Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De financiële activa omvatten voor verkoop beschikbare effecten, leningen en vorderingen, en afgeleide financiële instrumenten. Alle financiële activa worden opgenomen in of verwijderd uit de balans op transactiedatum wanneer de inkoop of verkoop van een financieel actief gebaseerd is op een contract, waarvan de voorwaarden de levering van het actief voorschrijven, binnen de termijn die op de desbetreffende markt algemeen voorgeschreven of overeengekomen is, en worden gewaardeerd tegen reële waarde, vermeerderd met transactiekosten, behalve voor financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen opgenomen in winst of verlies, die initieel gewaardeerd worden tegen reële waarde.

Een financieel actief wordt geklasseerd als vlottend, wanneer de verwachte kasstromen een looptijd hebben van minder dan een jaar.

Bij de initiële opname classificeert Solvay de financiële activa in een van de vier categorieën van IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering. Deze classificatie bepaalt de waarderingsmethode van de financiële activa op toekomstige verslagdata: geamortiseerde kostprijs of reële waarde.

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor het financieel actief voor het eerst wordt opgenomen, na aftrek van de kapitaalaflossingen, vermeerderd of verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen op basis van de effectieve rente-methode van elk verschil tussen het initieel bedrag en het bedrag op het einde van de looptijd, na aftrek wegens eventuele bijzondere waardevermindering of oninbaarheid. De effectieve rente-methode is een methode voor het berekenen van de geamortiseerde kostprijs van een schuldinstrument en voor het toerekenen van rentebaten aan de desbetreffende periode. De effectieve rentevoet is de rentevoet die de verwachte stroom van toekomstige geldontvangsten (met inbegrip van betaalde of ontvangen vergoedingen of punten die integraal deel uitmaken van de effectieve rentevoet alsook transactiekosten en overige premies en kortingen) tijdens de verwachte looptijd van het schuldinstrument of, indien relevant, een kortere periode, exact disconteert tot de nettoboekwaarde bij initiële opname.

Inkomsten worden op effectieve rentebasis opgenomen voor schuldinstrumenten andere dan financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies.

Voor instrumenten die genoteerd worden op een actieve markt stemt de reële waarde overeen met de marktprijs (niveau 1). Voor instrumenten die niet genoteerd worden op een actieve markt wordt de reële waarde bepaald met behulp van waarderingstechnieken, met inbegrip van recente transacties tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn of transacties met instrumenten die in grote mate gelijkaardig zijn (niveau 2); of met behulp van verdisconteerde kasstroomanalyses, met inbegrip van veronderstellingen die in grote mate consistent zijn met waarneembare marktgegevens (niveau 3). Als de reële waarde van een eigen-vermogensinstrument waarvoor geen prijsnotering in een actieve markt voorhanden is echter niet op een betrouwbare manier kan bepaald worden, dan wordt het instrument gewaardeerd aan de kostprijs.

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening

Financiële activa worden gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij alle daaruit voortvloeiende winsten of verliezen in de winst-en-verliesrekening opgenomen worden als zij worden aangehouden voor handelsdoeleinden. Een financieel actief wordt in deze categorie ondergebracht als het voornamelijk aangeschaft werd om het op korte termijn te verkopen. Afgeleide financiële instrumenten worden ook geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden. In dit geval worden de daaruit voortvloeiende winsten en verliezen opgenomen in de winst-en-verliesrekening tenzij zij als effectieve afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking worden aangemerkt.

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

Financiële activa beschikbaar voor verkoop omvatten deelnemingen in entiteiten die niet hoofdzakelijk verworven werden om ze op korte termijn te verkopen en die noch dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures of geassocieerde deelnemingen zijn. Activa in deze categorie worden gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij alle daaruit voortvloeiende winsten en verliezen worden opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat. Indien er echter objectief aangetoond kan worden dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, wordt een eventueel gecumuleerd verlies dat was opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening.

