Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Solvay brengt momenteel 13.000 producten op de markt. Solvay vindt het zeer belangrijk dat er een grondig inzicht is in de gevaren, risico's en toepassingen die verbonden zijn aan gevaarlijke stoffen. Het beheer van gevaarlijke stoffen vindt plaats op verschillende momenten in de waardeketen. Met name zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn onderworpen aan een speciale aanpak met betrekking tot: (1) gebruik als grondstof, (2) de handel daarin en de mogelijke vervanging ervan, (3) behandeling tijdens productie en (4) behandeling van gevaarlijk afval. De strategie van Solvay is erop gericht het gebruik van gevaarlijke stoffen in de waardeketen te verminderen. Ook zorgt het bedrijf ervoor dat veiligheidsinformatie over gevaarlijke stoffen aanwezig is.

Portefeuillestrategie

Solvay blijft op proactieve wijze haar activiteitenportefeuille beoordelen (Sustainable Portfolio Management) om de strategische besluitvorming over investeringen en activiteitenportefeuille duurzamer te maken. Dit betekent dat elk nieuw product onderworpen wordt aan een aantal duurzaamheidscriteria: SPM wordt gebruikt om de combinatie product vs. toepassing te beoordelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen aan de afnemerzijde van de waardeketen (door de aanwezigheid van ZZS in producten van Solvay of door componenten afkomstig van andere producten in de eindoplossing op de markt). 

Informatie over gevaarlijke stoffen: uitgebreide richtlijnen

De veiligheidsinformatie voor alle gevaarlijke stoffen wordt door Solvay centraal beheerd. Dit is belangrijk om te zorgen dat op de juiste wijze met deze stoffen wordt omgegaan, zowel bij Solvay als elders in de waardeketen. De volgende beheersmaatregelen zijn verbeterd en zijn nu volledig in werking getreden (behalve voor het onlangs overgenomen Cytec):

  • geharmoniseerde Safety Data Sheets op basis van gemeenschappelijke regels en modellen in de hele Groep
  • geautomatiseerd opstellen en verspreiden van de Safety Data Sheets (regels voor indeling, automatische verspreiding volgens land van verkoop, wereldwijd etiketteringssysteem enz.)
  • een consistente productetikettering conform de wereldwijde regelgeving
  • gebruik van gemeenschappelijke juridische, toxicologische en milieutoxicologische gegevens en vaste formuleringen

Vrijwillige aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Solvay implementeert een wereldwijde vrijwillige aanpak van (ongeveer 300) zeer zorgwekkende stoffen in producten en grondstoffen. Dit betekent dat voorraden ZZS die door Solvay worden gebruikt, worden bijgehouden aan de hand van een geactualiseerde referentielijst, dat ZZS worden gebruikt onder strikt gecontroleerde omstandigheden, dat risico-onderzoeken voor alle ZZS up-to-date gehouden worden en dat de stoffen waar mogelijk vervangen worden door veiliger alternatieven.

In 2015 is een referentielijst met ZZS opgesteld voor de hele Groep. 133 productievestigingen (77%) hebben tot nu toe hun voorraad gecontroleerd. Bij de proactieve aanpak door Solvay van verwachte vervangingsbeperkingen worden drie categorieën onderscheiden (zwart, rood en geel) om het risicobeheer- en controleniveau van de stoffen te omschrijven:

  • Zwarte lijst: ZZS die zich al in een reglementaire fase van geleidelijke stopzetting of beperking bevinden, met een al vastgestelde deadline in minstens één land of regio;
  • Rode lijst: ZZS die momenteel vermeld staan op reglementaire lijsten met stoffen die op middellange termijn mogelijk voorwerp kunnen worden van een procedure voor de speciale toelating of beperking ervan;
  • Gele lijst: stoffen die speciale aandacht vragen en die bestudeerd worden door autoriteiten, ngo’s, wetenschappers en sectoren wegens hun huidige gevaarlijke eigenschappen of potentiële effecten.

ZZS in op de markt gebrachte producten

De business units organiseren continu programma's ter bevordering van een proactief beheer van de ZZS die op de markt gebracht worden, waarbij de bedrijfscontinuïteit gegarandeerd wordt en tezelfdertijd de wettelijke verplichtingen, het beleid op het vlak van Responsible Care® en duurzame ontwikkeling in acht genomen worden.

De programma's van Solvay richten zich ook op risicoanalyses en onderzoek naar mogelijke alternatieven voor elke nieuwe ZZS die op de markt komt: de 2020-doelstelling is om deze risicobeoordeling volledig af te ronden en, indien beschikbaar, mogelijk veiliger alternatieven te analyseren (doelstelling 2016: 15%). De hoeveelheid ZZS in producten wordt jaarlijks vastgesteld, waarna een analyse op veiliger alternatieven wordt uitgevoerd.

