Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Solvay wil zich inzetten om de luchtkwaliteit op lokaal en regionaal niveau te verbeteren, in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden en met uitvoering van de beste praktijken. Binnen het kader van haar milieuplan richt Solvay zich op de volgende vervuilende stoffen: stikstofoxiden (NOx), zwaveloxide (SOx) en vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOC).

  • Stikstofoxiden: de uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2, uitgedrukt als NO2) exclusief N2O. De uitstoot van stikstofoxiden is vooral het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Stikstofoxide (N2O) draagt bij aan de opwarming van de aarde maar heeft niet de verzurende werking van NO en NO2;
  • Zwaveloxiden: de uitstoot van zwaveldioxiden (SO2) is vooral toe te schrijven aan de verbranding van antraciet en kolen.
  • Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOC): Vluchtige organische stoffen (VOC's) hebben een kookpunt dat lager of gelijk is aan 250 °C (EU-richtlijn inzake emissie van oplosmiddelen 1999/13/EC). NMVOC’s zijn VOC’s behalve methaan. De methaanemissie uit de mijnbouwactiviteiten van Solvay in Green River (Wyoming, VS) worden hier niet meegenomen. De invloed daarvan wordt opgenomen in de uitstoot van broeikasgassen.
Absolute emissie in de lucht

in ton

 

2016

 

2015

 

2014

Stikstofoxiden – NOx

 

11 098

 

12 210

 

12 679

Zwaveloxiden – SOx

 

5 395

 

6 563

 

6 620

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC

 

4 968

 

6 781

 

7 158

Er zijn verschillende redenen voor de verbeteringen op het gebied van stikstofoxiden, waaronder:

  • op de site van Deven te Devnya in Bulgarije (- 291 ton): minder gebruik van de oudere roosterstookinstallaties en een toenemend gebruik van de CFBB-ketel (circulerende wervelbedketel) die uitgerust is met een SNCR-systeem (selectieve niet-katalytische reductie) die gebruikt maakt van ammoniakinspuiting.
  • op de site te Torrelavega in Spanje (-270 ton): vervanging van de gasturbine op de warmtekrachtkoppelingscentrale.
  • op de site te Rheinberg in Duitsland (-127 ton): keuze voor betere kwaliteit kolen en verbetering van het SNCR-proces.

Verbeteringen op het gebied van zwaveldioxiden:

  • op de site te Tavaux in Frankrijk (-717 ton): kolenverbruik gehalveerd door technische problemen in de ketels en de installatie van een DeSOx-systeem (ontzwaveling) in november 2016. 
  • op de site te Rheinberg in Duitsland (-218 ton): gebruik van kolen met minder zwavel en verbetering van het DeSOx-proces.

Verbetering van het NMVOC-resultaat: :

  • de verlaging hiervan (-1181 ton) is merendeels toe te schrijven aan de deconsolidatie van de Acetow-activiteiten;
  • op de te van Zhangjiagang Feixiang in China (-262 ton): lagere uitstoot van methylchloride door de implementatie van een cryocondensatie-unit in augustus 2016. 

Doelstellingen van Solvay:

2020

- 50%

van de intensiteit van de uitstoot van stikstofoxiden

2020

- 50%

van de intensiteit van de uitstoot van zwaveloxiden

2020

- 40%

van de intensiteit van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

Baseline 2015

Intensiteit van de uitstoot in de lucht

In kg per € EBITDA

 

2016

 

2015

 

2014

NOx

 

0,0058

 

0,0063

 

0,0071

SOx

 

0,0028

 

0,0034

 

0,0037

NMVOC

 

0,0026

 

0,0035

 

0,0040

De resultaten van Solvay in 2016 wat betreft NOx- en NMVOC-intensiteit overtreffen de doelstelling voor 2016 terwijl wat betreft de SO2-intensiteit de Groep wat op de doelstelling achterloopt.