltjes die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Interne verbrandingsmotoren kunnen niet op hetzelfde moment geoptimaliseerd worden voor de hoogste brandstofefficiëntie én de laagste uitstoot. In moderne auto's wordt de brandstofefficiëntie geoptimaliseerd en uitlaatgassen worden geneutraliseerd door bijvoorbeeld katalysatoren en roetfilters, zodat de uitstoot vermindert en voldaan kan worden aan de aanbevelingen van de WHO op het gebied van luchtkwaliteit. Het productassortiment van OPTALYS® van Solvay bestaat uit producten met cerium en zirkoonoxiden. Deze producten dragen bij aan nieuwe technologieën voor katalysatoren en roetfilters waardoor de automobielsector kan voldoen aan de aanstaande emissievoorschriften voor diesel- en benzinemotoren in de VS, Europa, China en India.

Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Speciality Polymers en chirurgische instrumenten

Speciality Polymers heeft samen met Medacta International, een toonaangevende producent van orthopedische implantaten, neurochirurgische systemen en instrumenten, en Swiss Climate, onafhankelijk adviseur op het gebied van duurzaamheid, een uniek onderzoek afgerond waarin de koolstofvoetafdruk van chirurgische instrumenten voor eenmalig gebruik vergeleken wordt met die van herbruikbare chirurgische instrumenten. Het onderzoek zet vraagtekens bij de perceptie dat medische instrumenten voor eenmalig gebruik slechter voor het milieu zouden zijn dan herbruikbare instrumenten.

Met toepassing van de ISO 14044-standaard voor levensduuranalyse richtte het onderzoek zich op de cumulatieve milieu-invloed van een set chirurgische instrumenten nodig voor het vervangen van een knie, vervaardigd door Medacta. Deze set is beschikbaar in metalen, herbruikbare instrumenten (GMK®) of eenmalige instrumenten (GMK® Efficiency) gemaakt van verschillende hoogwaardige medische polymeren afkomstig van Solvay.

Het onderzoek wees uit dat de jaarlijkse CO2-uitstoot van de eenmalige GMK® Efficiency-instrumenten neutraal was vergeleken met de herbruikbare, metalen instrumenten. Dit onderzoek heeft de conversie van metaal naar plastic voor deze toepassingen dichterbij gehaald. Swiss Climate voegde daar nog aan toe dat bij de eenmalige GMK® Efficiency-instrumenten het wassen en steriliseren overbodig wordt, waarmee tot wel 435 liter water per knieoperatie bespaard kan worden.

Naast deze conclusie inzake de milieu-invloed, neemt de vraag naar eenmalige instrumenten snel toe omdat deze, deels, kunnen bijdragen aan het reduceren van ziekenhuisgerelateerde infecties.

Voortbordurend op de innovatieve producten van Speciality Polymers is de laatste innovatie van Medacta, GMK® Efficiency, het bewijs van onze voortdurende inzet om veilige en zeer concurrerende oplossingen te leveren die bijdragen aan een duurzame economie met respect voor het milieu.