Leningen en vorderingen

Leningen en vorderingen zijn niet-afgeleide financiële instrumenten met vaste of bepaalbare betalingen die niet genoteerd worden in een actieve markt. Tot de categorie leningen en vorderingen van de Groep behoren: geldmiddelen en kasequivalenten, handelsvorderingen, en andere vorderingen op lange termijn, behalve overschotten van pensioenfondsen. Kasequivalenten zijn kortlopende, in hoge mate liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is, een looptijd hebben van hoogstens drie maanden of minder vanaf de datum van overname en geen significant risico van waardeverandering inhouden. Leningen en vorderingen worden gewaardeerd tegen hun geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente-methode, minus eventuele bijzondere waardeverminderingen.

Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa

Het bijzondere waardeverminderingsverlies van een financieel actief gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs stemt overeen met het verschil tussen de boekwaarde en de geschatte toekomstige kasstromen, verdisconteerd aan de initiële effectieve rente. De bijzondere waardevermindering van een financieel actief beschikbaar voor verkoop wordt berekend op basis van de huidige reële waarde.

Een test voor bijzondere waardevermindering wordt uitgevoerd, op een individuele basis, voor elk significant financieel actief. Andere activa worden getest als groepen van financiële activa met gelijkaardige kenmerken op vlak van kredietrisico.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

Het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen als de terugboeking op een objectieve manier kan verbonden worden aan een gebeurtenis die na de opname van de bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden. Voor financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt de terugboeking opgenomen als winst of verlies. Na de terugboeking mag de boekwaarde van het financieel actief dat tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd is niet groter zijn dan wat de geamortiseerde kostprijs geweest zou zijn indien er geen bijzondere waardevermindering opgenomen werd. Bijzondere waardeverminderingsverliezen met betrekking tot een eigen-vermogensinstrument dat als voor verkoop beschikbaar geclassificeerd is, worden niet teruggenomen via de winst-en-verliesrekening. Bijzondere waardeverminderingsverliezen met betrekking tot schuldinstrumenten die als beschikbaar voor verkoop geclassificeerd zijn, worden teruggenomen als winst of verlies ten belope van het bijzondere waardeverminderingsverlies dat voordien als winst of verlies opgenomen werd. Bijzondere waardeverminderingsverliezen met betrekking tot tegen kostprijs gewaardeerde activa worden niet teruggenomen.

Financiële verplichtingen worden geclassificeerd als financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening of als financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs.

Financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening

Financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij alle daaruit voortvloeiende winsten of verliezen in de winst-en-verliesrekening opgenomen worden als zij worden aangehouden voor handelsdoeleinden. Een financiële verplichting wordt in deze categorie ondergebracht als deze voornamelijk aangeschaft werd om op korte termijn te verkopen. Afgeleide financiële instrumenten worden ook geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden. In dit geval worden de daaruit voortvloeiende winsten en verliezen opgenomen in de winst-en-verliesrekening tenzij zij als effectieve afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking worden aangemerkt.

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente-methode

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs, met inbegrip van schulden, worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, na aftrek van de transactiekosten. Ze worden na initiële opname gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente-methode, met interestkosten opgenomen volgens de effectieve rente.

De effectieve rente-methode is een methode voor het berekenen van de geamortiseerde kostprijs van een financiële verplichting en voor het toerekenen van interestkosten aan de desbetreffende periode. De effectieve rentevoet is de rentevoet die de verwachte stroom van toekomstige geldbetalingen tijdens de verwachte looptijd van de financiële schuld of, indien relevant, een kortere periode, exact verdisconteert tot de nettoboekwaarde bij initiële opname.

De financiële verplichtingen van de Groep gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs bestaan uit financiële schulden op lange termijn, overige kort- en langlopende verplichtingen, financiële schulden op korte termijn, handelsschulden en te betalen dividenden.

