Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

In november 2015 heeft Solvay een nieuwe langetermijndoelstelling vastgelegd voor de uitstoot van broeikasgassen: de koolstofintensiteit met 40% verminderen tegen 2025. Daarnaast past Solvay met ingang van 1 januari 2016 een interne prijs voor CO2-uitstoot van € 25 per ton toe, om zo de klimaatuitdagingen bij de investeringsbeslissingen te betrekken.

Een gestructureerd rapporteringssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen, dat extern is gecontroleerd, en reacties op ratingbureaus zoals het Carbon Disclosure Project, helpen de Groep om haar inspanningen af te stemmen op de uitdagingen inzake broeikasgassen.

Definitie van indicatoren voor broeikasgassen

De uitstoot van broeikasgassen, zoals die door Solvay gerapporteerd wordt, past binnen het toepassingsgebied van het Kyotoprotocol en omvat de volgende componenten of componentfamilies: CO2/ N2O/ CH4 / SF6/ HFC's/ PFC’s en NF3. Om de impact van de klimaatverandering te berekenen, wordt de uitstoot van broeikasgassen omgezet van ton naar CO2-equivalenten met behulp van het aardopwarmingsvermogen van elk gas, zoals gepubliceerd door de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering in haar vijfde evaluatierapport.

Deze indicator houdt rekening met:

  • rechtstreekse emissies voor elk broeikasgas dat vrijkomt bij de industriële activiteiten van Solvay (Toepassingsgebied 1 van het Kyotoprotocol)
  • rapportering van de rechtstreekse CO2-emissies, inclusief de emissies door het verbranden van alle fossiele brandstoffen, alsook de procesemissies (bijv. thermische decompositie van koolzuurhoudende producten, chemische reductie van metaalerts)
  • indirecte CO2-uitstoot in verband met de stoom en elektriciteit die ingekocht worden van derden (Toepassingsgebied 2 van het Kyotoprotocol). Voor ingekochte elektriciteit wordt de indirecte emissie berekend aan de hand van marktconforme methodes. In de berekening voor 2016 is het gebruik van residuele mix niet meegenomen omdat de gegevens hiervoor niet beschikbaar zijn.
Uitstoot van broeikasgassen (Toepassingsgebieden 1 en 2)

Mt CO2 equ.

 

2016

 

2015

 

2014

Toepassingsgebied: De productieactiviteiten van de bedrijven die (geheel of gedeeltelijk) geconsolideerd zijn. De uitstoot van broeikasgas van bedrijven in het financiële toepassingsgebied maakt 84% uit van de totale uitstoot van broeikasgas van alle bedrijven in het operationele toepassingsgebied.

Directe en indirecte CO2-uitstoot (toepassingsgebied 1 & 2)

 

Mt CO2-eq.

 

10,9

 

11,6

 

11,7

Uitstoot overige broeikasgassen (Kyotoprotocol) CO2-uitstoot (toepassingsgebied 1)

 

Mt CO2-eq.

 

2,4

 

2,6

 

2,7

Totale uitstoot broeikasgassen (Kyotoprotocol)

 

Mt CO2-eq.

 

13,4

 

14,2

 

14,4

Uitstoot overige broeikasgassen (niet volgens Kyotoprotocol) CO2-uitstoot (toepassingsgebied 1)

 

Mt CO2-eq.

 

0,1

 

0,1

 

0,1

In 2016 was de uitstoot van broeikasgas 0,8 Mt CO2-equivalenten lager dan in 2015. Deze verandering is vooral toe te schrijven aan de veranderingen in het toepassingsgebied van het verslag, waarin nu de onlangs overgenomen activiteiten van Cytec worden meegenomen alsook zeven nieuwe sites, goed voor een stijging met 0,4 Mt CO2-equivalenten. De desinvestering van activiteiten op het gebied van geprecipiteerd calciumcarbonaat en de classificering van de chlorovinyl-activiteiten in Thailand en de activiteiten van Acetow als beëindigde bedrijfsactiviteiten heeft geleid tot een daling met 0,9 Mt CO2-equivalenten. Verder zijn 0,3 Mt CO2-equivalenten toe te schrijven aan projecten om de uitstoot te verminderen en aan veranderingen in de productie.

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

Strategische doelstellingen van Solvay:

2018 middellange termijn

- 20%

Vermindering broeikasgasintensiteit met 20% vergeleken met 2015

2025

- 40%

Vermindering broeikasgasintensiteit met 40% vergeleken met 2014

Broeikasgasintensiteit

In kg CO2-eq. per € EBITDA

 

2016

 

2015

 

2014

Legenda: De indicator voor broeikasgasintensiteit dekt het Kyotoprotocol voor broeikasgassen.

Broeikasgasintensiteit

 

5,86

 

7,26

 

8,08

Belangrijkste verwezenlijkingen:

  • In de tronamijn in Green River (Wyoming, Verenigde Staten) kon dankzij de gedeeltelijke recuperatie van het methaan dat vrijkomt bij de extractie en de verbranding van trona een uitstoot vermeden worden van 100.000 ton CO2-equivalenten per jaar sinds 2011. Sinds 2012 werd een deel van de warmte die gegenereerd wordt bij de verbranding van het gerecupereerde methaan gebruikt in het productieproces, waardoor extra energie en CO2 werd uitgespaard.
  • In Brazilië heeft Solvay een zelf ontwikkelde warmtekrachtkoppelingscentrale op biomassa, die gebruikgemaakt van pulp die gewonnen wordt uit suikerriet.
  • Dankzij het SOLWATT® energie- en CO2-besparingsprogramma en andere reducties op broeikasgas afkomstig van processen werd in 2016 100.000 ton CO2-uitstoot voorkomen.