Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Strategische doelstelling van Solvay:

2025

40%

van de medewerkers zet zich maatschappelijk in

De Groep wil haar verbintenis met de samenleving versterken door de betrokkenheid van medewerkers bij maatschappelijke projecten te ondersteunen en de expertise van Solvay in te zetten in de regio's waar de Groep actief is. Met maatschappelijke projecten creëren we gedeelde maatschappelijke waarden. Waardecreatie is vandaag de dag een kwestie van samenwerken, zowel binnen het bedrijf als met onze belanghebbenden, waaronder klanten, leveranciers, omwonenden en de wereldbevolking in het algemeen.

Solvay zet, zowel lokaal als wereldwijd, tijd en financiële middelen in om de leefomgeving van mensen te verbeteren door middel van:

 • wetenschappelijke oplossingen;
 • onderwijs en jeugdwerkgelegenheid;
 • milieumaatregelen en solidariteit op lokaal niveau.
Budget voor maatschappelijke projecten

In miljoenen euro

 

2016

 

2015

€ 7,38 miljoen verdeeld over € 1,98 miljoen voor lokale maatschappelijke projecten door sites, € 0,85 miljoen voor Fonds Ernst Solvay, € 4,55 miljoen voor Solar Impulse.

Schenkingen, sponsoring en eigen projecten Solvay-groep

 

7,38

 

5,25

Van lokale betrokkenheid ...

Medewerkers zetten zich in voor diverse projecten over heel de wereld die direct of indirect toegevoegde waarde bieden voor de lokale economie en werkgelegenheid, en ondersteunen lokale verenigingen en initiatieven.

in % van aantal medewerkers

 

2016

 

2015

Legenda: Het aantal medewerkers dat in 2016 aan ten minste één maatschappelijk project heeft deelgenomen (ook als zij op 31-12-2016 niet langer werkzaam zijn bij de onderneming) gedeeld door het totale aantal medewerkers op 31-12-2016.

Mensen betrokken bij lokale maatschappelijke projecten

 

23

 

20

De lokale betrokkenheid is goed op weg om de doelstelling van 2025 te halen. Opgemerkt moet worden dat 2016 het eerste jaar was waarin uitvoering werd gegeven aan het nieuwe maatschappelijke beleid en dat de voormalige Cytec-vestigingen hierin nog niet zijn meegenomen. 

Uit voorbereidend werk met de accountants bleek dat de nauwkeurigheid moet worden verbeterd van het percentage medewerkers dat maatschappelijk betrokken. De rapportageprocessen en -standaarden moeten worden aangepast.

Voorbeelden van lokale maatschappelijke projecten in Frankrijk op het gebied van "Onderwijs en jeugdwerkgelegenheid"

 • "C Génial": Deze stichting op het gebied van wetenschap en techniek wil leraren beter voorlichten over de technische activiteiten van particuliere bedrijven, de lessen op het gebied van wetenschap op de middelbare en hogescholen meer inhoud geven door met behulp van industriële toepassingen een onderwerp tot leven te brengen, en leraren een beter beeld geven van toekomstige wetenschappelijke en technische carrièremogelijkheden in de private sector. In 2016 waren ongeveer 15 medewerkers van Solvay op vier sites betrokken bij de ontvangst van leraren.
 • "Institut Télémaque": Deze vereniging wil ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft, door op middelbare scholen veelbelovende, gemotiveerde studenten uit kansarme gezinnen te koppelen aan mentoren van hun school en van de Groep. In 2016 hebben 18 medewerkers van twee Solvay-sites zich aangemeld als mentor.
 • "Nos quartiers ont du talent": Het doel van deze instelling, waarvan de naam in het Nederlands 'Er is talent in de buurt' betekent, is om de toegang van ambitieuze, veelbelovende jonge mensen tot het bedrijfsleven te bevorderen en gelijke kansen op goed, geschoold werk te waarborgen. Sinds de start wil deze instelling afgestudeerden jonger dan 30 helpen door met een aanvullende opleiding van ten minste drie jaar hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten. Het programma is gericht op jongeren uit achterstandsmilieus, die vaak zijn opgegroeid onder arme omstandigheden. In 2016 hebben 15 medewerkers van Solvay zich opgegeven als mentor voor deze jongeren.
 • "Elles Bougent: Deze organisatie richt zich op het bevorderen van genderdiversiteit binnen de Groep. "Elles Bougent" - of "Vrouwen in beweging" - wil zorgen voor meer vrouwelijke ingenieurs en technici door bijeenkomsten te organiseren tussen professionals uit de onderneming en studenten van de middelbare- en hogescholen en van universiteiten. Tijdens deze evenementen vinden forumdiscussies plaats over onderwerpen als "vrouwen en hun carrière", "de wetenschap van techniek" of "technologische innovaties". In 2016 waren 48 medewerkers van Solvay betrokken bij het beantwoorden van vragen van jonge vrouwen, persoonlijk of via een regionale mentor.

