Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Veiligheid op het werk verder verbeteren

 Het is een 2025-prioriteitsdoelstelling van Solvay om een MTAR (Medical Treatment Accident Rate) van minder dan 0,5 te hebben, de veiligheid van de medewerkers voortdurend te verbeteren, en het aantal werkongevallen per site te halveren. Solvay richt zich vooral op de MTAR omdat hierbij rekening wordt gehouden met de ernst van de ongelukken en deze niet afhankelijk is van de lokale juridische context (of lokale praktijken voor arbeidsherschikkingen), die wel van invloed zijn op de LTAR-indicatie.

 • MTAR: aantal werkongevallen met medische behandeling tot gevolg (andere dan eerste hulp) per miljoen gewerkte uren
 • LTAR: werkongevallen met werkverlet (weg van het werk) gedurende meer dan een dag per miljoen gewerkte uren

Strategische doelstellingen van Solvay:

2025

0,5

De helft van het aantal ongevallen met medische behandeling geeft een MTAR van 0,5.

Werkongevallen op sites van de Groep

 

 

2016

 

2015

 

2014

Toepassingsgebied: Alle sites (inclusief van het onlangs overgenomen Cytec in 2016) onder operationele controle van Solvay en waarvoor de Groep de veiligheidsresultaten controleert en beheert. Het gaat om 235 sites, inclusief productie, O&I, administratieve en gesloten sites. Medewerkers en aannemers van Solvay zijn actief op de sites. De onlangs verworven activiteiten van Cytec worden vanaf 2016 in de rapportage meegenomen.

Medical Treatment Accident Rate (MTAR)

 

0,77

 

0,77

 

0,97

Lost Time Accident Rate (LTAR)

 

0,76

 

0,75

 

0,98

Helaas heeft zich in 2016 een dodelijk ongeval voorgedaan in een lift op een productiefaciliteit in India.

Om de veiligheid van de medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen en een plek te verdienen tussen de beste spelers binnen de sector, heeft Solvay voor 2025 een ambitieuze MTAR-doelstelling bepaald en zullen de Solvay Life Saving Rules, geïntroduceerd in 2015, worden aangescherpt.

Safety excellence plan

Het safety excellence plan van de Groep is sinds 2015 van kracht. Er zijn drie belangrijke maatregelen genomen om de MTAR verder omlaag te brengen en ernstige ongelukken te voorkomen:

 • ontwikkeling van HSE-stappenplannen in elke business unit
 • duidelijke communicatie van de verwachtingen van het management
 • ontwikkeling van een veiligheidscultuur

Alle GBU's en sites wereldwijd hebben hun eigen HSE-stappenplan ontwikkeld en verschillende goede veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd, waaronder:

 • dag van de veiligheid (163 sites in 2016)
 • op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma's (146 sites in 2016)
 • inzet van alle managers om veiligheid te bevorderen (leadership safety visit program: 1580 LSV in 2016), in combinatie met veiligheidstours, voorbeeldgedrag en zichtbare implementatie van veiligheidsmaatregelen
 • opleggen van Solvay Life Saving Rules (begonnen in 2015) om dodelijke en ernstige ongelukken te voorkomen

Rapportage over en onderzoek naar bijna-ongelukken wordt een standaardprocedure, waarbij de nadruk vooral komt te liggen op de bijna-ongelukken met mogelijk serieuze gevolgen. In 2016 werden er 423 bijna-ongelukken gerapporteerd.

In 2017 zal een aantal maatregelen genomen worden om ongelukken met handen te voorkomen (opleiding, uitwisselen van beste praktijken, bewustzijn van de risico's). Deze ongelukken maken 50% uit van de totale MTA en sinds de integratie van Cytec komen ze vaker voor.

Industriële hygiëne en gezondheid op het werk

Industriële hygiëne

Om blootstelling aan chemicaliën te voorkomen wil Solvay voor 2020 een volledige risicobeoordeling van de werkplek afronden en nieuwe normen voor industriële hygiëne invoeren. Het programma voor industriële hygiëne is gebaseerd op de volgende maatregelen, met bijzondere aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen:

 • inventarisatie van chemische stoffen, met bijzondere aandacht voor de zeer zorgwekkende stoffen die schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid (niet beperkt tot EU-definitie van ZZS);
 • gestandaardiseerde en doeltreffende instrumenten om de mogelijke risico's van te lange blootstelling aan chemicaliën te bepalen; met behulp van CTES (Critical Tasks Exposure Screening) snel situaties signaleren waarbij blootstelling aan chemicaliën bijzondere aandacht en extra beheersmaatregelen vereist;
 • risicobeoordeling van vastgestelde, mogelijk kritieke situaties en van alle mogelijke blootstelling aan ZZS;
 • een nieuwe toepassing (SOCRATES), waarmee alle methodes, hulpmiddelen en databanken via het intranet makkelijk toegankelijk zijn.

Geavanceerd medisch toezicht op medewerkers

Solvay heeft de facultatieve doelstelling te waarborgen dat medisch toezicht, in de meeste gevallen via externe medische diensten, plaatsvindt conform de door Solvay gestelde normen. Het geavanceerde beleid van Solvay vereist dat het periodieke medisch toezicht van elke medewerker in toenemende mate aangepast wordt aan de individuele gezondheidsrisicoprofielen, met bijzondere aandacht voor ZZS, geluid en veiligheidsgevoelige taken. Dergelijke risicoprofielen worden vastgesteld binnen het kader van het eigen programma voor industriële hygiëne. Met dit programma en de gestandaardiseerde evaluatie van de werkplekken loopt Solvay al jarenlang voorop in de sector.

Voorwaarde is wel dat de gezondheidsteams die voor Solvay werken toegang hebben tot de gegevens inzake beroepshygiëne. Interfaces, op elke site, tussen de informatietools die gebruikt worden door de gezondheidsteams en het nieuwe IT-hulpmiddel voor hygiëne zijn daarom een belangrijk onderdeel van dit programma. Een groeiend aantal sites en medische teams zijn uitgerust om dergelijk geavanceerd medisch toezicht uit te voeren, gebaseerd op de gestandaardiseerde industriële hygiënebeoordeling van Solvay.

Doelstelling van Solvay:

2020

100%

van de sites met geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht

Gezondheid en industriële hygiëne

in %

 

2016

 

2015

 

2014

Toepassingsgebied: Alle sites onder operationele controle

Programma voor industriële hygiëne: sites waar hygiënespecialisten opgeleid zijn conform nieuwe industriële gezondheidsnormen

 

65

 

73

 

24

Programma voor geavanceerd medisch toezicht: sites met geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht

 

18

 

28

 

26

De slechtere resultaten van beide programma's in 2016 is gerelateerd aan de integratie van Cytec. Dit bedrijfsonderdeel begint in 2017 met de implementatie van de normen van Solvay.

De lijst met zeer zorgwekkende stoffen omvat alle stoffen die ofwel:

 • carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch (afgekort CMR) zijn die voldoen aan de classificatiecriteria van de nieuwe verordening betreffende het Global Harmonized System, de zogenaamde ‘GHS-verordening’
 • persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) zijn
 • van geval tot geval geïdentificeerd worden alsmede op basis van wetenschappelijk onderzoek, en die waarschijnlijk ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu hebben en die even zorgwekkend zijn als bovenstaande stoffen.