In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2016

 

2015

ACTIVA

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

17 548

 

18 716

Immateriële activa

 

(F21)

 

3 600

 

3 919

Goodwill

 

(F22)

 

5 679

 

5 840

Materiële vaste activa

 

(F23)

 

6 472

 

6 946

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

(F32)

 

44

 

34

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F26)

 

497

 

398

Overige deelnemingen

 

(F27)

 

55

 

92

Uitgestelde belastingvorderingen

 

(F7)

 

890

 

1 059

Leningen en andere activa

 

(F32)

 

312

 

427

Vlottende activa

 

 

 

6 597

 

6 613

Voorraden

 

(F29)

 

1 672

 

1 867

Handelsvorderingen

 

(F32)

 

1 621

 

1 615

Belastingvorderingen

 

 

 

166

 

158

Te ontvangen dividenden

 

 

 

2

 

0

Overige vorderingen op financiële instrumenten

 

(F32)

 

101

 

111

Overige vorderingen

 

(F30)

 

736

 

655

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

(F33)

 

969

 

2 030

Activa aangehouden voor verkoop

 

(F25)

 

1 331

 

177

Totaal van de activa

 

 

 

24 145

 

25 329

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen

 

 

 

9 956

 

9 668

Aandelenkapitaal

 

(F18)

 

1 588

 

1 588

Reserves

 

 

 

8 118

 

7 835

Minderheidsbelangen

 

 

 

250

 

245

Langlopende verplichtingen

 

 

 

9 188

 

11 330

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

 

(F31)

 

3 118

 

3 133

Overige voorzieningen

 

(F31)

 

860

 

831

Uitgestelde belastingsverplichtingen

 

(F7)

 

909

 

1 456

Financiële schulden

 

(F33)

 

4 087

 

5 628

Overige verplichtingen

 

 

 

214

 

282

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

5 001

 

4 331

Overige voorzieningen

 

(F31)

 

291

 

310

Financiële schulden

 

(F33)

 

1 338

 

891

Handelsschulden

 

(F32)

 

1 547

 

1 559

Belastingschulden

 

 

 

197

 

130

Te betalen dividenden

 

 

 

139

 

144

Overige verplichtingen

 

(F34)

 

1 086

 

1 022

Passiva verbonden aan activa aangehouden voor verkoop

 

(F25)

 

403

 

275

Totaal van het eigen vermogen en passiva

 

 

 

24 145

 

25 329