Afgeleide financiële instrumenten

Afgeleide financiële instrumenten zijn financiële instrumenten die over elke van de drie volgende eigenschappen beschikken:

  • hun waarde evolueert mee met de wijziging in een specifieke rentevoet, koers van een financieel instrument, grondstoffenprijs, wisselkoers, rente- en prijsindex, kredietwaardigheid of kredietindex, enz.;
  • er is geen netto aanvangsinvestering vereist, of een lagere netto aanvangsinvestering dan nodig zou zijn voor andere contractsoorten die naar verwachting op een gelijkaardige manier zullen reageren op wijzigingen in marktfactoren; en
  • ze worden in de toekomst afgewikkeld.

De Groep gebruikt verscheidene afgeleide financiële instrumenten (termijncontracten, futures, opties en swaps) om haar blootstelling aan rente-, wisselkoers- en grondstoffenrisico’s (hoofdzakelijk prijsrisico’s voor energie en CO2-emissierechten) te beheren.

Afgeleide financiële instrumenten worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde op het moment van aangaan van het afgeleide contract en worden na initiële opname geherwaardeerd tegen reële waarde op het einde van elke verslagperiode. De resulterende winst of het verlies wordt opgenomen in de winst-en-verliesrekening, tenzij het afgeleid product als effectief afdekkingsinstrument aangemerkt werd. De Groep heeft bepaalde afgeleide financiële instrumenten aangemerkt als afdekkingsinstrumenten om het risico op schommelingen in de kasstromen af te dekken van een opgenomen actief of passief, of voor een erg waarschijnlijke transactie (kasstroomafdekkingen).

Een afgeleid financieel instrument met een positieve reële waarde wordt opgenomen als een financieel actief, terwijl een afgeleid financieel instrument met negatieve reële waarde als een financieel passief wordt opgenomen. Afgeleide financiële instrumenten (of onderdelen daarvan) worden gepresenteerd als langlopende activa of passiva verplichtingen indien de resterende looptijd van de onderliggende afwikkelingen meer dan twaalf maanden na de verslagperiode valt. De overige derivaten (of een deel ervan) worden gepresenteerd als vlottende activa of passiva.

Afdekking (hedge accounting)

De Groep merkt bepaalde afgeleide financiële instrumenten en in contracten besloten derivaten met betrekking tot wisselkoers-, rente-, energieprijsrisico’s en CO2-emissierechten, aan als afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekkingsrelatie.

Bij aanvang van de afdekkingsrelatie documenteert de entiteit de relatie tussen het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie, samen met de doelstellingen van het risicobeheer en de strategie voor het ondernemen van de afdekkingstransactie. Bovendien dient de Groep, bij aanvang en op continue basis, te documenteren dat het afdekkingsinstrument zeer effectief is in het compenseren van de wijzigingen in de kasstromen van de afgedekte positie.

Kasstroomafdekkingen

Het effectieve gedeelte van de wijzigingen in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten aangemerkt voor kasstroomafdekking wordt opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat. De winst of verlies van het niet-effectieve gedeelte wordt onmiddellijk opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Bedragen die voorheen werden opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat worden getransfereerd naar de winst-en-verliesrekening in de perioden waarin de afgedekte positie in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening wordt opgenomen op dezelfde lijn als de opgenomen afgedekte positie. Wanneer de afgedekte voorspelde transactie leidt tot de opname van een niet-financieel actief of passief, worden de eerder in de andere elementen van het totaalresultaat opgenomen winsten en verliezen overgedragen en opgenomen in de initiële waardering van de kostprijs van het niet-financieel actief of passief.