... naar wereldwijde verplichtingen

De meest in het oog springende initiatieven zijn de betrokkenheid bij Solar Impulse, de Solvay-prijs voor de Chemie van de Toekomst en de internationale instituten van Solvay voor natuurkunde en scheikunde.

De Groep tracht haar liefdadigheidsinspanningen te doen aansluiten bij haar expertise en steunt doelen waar haar producten en diensten toegevoegde waarde aan kunnen bieden.

In 1923 richtte Solvay het Fonds Ernest Solvay op ter ere van de oprichter van het bedrijf, die het jaar daarvoor overleden was. Vandaag lopen de meeste liefdadigheidsacties van Solvay via het Fonds Ernest Solvay. Het Fonds wordt bestuurd door de onafhankelijke Koning Boudewijnstichting.

Solvay concentreert haar financiële en liefdadigheidsinspanningen op Groepsniveau op het promoten van de wetenschap, onderwijs en jeugdwerkgelegenheid, en in sommige omstandigheden op het ondersteunen van humanitaire initiatieven als reactie op rampen en/of waar onze producten of diensten een rol van betekenis kunnen spelen.

Voorbeelden van projecten voor het promoten van de wetenschap

De chemici van de toekomst inspireren

Met de Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs wordt een belangrijke wetenschappelijk ontdekking beloond, die bepalend kan zijn voor de chemische sector van morgen en die de mensheid vooruithelpt. Ernest Solvay was een belangrijke ambassadeur van wetenschappelijk onderzoek en deze prijs is daar een voortzetting van. Het doel is om fundamenteel onderzoek aan te moedigen en het onderstreept de belangrijke rol die chemie, als wetenschappelijke discipline en als industrie, speelt bij het oplossen van een aantal grote uitdagingen waar de wereld mee te kampen heeft. De prijs van € 300.000 wordt elke twee jaar toegekend.

In 2015 ging de Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs naar professor Ben Feringa. Met zijn onderzoek naar unidirectionele moleculaire motoren heeft professor Feringa een nieuw onderzoeksgebied aangeboord dat bijvoorbeeld het pad effent naar de ontwikkeling van nieuwe therapeutische en technologische toepassingen. In de volgende 20 tot 30 jaar kan zijn onderzoek leiden tot de introductie van nanorobots - microscopische robots die zich op een nauwkeurige manier kunnen richten op specifieke moleculen tijdens therapeutische behandelingen. Hierdoor kan een nieuwe generaties wetenschappers kunstspieren ontwikkelen of de opslag van informatie op moleculaire schaal verder optimaliseren. Voor zijn werk en zijn carrière ontving Ben Feringa in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde.

De volgende Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs wordt in 2017 uitgereikt.

De Internationale Instituten voor Fysica en Chemie van Solvay

Na de legendarische Solvay-conferentie in 1911 over radioactiviteit en kwantummechanica, voorgezeten door Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz, richtte Ernest in 1912 het Internationaal Instituut voor Fysica op. Het Internationaal Instituut voor Chemie werd een jaar later opgericht, in 1913. De twee Instituten werden in 1970 samengevoegd in de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie, opgericht door Ernest Solvay.

