Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een vast actief, of een groep activa die worden afgestoten, worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop wanneer de boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie in plaats van door hun voortgezette gebruik. Deze voorwaarde is enkel vervuld als de verkoop zeer waarschijnlijk geacht wordt en als het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) gereed is voor onmiddellijke verkoop in zijn huidige staat. Er kan pas sprake zijn van een zeer waarschijnlijke verkoop als het gepaste management niveau zich heeft verbonden tot een plan voor de verkoop van het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) en als een operationeel plan om een koper te vinden en het plan te voltooien, opgestart werd. Bovendien moet het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) op actieve wijze voor verkoop op de markt gebracht worden tegen een redelijke prijs in verhouding tot zijn actuele reële waarde en dient de verkoopovereenkomst naar verwachting afgesloten te worden binnen het jaar na de datum van de classificatie, en uit de handelingen om het plan te voltooien dient te blijken dat het onwaarschijnlijk is dat er belangrijke wijzigingen zullen aangebracht worden aan het plan, of dat het plan ingetrokken zal worden.

Wanneer de Groep zich heeft verbonden tot een verkoop die een verlies van zeggenschap over een dochteronderneming met zich meebrengt, dan dienen alle activa en passiva van deze dochteronderneming geclassificeerd te worden als aangehouden voor verkoop als aan de hierboven beschreven criteria voldaan is ongeacht of de Groep een minderheidbelang zal aanhouden in de dochteronderneming na de verkoop.

Vaste activa (en groepen activa die worden afgestoten) die geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen reële waarde minus de verkoopkosten als deze lager is dan de boekwaarde. Een eventueel overschot van de boekwaarde tegenover de reële waarde minus de verkoopkosten wordt opgenomen als een bijzonder waardeverminderingsverlies. Zodra activa geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop worden ze niet langer afgeschreven. Geconsolideerde staten van financiële positie voor voorgaande perioden worden niet herwerkt om de nieuwe classificatie van vaste activa (of groepen activa die worden afgestoten) als aangehouden voor verkoop te weerspiegelen.

In € miljoen

 

2016

 

2015

 

Acetow

 

Emerging Biochemicals

 

Formulated Resin

 

Cross Linkable Compound

 

Totaal

 

Solvay Indupa

Operationeel segment

 

Performance Chemicals

 

Performance Chemicals

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

 

 

Functional Polymers

Materiële vaste activa

 

282

 

205

 

5

 

14

 

506

 

55

Goodwill

 

224

 

22

 

29

 

11

 

286

 

0

Immateriële activa

 

95

 

1

 

29

 

0

 

125

 

0

Deelnemingen

 

2

 

11

 

0

 

0

 

13

 

8

Voorraden

 

73

 

30

 

3

 

8

 

115

 

44

Handels- en andere vorderingen (uitgestelde belastingvorderingen inbegrepen)

 

119

 

76

 

2

 

0

 

196

 

62

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

0

 

85

 

0

 

0

 

85

 

7

Activa aangehouden voor verkoop

 

800

 

429

 

68

 

33

 

1 331

 

177

Langlopende verplichtingen

 

265

 

4

 

10

 

1

 

280

 

3

Handelsschulden en andere verplichtingen

 

60

 

62

 

1

 

0

 

123

 

271

Verplichtingen verbonden aan activa aangehouden voor verkoop

 

325

 

66

 

10

 

1

 

403

 

275

Netto boekwaarde van de groep van activa die worden afgestoten

 

474

 

364

 

58

 

32

 

928

 

–98

Opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisselkoersverschillen

 

–25

 

–1

 

 

 

 

 

–25

 

–56

Toegezegde-pensioenregelingen

 

–36

 

–1

 

 

 

 

 

–36

 

–3

Kasstroomafdekkingen

 

–1

 

 

 

 

 

 

 

–1

 

–3

Andere elementen van het totaalresultaat

 

–61

 

–1

 

0

 

0

 

–63

 

–59