Hedge accounting wordt beëindigd indien de Groep de afdekkingsrelatie intrekt, het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend, of indien de afdekking niet langer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Een eventuele winst of verlies op dat ogenblik opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat blijft in deze rubriek en zal de in de paragraaf hierboven beschreven invloed hebben op de winst-en-verliesrekening. Wanneer er verwacht wordt dat een waarschijnlijke transactie zich niet meer zal voordoen, worden de gecumuleerde winsten of verliezen in de andere elementen van het totaalresultaat onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening opgenomen als een herclassificatieaanpassing. Indien het volledige of gedeeltelijke verlies dat is opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat niet zal worden gerecupereerd in een of meerdere toekomstige perioden, wordt het bedrag waarvan men niet verwacht dat het nog gerecupereerd zal worden, onmiddellijk geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening.

De volgende tabel geeft de financiële instrumenten weer per categorie, opgesplitst in vlottende en vaste activa en passiva.

In € miljoen

 

 

 

2016

 

2015

 

Classificatie

 

Boekwaarde

 

Boekwaarde

Vaste activa - Financiële instrumenten

 

 

 

343

 

452

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

Beschikbaar voor verkoop

 

44

 

34

Leningen en overige vaste activa (behalve overschotten van het pensioenfonds

 

 

 

299

 

418

INOVYN afgeleide financiële instrument

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

0

 

244

Andere

 

Leningen en vorderingen

 

299

 

174

Vlottende activa - Financiële instrumenten

 

 

 

2 878

 

3 846

Handelsvorderingen

 

Leningen en vorderingen

 

1 621

 

1 615

Overige vorderingen op financiële instrumenten

 

 

 

101

 

111

Andere verhandelbare effecten > 3 maanden

 

Leningen en vorderingen

 

32

 

21

Valutaswaps

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

12

 

49

Overige vlottende financiële activa

 

Leningen en vorderingen

 

57

 

40

Financiële instrumenten - Operationeel

 

 

 

188

 

90

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

160

 

76

Afgeleide financiële instrumenten
gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen

 

Kasstroomafdekkingen

 

28

 

14

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

Leningen en vorderingen

 

969

 

2 030

Totaal activa - Financiële instrumenten

 

 

 

3 221

 

4 298

 

 

 

 

 

 

 

Langlopende verplichtingen - Financiële instrumenten

 

 

 

4 301

 

5 911

Financiële schulden

 

 

 

4 087

 

5 628

Achtergestelde leningen en obligatieleningen

 

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

 

3 837

 

5 337

Andere langlopende schulden

 

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

 

200

 

240

Langlopende financiële leaseverplichtingen

 

Financiële leaseverplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

 

50

 

51

Overige verplichtingen

 

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

 

214

 

282

Kortlopende verplichtingen - Financiële instrumenten

 

 

 

3 221

 

2 729

Financiële schulden

 

 

 

1 338

 

891

Financiële schulden op korte termijn (behalve financiële leaseverplichtingen

 

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

 

1 277

 

885

Valutaswaps

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

59

 

4

Kortlopende financiële leaseverplichtingen

 

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

 

2

 

2

Handelsschulden

 

 

 

1 547

 

1 559

Financiële instrumenten - Operationeel

 

 

 

195

 

135

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

160

 

90

Afgeleide financiële instrumenten
gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen

 

Kasstroomafdekkingen

 

35

 

45

Te betalen dividenden

 

 

 

139

 

144

Totaal financiële verplichtingen - Financiële instrumenten

 

 

 

7 522

 

8 640

F32.A. Overzicht van de financiële instrumenten

De volgende tabel geeft een overzicht van de boekwaarden van alle financiële instrumenten volgens aard en volgens waarderingscategorie zoals gedefinieerd door IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering.

