Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

De Groep volgt hier een tweesporenbeleid: het voorkomen van lekkage en het saneren van vervuilde grond.

Het voorkomen van lekkage

De eerste maatregelen die genomen worden, hebben betrekking op twee vormen van vrijwillige aanpak, die samen binnen onze sector als goede praktijken worden beschouwd:

  1. Het identificeren en oplossen van situaties met het grootste risico, aan de hand van een vrijwillig programma voor milieueffectbeoordeling. Er wordt op Groepsniveau toezicht gehouden op dit programma aan de hand van het aantal geïdentificeerde en opgeloste "Risiconiveau 1-gevallen" ("belangrijkste indicatoren"). Het beleid van de Groep vereist dat dergelijke situaties binnen een jaar worden opgelost.
  2. Risicobeheer op basis van dossiers over vorige voorvallen en de lessen die daaruit getrokken zijn. Toezicht op ongelukken en voorvallen vindt plaats aan de hand van een gestandaardiseerde classificering (de zogenoemde "lagging indicator"). Als corrigerende maatregel wordt elke overschrijding van een toegestane limiet onderzocht op GBU-niveau en door het HSE-management binnen de zone, om te waarborgen dat gepaste maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Dergelijke gebeurtenissen zijn onderdeel van het dashboard dat regelmatig aan het uitvoerend comité wordt voorgelegd.
  • Risicobeoordelingsindicator ("belangrijkste indicator"): deze indicator bewaakt de milieueffectbeoordeling die in 2015 is gestart. Hiervoor worden nieuwe Groepscriteria gebruikt om onaanvaardbare risico's vast te stellen alsmede een uitgebreide methode om op alle sites risicobeoordelingen uit te voeren, rekening houdend met substanties en specifieke parameters. Er is in 2016 slechts één Niveau 1-milieurisico geïdentificeerd. Er zullen risicobeperkende maatregelen worden bepaald en binnen een jaar worden geïmplementeerd. Solvay zorgt ervoor dat de effectiviteit van de geïmplementeerde corrigerende maatregelen gehandhaafd blijft. Er is een nieuw identificatieproces voor Risiconiveau 1-situaties voor het milieu. Momenteel wordt de beoordeling daarvan afgerond voor die sites waarvoor een controle op compliance is uitgevoerd (75% van de industriële sites – zie toelichting 13). Het aantal Risiconiveau 1-incidenten is naar verwachting laag.
  • Follow-up van incidenten met milieugevolgen ("lagging indicator"): sinds 2014 worden incidenten met milieugevolgen bewaakt en geclassificeerd aan de hand van verschillende criteria, zoals de hoeveelheid gelekt materiaal, de gevolgen op site en voor de omgeving en dode vissen. Incidenten worden ingedeeld naar hun ernst (van M - gemiddeld tot C - ernstig). Binnen de medium-classificering wordt een specifiek criterium gebruikt voor gebeurtenissen die ertoe zullen leiden dat toegestane limieten worden overschreden.
Aantal incidenten met milieugevolgen

 

 

2016

 

2015

 

2014

Toepassingsgebied: Productie- en Research & Innovation-vestigingen onder operationele controle van Solvay-groep. De geconsolideerde gegevens voor procesveiligheidsincidenten heeft betrekking op 132 sites van in totaal 143 operationele sites.

Aantal incidenten van gemiddelde ernst met gevolgen voor het milieu

 

40

 

46

 

55

waarbij de vergunningslimiet is overschreden

 

26

 

26

 

Geen gegevens

Medio 2014 heeft Solvay een nieuw rapportagesysteem opgezet voor veiligheidsincidenten bij productieprocessen, met specifieke criteria voor incidenten met milieugevolgen. Er zijn geen incidenten met een H- of C-classificering gerapporteerd. Dit betekent dat er buiten de site geen sprake is van langdurige schade aan het milieu. We zijn erin geslaagd het aantal M-incidenten en incidenten waarbij de vrijgekomen stoffen een bepaalde limiet overschrijden te verminderen.

Beschermen en saneren van grond

Om de gezondheid en het milieu te beschermen wordt zeer zorgvuldig omgegaan met bodemvervuiling die in het verleden is ontstaan. Het management van Solvay wil:

  1. nieuwe bodembevuiling voorkomen
  2. indien nodig, de bodemgesteldheid van actieve en gesloten sites precies in kaart brengen;
  3. de verontreiniging van de bodem en/of het grondwater aanpakken om verdere verspreiding te voorkomen.

Solvay voert altijd gedetailleerde risicobeoordelingen uit aan de hand waarvan de meest geschikte beheersmaatregelen worden geselecteerd.

Solvay is steeds op zoek naar innovatieve saneringsmethodes, bijvoorbeeld via Nanorem, een onderzoeksproject van de EU, dat bijna is afgerond. Dit onderzoeksproject geeft ons meer inzicht in de grenswaarden van een saneringstechnologie bij de behandeling van besmetting met chloorverbindingen, waarbij nanodeeltjes ijzer in de ondergrond worden geïnjecteerd.

Milieutechnische financiële voorzieningen

Met het oog op de lange termijn heeft Solvay financiële voorzieningen aangelegd voor (bodem)verontreiniging. Tussen 2015 en 2016 bleven de voorzieningen gelijk, met slechts kleine verschuivingen als gevolg van financiële factoren (wisselkoersschommelingen). De stijging tussen 2014 en 2015 was eveneens toe te schrijven aan financiële factoren (disconteringsvoet en wisselkoersen) en aan veranderingen in het toepassingsgebied.

Milieuvoorzieningen

In miljoenen euro

 

2016

 

2015

 

2014

Legenda: Conform de IFRS-standaard worden de voorzieningen elke drie maanden herzien. De voorzieningen voor het recent overgenomen Cytec zijn meegenomen in de cijfers over 2016.

Milieuvoorzieningen

 

737

 

723

 

713