Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Het waterbeleid van Solvay is erop gericht om het onttrekken en het verbruiken van zoetwater te beperken en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de waterlichamen waarin afvalwater wordt geloosd goed blijft, zodat de invloed op mens en milieu zoveel mogelijk beperkt blijft.

Het milieuplan 2015-2020 van Solvay richt zich op het beperken van twee activiteiten: zoetwateronttrekking en chemisch zuurstofverbruik. Het aantal sites dat mogelijk te maken krijgt met waterschaarste wordt niet langer gerapporteerd. Dit betrof een intern programma van Solvay, waarbij een indicator werd gehanteerd die niet kan worden afgezet tegen andere bedrijven in de sector.

  • Zoetwateronttrekking (in miljoen m3 per jaar): heeft betrekking op de hoeveelheid inkomend water van zoetwaterbronnen (oppervlakte- en grondwater) en van alternatieve bronnen zoals drinkwater.
  • Chemisch zuurstofverbruik: dit is de hoeveelheid stoffen die geoxideerd kunnen worden (met name opgelost organisch materiaal) dat in wateromgevingen wordt geloosd. Chemisch zuurstofverbruik wordt uitgedrukt in aantal ton zuurstof per jaar. Naast stikstofoxiden en fosforhoudende substanties draagt chemisch zuurstofverbruik bij aan eutrofiëring van het oppervlaktewater.
Toevoerwater en verbruik

 

 

2016

 

2015

 

2014

Zoetwateronttrekking (miljoen m3)

 

491

 

537

 

535

Chemisch zuurstofverbruik (ton O2)

 

7 539

 

8 834

 

9 652

Door een verandering in de verslaggevingsregels voor waterzuiveringsinstallaties die afvalwater van derden behandelen, is de CZV op de site te Spinetta-Marengo (Italië) herberekend voor de periode 2014-2016.

De recente verbeteringen in de hoeveelheid inkomend zoetwater zijn gerealiseerd dankzij:

  • deconsolidatie van de gedesinvesteerde activiteiten van Acetow (- 29,6 miljoen m3) en Emerging Biochemicals (- 3,4 miljoen m3).
  • ontmanteling of verkoop van verschillende sites (Bussi sul Tirino, Bad Zurzach, enz.). In totaal - 8,8 miljoen m3.
  • stopzetting van de natriumcarbonaatfabriek in Alexandrië (Egypte) sinds maart 2015 (- 1,8 miljoen m3).

Door het toegenomen productievolume steeg de hoeveelheid toevoerwater op de site te Chalampé in Frankrijk (+7,6 miljoen m3).

De verbetering in de uitstoot als gevolg van chemisch zuurstofverbruik is toe te schrijven aan:

  • op de site te Vernon in de VS (-517 ton): lager productievolume en efficiëntieverbeteringen bij de behandeling van afvalwater.
  • stopzetting van de natriumcarbonaatfabriek in Alexandrië (Egypte) sinds maart 2015 (- 334 ton).
  • deconsolidatie van de gedesinvesteerde activiteiten van Acetow en Emerging Biochemicals (- 221 ton).

Waterbeheer

Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)

Aan de linkerkant van het bovenstaande diagram wordt het toevoerwater (miljoen m3 per jaar) afkomstig van de belangrijkste bronnen weergegeven. Andere bronnen van toevoerwater zijn onder andere gerecycleerd water van derden en regenwater. De totale hoeveelheid toevoerwater bedroeg in 2016 580 miljoen m3, waarvan 85% zoetwater.

Aan de rechterkant van het bovenstaande diagram wordt het uitstromend water (miljoen m3/jaar) weergegeven naar de belangrijkste ontvangende milieus. Uitstromend water naar andere ontvangende milieus (externe waterzuiveringsinstallaties, injectie in de bodem enz.) valt onder de categorie 'overige'. De totale hoeveelheid uitstromend water van de Groep bedroeg in 2016 535 miljoen m3, waarvan 80% in het zoetwatermilieu werd geloosd.

Verlies aan water door verdamping (19 miljoen m3) vindt plaats in industriële koeltorens of waterbekkens.

De ronde pijl midden onder het diagram geeft de totale hoeveelheid water weer die is gerecycleerd door middel van gesloten koelsystemen of water dat wordt hergebruikt. Op basis van de voor het diagram gebruikte gegevens hebben we berekend dat gerecycleerd water in 2016 ongeveer 58% van de totale hoeveelheid gebruikt water uitmaakt.

De erlenmeyer aan de rechterkant komen overeen met de hoeveelheid water die wordt geëxporteerd via in water opgeloste eindproducten (waterstofperoxide bevat bijvoorbeeld 30-70% water), terwijl de afvalbak de geschatte hoeveelheid waterverlies symboliseert via afval of verbranding van afvalmateriaal (slib enz.).

Doelstellingen van Solvay:

2020

- 30%

van de intensiteit zoet toevoerwater.

2020

- 30%

van de intensiteit chemisch zuurstofverbruik

Baseline 2015

Waterintensiteit

 

 

2016

 

2015

 

2014

Zoetwateronttrekking (liter per € EBITDA)

 

0,26

 

0,28

 

0,30

Chemisch zuurstofverbruik (kg per € EBITDA)

 

0,0040

 

0,0045

 

0,0054

De resultaten van Solvay in 2016 wat betreft zoetwateronttrekking zijn iets beter dan verwacht. De resultaten op het gebied van chemisch zuurstofverbruik zijn zelfs 8% beter dan verwacht.