In € miljoen

 

2016

 

2015

 

Boekwaarde

 

Boekwaarde

Reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

 

 

 

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

172

 

369

Afgeleide financiële instrumenten
gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen

 

28

 

14

Leningen en vorderingen (inclusief geldmiddelen en kasequivalenten, handelsvorderingen, leningen en andere kortlopende/langlopende activa , behalve de overschotten van het pensioenfonds )

 

2 977

 

3 881

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

44

 

34

Totaal financiële activa

 

3 221

 

4 298

 

 

 

 

 

Reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

 

 

 

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

–220

 

–90

Afgeleide financiële instrumenten
gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen

 

–35

 

–45

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (inclusief financiële schulden op lange termijn, overige langlopende verplichtingen, kortlopende financiële schulden en handelsschulden)

 

–7 075

 

–8 308

Te betalen dividenden

 

–139

 

–144

Financiële leaseverplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

 

–52

 

–53

Totaal financiële verplichtingen

 

–7 521

 

–8 640

De categorie “Aangehouden voor handelsdoeleinden” omvat enkel afgeleide financiële instrumenten die gebruikt worden voor het beheer van valuta- en renterisico, risicobeheer in verband met energie of instrumenten voor CO2-emissierechten en de koers van het aandeel Solvay, maar die niet gedocumenteerd zijn als afdekkingsinstrumenten. In 2015 omvatten zij ook het afgeleide financiële instrument van Inovyn (meer details in deel F32.B). Financiële activa beschikbaar voor verkoop betreffen Solvay’s New Business Development (“NBD”) activiteit: de Groep heeft een Corporate Venturing portefeuille samengesteld met rechtstreekse deelnemingen in start-ups en investeringen in risicokapitaalfondsen. De financiële activa beschikbaar voor verkoop worden gewaardeerd tegen de reële waarde volgens de waarderingsrichtlijnen gepubliceerd door de European Private Equity and Venture Capital Association.

F32.B. Reële waarde van financiële instrumenten

Waarderingstechnieken en veronderstellingen gebruikt voor de waardering van de reële waarde

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Genoteerde marktprijzen zijn beschikbaar voor financiële activa en financiële passiva met standaardbepalingen en -voorwaarden die verhandeld worden op actieve markten. De reële waarden van afgeleide financiële instrumenten zijn gelijk aan hun genoteerde prijzen (indien beschikbaar). Als dergelijke marktprijzen niet beschikbaar zijn wordt de reële waarde van de financiële instrumenten bepaald op basis van een verdisconteerde kasstroomanalyse met gebruik van de toepasselijke rendementscurven die afgeleid zijn van genoteerde rentevoeten met gelijkaardige looptijden of de contracten voor niet-optionele afgeleide financiële instrumenten. De reële waarde van optionele afgeleide financiële instrumenten wordt bepaald op basis van optiewaarderingsmodellen, met inachtneming van contante waarde van de verwachte risicogewogen toekomstige rendementen aan de hand van formules op basis van marktreferenties.

Het recht van Solvay op een bijkomende betaling op basis van resultaten na de verkoop van Inovyn werd beschouwd als een afgeleid financieel instrument. De reële waarde ervan bedroeg op 31 december 2015 € 244 miljoen en was grotendeels gebaseerd op inputs van niveau 3, namelijk REBITDA-multiples, die het resultaat zijn van de vergelijking van de verwachte uitstapprijs met de reële waarde van de deelneming van 50% die Solvay bezat in Inovyn.

De reële waarden van andere financiële activa en verplichtingen (behalve deze beschreven hierboven) worden bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde waarderingsmodellen op basis van de contantewaardeberekening.

Reële waarde van financiële instrumenten gewaardeerd tegen hun geamortiseerde kostprijs

In € miljoen

 

2016

 

2015

 

Niveau van reële waarde

 

Boekwaarde

 

Reële waarde

 

Boekwaarde

 

Reële waarde

 

Vaste activa - Financiële instrumenten

 

299

 

299

 

174

 

174

 

 

Leningen en overige vaste activa (behalve overschotten van het pensioenfonds)

 

299

 

299

 

174

 

174

 

2

Langlopende verplichtingen - Financiële instrumenten

 

–4 301

 

–4 504

 

–5 911

 

–6 005

 

 

Achtergestelde leningen en obligatieleningen

 

–3 837

 

–4 040

 

–5 337

 

–5 431

 

1

Andere langlopende schulden

 

–200

 

–200

 

–240

 

–240

 

2

Overige verplichtingen

 

–214

 

–214

 

–282

 

–282

 

2

Langlopende financiële leaseverplichtingen

 

–50

 

–50

 

–51

 

–51

 

2

De boekwaarde van de vlottende financiële activa en passiva wordt geacht de reële waarde te benaderen gezien de korte looptijden.

Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie

De tabel “Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie” geeft een analyse van financiële instrumenten die na initiële opname gewaardeerd worden tegen reële waarde, gegroepeerd in niveaus 1 tot 3 volgens de mate waarin de reële waarde observeerbaar is. Financiële instrumenten, geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden en als afdekkingsinstrumenten in kasstroomafdekkingen zijn voornamelijk gegroepeerd in niveaus 1 en 2. De reële waarde daarvan wordt bepaald op basis van forward pricing- en swapmodellen, gebruikmakend van een berekening van de contante waarde. Deze modellen bevatten verschillende inputs, waaronder spot valutakoersen en interestvoeten van de respectieve valuta, valutabasisspreads tussen de respectieve valuta, rentecurves en toekomstige rentecurves van de onderliggende grondstof. De voor verkoop beschikbare investeringen vallen in niveau 3 en worden gemeten op basis van een contantewaardeanalyse.

Conform de interne regels van de Groep ligt de verantwoordelijkheid voor de waardering tegen reële waarde bij (a) de thesaurieafdeling voor niet van energie afgeleide financiële instrumenten en financiële verplichtingen, (b) de business unit Energy Services voor de van energie afgeleide financiële instrumenten en (c) de afdeling Financiën voor niet-afgeleide financiële activa.

Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie

In € miljoen

 

2016

 

Niveau 1

 

Niveau 2

 

Niveau 3

 

Totaal

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

59

 

112

 

2

 

172

Wisselrisico

 

 

 

14

 

 

 

14

Energierisico

 

51

 

94

 

2

 

147

CO2 risico

 

8

 

1

 

 

 

9

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

2

 

 

 

2

Kasstroomafdekkingen

 

1

 

26

 

 

 

28

Wisselcontracten

 

 

 

11

 

 

 

11

Energierisico

 

 

 

9

 

 

 

9

CO2 risico

 

1

 

 

 

 

 

1

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

6

 

 

 

6

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

 

 

 

 

44

 

44

New Business Development

 

 

 

 

 

44

 

44

Totaal (activa)

 

61

 

138

 

46

 

244

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

–49

 

–169

 

–1

 

–220

Wisselrisico

 

 

 

–61

 

 

 

–61

Energierisico

 

–47

 

–100

 

–1

 

–148

CO2 risico

 

–3

 

–7

 

0

 

–10

Kasstroomafdekkingen

 

–4

 

–31

 

 

 

–35

Wisselrisico

 

 

 

–26

 

 

 

–26

Renterisico

 

 

 

–1

 

 

 

–1

Energierisico

 

 

 

–3

 

 

 

–3

CO2 risico

 

–4

 

 

 

 

 

–4

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

–1

 

 

 

–1

Totaal (passiva)

 

–54

 

–200

 

–1

 

–255

In € miljoen

 

2015

 

Niveau 1

 

Niveau 2

 

Niveau 3

 

Totaal

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

2

 

123

 

244

 

369

Wisselrisico

 

 

 

49

 

 

 

49

Energierisico

 

 

 

55

 

 

 

55

CO2 risico

 

2

 

19

 

0

 

22

INOVYN afgeleide financiële instrument

 

 

 

 

 

244

 

244

Kasstroomafdekkingen

 

6

 

8

 

 

 

14

Wisselcontracten

 

 

 

8

 

 

 

8

Energierisico

 

 

 

1

 

 

 

1

CO2 risico

 

6

 

 

 

 

 

6

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

 

 

 

