Procesveiligheidsprogramma's waarborgen de betrouwbaarheid van activiteiten en zorgen ervoor dat de principes van goed design en de beste operationele en technische praktijken worden toegepast. Dergelijke programma's zijn gericht op het voorkomen en beheersen van incidenten, vooral wanneer er sprake is van mogelijke catastrofale gevolgen voor mens of milieu. Het Process Safety Management van Solvay is op risico gebaseerd.

Solvay hanteert richtlijnen en indicatoren voor:

  1. risicoanalyseprogramma’s
  2. vaststellen en beperken van Risiconiveau 1-situaties
  3. implementatie van PSM-systemen op sites
  4. incidentopvolging en -rapportage.

De maandelijkse nieuwsbrief over procesveiligheid wordt in 14 talen verspreid. In deze nieuwsbrief staan incidenten beschreven die hebben plaatsgevonden op sites van Solvay met aanbevelingen voor verbeteringen.

Risicoanalyseprogramma

Doelstellingen van Solvay:

2020

100%

van de sites met een risicoanalyse die voor elke productielijn in de voorbije vijf jaar bijgewerkt is

De belangrijkste pijler onder de preventieve, op risico gebaseerde aanpak van Solvay is de procesrisicoanalyse van bestaande, nieuwe of aangepaste installaties. Een gekwantificeerde risicoanalyse is de beste praktijk onder industriële bedrijven: met een gestandaardiseerde risicoanalyse kan het risiconiveau van alle voorkomende ongelukken worden gekwantificeerd, waarbij ernst en waarschijnlijkheid gecombineerd worden. Risicoanalyse vormt de kern van de risicobeheersing.

Hierdoor kunnen vele mogelijke grote ongelukken worden geïdentificeerd en kunnen we de benodigde maatregelen nemen om tot een aanvaardbaar risiconiveau te komen. Solvay maakt gebruikt van gelaagde risicoanalysemethodes, aangepast aan het mogelijke gevaar van elk proces bij elke GBU. Veel GBU's maken gebruik van een vereenvoudigde methode, PRAMAPOR, voor chemicaliën met een laag potentieel gevaar.

De afronding van het risicoanalyseprogramma is een onderdeel van het HSE-dashboard van Solvay, dat regelmatig wordt beoordeeld door het uitvoerend comité.

in %

 

2016

 

2015

 

2014

Toepassingsgebied: Productievestigingen, inclusief vanaf 2016 het recent verworven Cytec. De geconsolideerde gegevens voor procesveiligheidsrisicoanalyse hebben betrekking op 134 sites van in totaal 150 operationele sites.

Sites met een risicoanalyse die voor elke productielijn in de voorbije vijf jaar bijgewerkt is

 

65

 

69

 

64

Beperken van Risiconiveau 1-situaties

Aan de hand van een systematische aanpak voor de gehele Groep worden de grootste risico's op een efficiënte manier geïdentificeerd en opgelost. De volledige afhandeling van alle Risiconiveau 1-situaties (situaties met de grootste risico's) is een belangrijk onderdeel van het procesveiligheidsbeleid van Solvay, zoals beschreven in de "Rode lijn" over gezondheid, veiligheid en milieurisico. De Groep slaagt er regelmatig in om alle Risiconiveau 1-situaties binnen een jaar op te lossen.

Rode lijnen zijn essentiële Solvay-richtlijnen die gerespecteerd moeten worden voor zover zij van toepassing zijn op situaties die een groot risico vormen voor de Groep. Alle geïdentificeerde Risiconiveau 1-situaties zijn gevalideerd en gerapporteerd op groepsniveau. Zoals aangegeven in de Rode lijn moeten deze binnen maximaal één jaar zijn aangepakt.

Alle Risiconiveau 1-situaties zijn binnen het jaar opgelost.