De missie van de Solvay Instituten is door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek in de chemie, fysica en aanverwante domeinen te steunen en te stimuleren om "het begrip van natuurverschijnselen uit te breiden en te verdiepen".

De centrale activiteit van de Instituten is het periodiek organiseren van de befaamde Solvay-conferenties over fysica en chemie ("Conseils de Physique Solvay" en "Conseils de Chimie Solvay"). Deze steun voor fundamentele wetenschap wordt aangevuld met de organisatie van open workshops over specifieke onderwerpen, internationale leerstoelen, colloquia en een internationale doctoraatsschool.

Naast deze activiteiten, streven de Solvay Instituten naar een democratisering van de wetenschap door jaarlijks de Solvay Public Lectures te organiseren, gewijd aan de grote wetenschappelijke uitdagingen van vandaag.

Voorbeelden van projecten voor wetenschappelijk onderwijs van de Groep

 • UNISTRA, het invoeren van “bourses de doctorat d’excellence en chimie” aan de universiteit van Straatsburg voor kandidaten van het Imperial College in Londen, de universiteit van Cambridge en de universiteit van Saint Andrews;
 • de jaarlijkse toelage voor de Geneeskundige Stichting Koningin Elizabeth (GSKE), die laboratoriumonderzoek en overleg tussen onderzoekers en artsen stimuleert, speciaal gericht op neurowetenschappen. De GSKE ondersteunt 17 universitaire teams in heel België;
 • De Internationale "IUPAC-Solvay Award for Young Chemists", waarbij vijf jonge scheikundigen en onderzoekers van topuniversiteiten in de hele wereld worden beloond;
 • De "Solvay Awards", die al meer dan 20 jaar worden uitgereikt aan de beste master- en doctoraalstudenten van twee grote universiteiten in België;
 • Sinds 2014 ondersteunt Solvay de VOCATIO-beurzen, die toegekend worden aan getalenteerde jongeren zodat zij hun dromen kunnen bereiken of nastreven.
 • Het opzetten van een leerstoel "Chimie et Auto assemblage" aan de universiteit van Bordeaux.

Solar Impulse: Solvay zorgde voor een doorbraak in schone technologie door het onmogelijke mogelijk te maken!

In juli 2016 voltooide de Solar Impulse haar tocht om de wereld die in maart 2015 van start ging. Meer dan 40.000 km werd er afgelegd op uitsluitend zonne-energie, waarbij twee oceanen werden overgestoken en 8 wereldrecords werden verbroken.

Sinds 2003 hebben toegewijde teams van wetenschappers, ingenieurs, dromers en vernieuwers nauw samengewerkt met gelijkgestemde mensen van Solar Impulse en toonaangevende technologische partners om over de conventies heen te stappen. We hebben nieuwe oplossingen ontwikkeld om de energieketen drastisch te verbeteren, de constructie te versterken en het gewicht van het met zonne-energie aangedreven vliegtuig te verminderen: van cruciaal belang om deze historische vlucht tot een succes te maken. Meer dan 6000 onderdelen van de Solar Impulse 2 zijn gemaakt van hoogwaardige thermoplasten en thermoset composieten die voor de lichtgewicht constructie van het vliegtuig zorgden. Daarnaast zijn technologieën gebruikt om de energie-efficiëntie te bevorderen, zoals smeermiddelen en accu-componenten op basis van fluor- en lithiumverbindingen.

Het idee van Bertrand Piccard en André Borschberg om een emissievrij vliegtuig te ontwikkelen, te bouwen en er mee rond de wereld te vliegen, sloot volledig aan bij de niet aflatende ambitie van Solvay om baanbrekende, schone technologieën te ontwikkelen die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Het was een manier om te laten zien dat de chemie in staat is om het onmogelijke mogelijk te maken, en Solvay wilde daarbij zijn!