Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Leaseovereenkomsten worden geclassificeerd als financiële leaseovereenkomsten wanneer de leaseovereenkomst vrijwel alle aan de eigendom verbonden risico’s en voordelen overdraagt. Alle andere leaseovereenkomsten worden als operationele leaseoverenkomsten geclassificeerd.

Overeenkomsten die niet de wettelijke vorm aannemen van een leaseovereenkomst worden geanalyseerd op basis van IFRIC 4 Bepalen of een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat om te bepalen of ze al dan niet een leaseovereenkomst omvatten die verwerkt moet worden volgens IAS 17 Leaseovereenkomsten.

Financiële leaseovereenkomsten – leasenemer

Activa aangehouden via een financiële leaseovereenkomst worden bij aanvang van de lease initieel opgenomen als activa van de Groep tegen hun reële waarde of indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. De overeenstemmende verplichting ten aanzien van de lessor wordt opgenomen op het geconsolideerde overzicht van de financiële positie als financiële leaseverplichting.

Activa aangehouden via een financiële leaseovereenkomst worden afgeschreven over de verwachte gebruiksduur op dezelfde basis als activa in eigendom of, indien deze korter is, over de termijn van de lease.

Leasebetalingen worden opgesplitst in rentelasten en aflossingen van de uitstaande verplichting op een manier die resulteert in een constante periodieke rentevoet op het resterende saldo van de verplichting. De financiële kosten worden rechtstreeks opgenomen in de winst-en-verliesrekening, behalve wanneer ze direct toewijsbaar zijn aan in aanmerking komende activa, en wanneer ze opgenomen worden als activa in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep betreffende financieringskosten (zie boven). Voorwaardelijke leasebetalingen binnen het kader van financiële leaseovereenkomsten worden als last opgenomen in de periode waarin ze worden opgelopen.

Operationele leaseovereenkomsten – leasenemer

Operationele leasebetalingen worden als kosten opgenomen en lineair gespreid over de leaseperiode, tenzij een andere systematische wijze van toerekening meer representatief is voor het tijdspatroon van het verbruik van de economische voordelen van het geleasede actief. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last opgenomen in de periode waarin ze worden opgelopen.

Wanneer leasevoordelen worden ontvangen bij het afsluiten van een operationele leaseovereenkomst, worden deze voordelen opgenomen als passief. De totale waarde van de voordelen wordt in mindering gebracht van de leasekosten en lineair gespreid over de leaseperiode, tenzij een andere systematische wijze van toerekening meer representatief is voor het tijdspatroon van het verbruik van de economische voordelen van het geleasede actief.

Financiële leaseovereenkomsten

In € miljoen

 

2016

 

2015

Nettoboekwaarde van financiële leaseovereenkomsten opgenomen in de vorige tabel

 

 

 

 

Gronden en gebouwen

 

5

 

2

Installaties, machines en uitrustingsgoederen

 

47

 

51

Totaal

 

53

 

53

Financiële leaseverplichtingen

In € miljoen

 

Minimale leasebetalingen

 

2016

 

2015

Bedragen te betalen met betrekking tot financiële leaseovereenkomsten

 

 

 

 

Binnen 1 jaar

 

11

 

10

Van het 2e tot het 5e jaar (inbegrepen)

 

34

 

33

Langer dan 5 jaar

 

88

 

84

Minder : toekomstige financiële lasten

 

–81

 

–74

Contante waarde van de minimale leasebetalingen van financiële leaseovereenkomsten

 

52

 

53

Het bedrag te betalen binnen de 12 maanden

 

11

 

10

Bedrag te betalen over meer dan 12 maanden

 

122

 

117

Operationele leaseverplichtingen

In € miljoen

 

2016

 

2015

Totaal bedrag van de minimale leasebetalingen voor operationele leaseovereenkomsten opgenomen in de winst- en verliesrekening

 

107

 

81

In € miljoen

 

2016

 

2015

Binnen 1 jaar

 

96

 

82

Van het 2e tot het 5e jaar (inbegrepen)

 

281

 

250

Meer dan 5 jaar

 

113

 

113

Totaal bedrag van toekomstige minimale leasebetalingen voor niet-opzegbare operationele leaseovereenkomsten

 

490

 

444

Operationele leaseovereenkomsten betreffen voornamelijk kantoren en magazijnen, evenals rollend en IT materieel.