De meeste Risiconiveau 1-situaties hebben betrekking op een site die Solvay in 2010 heeft verworven in China. Deze site heeft een uitgebreid risicoanalyseprogramma doorlopen om de op basis van de Rode lijn vereiste procesrisicoanalyse af te ronden. Veel Risiconiveau 1-situaties zijn al geïdentificeerd en aangepakt conform de tweede Rode lijn van de Groep.

Extra-financiële jaarrekening - Beperking van Risiconiveau 1-situaties

 

 

2016

 

2015

 

2014

Aantal risiconiveau 1-situaties, ultimo jaar

 

46

 

94

 

217

Process Safety Management-systemen (PSM)

Doelstelling van Solvay:

2020

100%

van sites met een PSM-systeem dat aansluit bij hun risiconiveau

Alle industriële en O&I-sites van Solvay zijn verplicht een ad-hoc-PSM-systeem te ontwikkelen en implementeren. Zij moeten de door de Groep vereiste PSM-procedures invoeren, aangepast aan hun risiconiveau en in lijn met het classificatiesysteem dat in 2015 is vastgesteld.

in %

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: Alle productievestigingen (met uitzondering van de onlangs verworven Cytec-sites, waarvoor dit vanaf 2017 geldt)

Sites met vereiste PSM-procedures, naar PSM-niveau

 

90

 

84

Deze systematische, gelaagde methode, met drie verschillende PSM-niveaus, wordt binnen de sector als een goede praktijk beschouwd. De implementatie van het PSM-systeem wordt beoordeeld aan de hand van interne audits of door observatie van de PSM-methodologie door derden.

Verdeling van sites naar PSM-niveau

in %

 

2016

Sites met PSM-niveau 1 (Laag)

 

54

Sites met PSM-niveau 2 (Gemiddeld)

 

34

Sites met PSM-niveau 3 (Hoog)

 

11

Procesveiligheidsincidenten

Het is de doelstelling van Solvay om ernstige ongelukken (met een H-classificering of hoger) te voorkomen en het aantal incidenten met een gemiddelde medium-classificering te verminderen. Het aantal veiligheidsincidenten bij Solvay (het PSI-niveau) stemt overeen met de door de International Council of Chemical Associations (ICCA) voorgestelde methode en kan als benchmark dienen.

De rapportage van de Groep over veiligheidsincidenten verbetert voortdurend. Het gemiddelde aantal incidenten is vergelijkbaar met andere bedrijven in de sector. De stijgende trend in het aantal gerapporteerde veiligheidsincidenten is toe te schrijven aan het groeiend aantal rapporterende sites alsmede de nieuwe rapportageprocedure. Gebaseerd op de gegevens en de ervaringen bij andere bedrijven die deelnemen aan het initiatief van de ICCA lijkt de rapportageprocedure van Solvay in het kader van het pilotprogramma inzake PSI-rapportage tot een van de beste te behoren, met name wat betreft de dekking van de verschillende regio's.

in %

 

2016

 

2015

 

2014

Legenda: Het aantal procesveiligheidsincidenten per 100 voltijdse medewerkers (medewerkers en aannemers, uitgaande van 2000 uur werk/medewerker/jaar).

Procesveiligheidsniveau

 

0,7

 

0,6

 

0,4

Solvay kent een wereldwijde richtlijn voor de rapportage van veiligheidsincidenten uitgesplitst naar ernst, waarbij rekening gehouden wordt met:

  • de gevolgen voor de mens
  • voor het milieu
  • schade aan bedrijfsmiddelen en hoeveelheid vrijgekomen chemicaliën.

Te rapporteren incidenten worden ingedeeld naar hun ernst (middelmatig, hoog en catastrofaal). Er zijn sinds 2012 geen catastrofale incidenten gerapporteerd.

Extra-financiële jaarrekening - Aantal incidenten, verdeeld naar ernst

 

 

2016

 

2015

 

2014

Toepassingsgebied: Alle sites onder operationele controle, inclusief de recent overgenomen sites van Cytec.

Gemiddeld

 

259

 

215

 

156

Hoog

 

1

 

1

 

2