De hieronder vermelde bedragen omvatten zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2016

 

2015

(1)

Met inbegrip van geldmiddelen opgenomen in activa aangehouden voor verkoop (€ 85 miljoen in 2016 en € 7 miljoen in 2015).

(2)

Kosten in verband met de overname van dochterondernemingen worden gepresenteerd als onderdeel van Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. Dit resulteerde in een overdracht van Kasstroom uit investeringsactiviteiten naar Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten in de vergelijkbare cijfers over 2015 (€ 94 miljoen naar Overige niet-operationele en niet-contante elementen en € 4 miljoen naar Wijzigingen in het werkkapitaal). Dit heeft geen invloed op de Vrije kasstroom van de Groep, waarin kosten in verband met de overname van dochterondernemingen niet worden meegenomen en die gepresenteerd wordt in de paragraaf Overzicht van de activiteiten.

Winst van het jaar

 

 

 

674

 

454

Aanpassingen van de winst van het jaar

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering van activa

 

(F12)

 

1 302

 

978

Winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

 

 

–86

 

–21

Andere niet operationele en niet in geldmiddelen afgewikkelde elementen

 

(F13)

 

–16

 

128

Nettofinancieringskosten en opbrengsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

 

 

374

 

257

Kost van belastingen op het resultaat

 

(F14)

 

–21

 

134

Wijziging in het werkkapitaal

 

(F15)

 

–99

 

–103

Wijziging in de voorzieningen

 

(F16)

 

–151

 

–302

Dividenden ontvangen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

 

 

22

 

14

Betaalde belastingen (exclusief belastingen betaald op vervreemding van deelnemingen)

 

(F14)

 

–212

 

–250

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

 

 

 

1 788

 

1 289

waarvan kasstroom betreffende verwervingen van dochterondernemingen en niet opgenomen in de vrije kastroom(2)

 

 

 

7

 

–98

Verwerving (-) van dochterondernemingen

 

(F17)

 

–23

 

–4 835

Verwerving (-) van deelnemingen - Overige

 

(F17)

 

4

 

–28

Leningen aan geassocieerde en niet-geconsolideerde deelnemingen

 

 

 

–25

 

11

Vervreemding (+) van dochterondernemingen en investeringen

 

(F17)

 

144

 

70

Betaalde belastingen op vervreemding van deelnemingen

 

(F17)

 

0

 

–232

Verwerving (-) van materiële vaste activa

 

(F17)

 

–883

 

–952

Verwerving (-) van immateriële activa

 

(F17)

 

–98

 

–85

Vervreemding (+) van materiële vaste en immateriële activa

 

(F17)

 

76

 

31

waarvan kasstroom betreffende de vervreemding van immobiliën in het kader van herstructureringen/ontmanteling/remediëring

 

 

 

35

 

5

Dividenden van financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

 

 

0

 

1

Wijziging in financiële vaste activa

 

 

 

–2

 

4

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

 

 

–807

 

–6 014

Verhoging (+) / terugbetaling (-) van kapitaal

 

(F18)

 

0

 

1 477

Opbrengsten van de uitgifte van eeuwigdurende hybride obligaties

 

(F18)

 

0

 

991

Verwerving (-) / vervreemding (+) van eigen aandelen

 

(F35)

 

–55

 

–59

Toename van schulden

 

(F33)

 

1 133

 

4 628

Terugbetaling van schulden

 

(F33)

 

–2 300

 

–1 219

Wijzigingen in de overige vlottende financiële activa

 

(F33)

 

–50

 

225

Betaalde interesten

 

 

 

–216

 

–156

Betaalde coupons op eeuwigdurende hybride obligaties

 

(F18)

 

–84

 

–57

Betaalde dividenden

 

 

 

–386

 

–323

Andere

 

(F19)

 

7

 

–31

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

 

 

 

–1 951

 

5 475

Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten

 

 

 

–970

 

750

Wisselkoerswijzigingen

 

 

 

–12

 

13

Geldmiddelen bij aanvang van het boekjaar

 

 

 

2 037

 

1 275

Geldmiddelen op het einde van het boekjaar(1)

 

(F33)

 

1 054

 

2 037