Doelstelling van Solvay:

2020

100%

De risicobeoordeling volledig afronden en analyse van, indien beschikbaar, veiliger alternatieven voor producten die ZZS bevatten

Baseline 2015

Aantal zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) dat Solvay in 2016 op de markt heeft gebracht

 

 

ZZS in op de markt gebrachte producten

 

Waarvan de aanwezigheid van ZZS te wijten is aan grondstoffen

Toepassingsgebied: Cytec is niet opgenomen.

Toepassingsgebied: Alle op de markt gebrachte Solvay-producten (behalve die van het onlangs overgenomen Cytec) die ofwel geproduceerd zijn door Solvay ofwel deel uitmaken van de samenstelling van de verkochte producten.

Legenda: ZZS die geproduceerd worden of deel uitmaken van de samenstelling van door Solvay wereldwijd verkochte producten die momenteel in de Europese “Kandidaatslijst” of “Autorisatielijst” van het REACH-proces opgenomen zijn. REACH is een richtlijn van de Europese Unie, aangenomen om de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen de risico's van bepaalde chemicaliën.

(1)

De Kandidaatslijst omvat stoffen die ook in de EU-beperkingsprocedure voorkomen (bijlage XVII).

(2)

Analyse van veiliger alternatieven ter vervanging van ZZS.

Alle ZZS (lijst op basis van REACH-verordening en Europees autorisatieproces + Europese kandidaatslijst)(1)

 

20

 

10

ASA-programma voor op de markt gebrachte stoffen(2) (% afgerond)

 

18% (9/49 vereiste beoordelingen)

Gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval

In lijn met het milieuplan 2015-2020 ligt de nadruk op industrieel afval. Het gaat daarbij met name om gevaarlijk afval dat niet duurzaam verwijderd wordt.

  • Industrieel afval: afval afkomstig van onze productie, inclusief afval afkomstig van verpakking en onderhoud. Industrieel afval bestaat uit gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen. Afval afkomstig uit onze mijnen (541 kiloton in 2016) wordt niet gerekend tot industrieel afval. Dit bestaat vrijwel geheel uit inert materiaal dat teruggestort wordt in de mijn.
  • Gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt: de som van gevaarlijk industrieel afval dat gestort wordt of verbrand wordt zonder energieterugwinning.
Absolute volumes

In 1000 ton

 

2016

 

2015

 

2014

Niet-gevaarlijk industrieel afval

 

1 463

 

1 453

 

1 637

Gevaarlijk industrieel afval

 

194,2

 

202,0

 

194,6

Totaal gevaarlijk industrieel afval

 

1 657

 

1 655

 

1 831

Gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze verwijderd wordt

 

50,3

 

47,1

 

49,7

Er zijn belangrijke correcties doorgevoerd in de gegevens over gevaarlijk afval van Chalampé-Butachimie. Dit afval werd voorheen niet meegenomen als droog materiaal.

De toename op Groepsniveau tussen 2015 en 2016 van gevaarlijk industrieel afval (2400 ton of 10 %), dat wordt gestort of verbrand zonder energieterugwinning, is de resultante van vele toe- en afnames op individuele sites, te veel om hier te omschrijven.

Strategische doelstelling van Solvay:

2020

- 30%

van het industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

Baseline 2015

De verwachte hoeveelheid voor 2020 is gebaseerd op bekende perimeterwijzigingen en op schattingen van afvalverminderingsprojecten en recyclage-initiatieven. In deze schatting is de bijdrage van de vroegere Cytec-activiteiten niet meegenomen, aangezien dit momenteel nog niet bekend is.

Afvalintensiteit

In kg per € EBITDA

 

2016

 

2015

 

2014

Gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze verwijderd wordt

 

0,0265

 

0,0241

 

0,0279

De resultaten van Solvay over 2016 voor dit soort afval liggen ongeveer 10% achter op schema. Opgemerkt moet worden dat ontwikkelingen in afvalindicatoren met grote zorgvuldigheid geïnterpreteerd moet worden. Afval kan tijdelijk worden opgeslagen op sites of kan een piek laten zien door verbeterprocessen of door veranderingen in de classificering van afval (gevaarlijk/niet gevaarlijk).

Solvay heeft een initiatief ontwikkeld op het gebied van bedrijfsafval waarbij experts van de afdelingen Corporate Environment en Inkoop & Bevoorrading een inventarisatie maken van de afvalstroom en van afvalbedrijven. Het doel is om mogelijkheden te identificeren om de hoeveelheid afval te verminderen, te recycleren (bijvoorbeeld als nevenproduct) en zo de totale kosten voor afvalbehandeling te reduceren. Dit programma moet bijdragen aan de verbetering van de afvalindicator.

Behandeling ZZS tijdens productie

Specifieke richtlijnen geven aan hoe ZZS moeten worden behandeld tijdens de industriële activiteiten van Solvay om de gezondheid van het personeel te beschermen.