 

34

 

34

New Business Development

 

 

 

 

 

34

 

34

Totaal (activa)

 

8

 

131

 

278

 

417

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

–90

 

0

 

–90

Wisselrisico

 

 

 

–12

 

 

 

–12

Energierisico

 

 

 

–46

 

 

 

–46

CO2 risico

 

 

 

–28

 

0

 

–28

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

–4

 

 

 

–4

Kasstroomafdekkingen

 

0

 

–45

 

 

 

–45

Wisselrisico

 

 

 

–23

 

 

 

–23

Renterisico

 

 

 

–1

 

 

 

–1

Energierisico

 

 

 

–16

 

 

 

–16

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

–5

 

 

 

–5

Totaal (passiva)

 

0

 

–135

 

0

 

–135

Wijzigingen van de periode

Aansluiting van de financiële activa en verplichtingen gewaardeerd volgens niveau 3

In € miljoen

 

2016

 

Tegen reële waarde met waardever­anderingen in de winst- en verliesrekeningen

 

Beschikbaar voor verkoop

 

Totaal

 

Derivaten

 

Aandelen

 

Openingssaldo op 1 januari

 

244

 

34

 

277

Totale winsten of verliezen

 

 

 

 

 

 

Opgenomen in de winst- en verliesrekening

 

1

 

 

 

1

Opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

10

 

10

Verwervingen

 

 

 

6

 

6

Vervreemdingen

 

–244

 

–6

 

–250

Eindsaldo op 31 december

 

1

 

44

 

45

In € miljoen

 

2015

 

Tegen reële waarde met waardever­anderingen in de winst- en verliesrekeningen

 

Beschikbaar voor verkoop

 

Totaal

 

Derivaten

 

Aandelen

 

Openingssaldo op 1 januari

 

–1

 

43

 

43

Totale winsten of verliezen

 

 

 

 

 

 

Opgenomen in de winst- en verliesrekening

 

0

 

–9

 

–9

Opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

3

 

3

Verwervingen

 

244

 

4

 

248

Vervreemdingen

 

 

 

–8

 

–8

Eindsaldo op 31 december

 

244

 

34

 

277

Opbrengsten en kosten van financiële instrumenten opgenomen in de winst-en-verliesrekening en in de andere elementen van het totaalresultaat

In € miljoen

 

2016

 

2015

Opgenomen in de winst- en verliesrekening

 

 

 

 

Reclassificatie van andere elementen van het totaalresultaat betreffende derivate financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekkingen

 

 

 

 

Wisselrisico

 

–27

 

–112

Energierisico

 

–3

 

–19

CO2 risico

 

–3

 

–3

Wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

 

Energierisico

 

–6

 

–2

CO2 risico

 

–6

 

4

Opgenomen in de brutowinst

 

–45

 

–132

Wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

 

Solvay-aandeel prijs

 

5

 

–4

Niet-effectieve deel van de winst of het verlies op derivate financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekkingen

 

 

 

 

Wisselrisico

 

4

 

7

Operationele wisselkoerswinsten of -verliezen

 

2

 

–5

Opgenomen in de overige operationele winsten en verliezen

 

12

 

–2

Wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

 

Solvay-aandeel prijs

 

0

 

5

Niet-effectieve deel van de winst of het verlies op derivate financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekkingen

 

 

 

 

Wisselrisico

 

0

 

–33

Opgenomen in de resultaten uit portefeuillebeheer en herevaluaties

 

0

 

–27

Netto rentelasten

 

–175

 

–99

Overige financieringswinsten en -verliezen (exclusief winsten en verliezen betreffende hyperinflatie en overige elementen die geen verband houden met financiële instrumenten)

 

 

 

 

Wisselrisico

 

–2

 

–1

Rente element van swaps

 

–48

 

–19

Anderen

 

5

 

2

Opgenomen in de financieringskosten

 

–220

 

–117

Winsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

5

 

–8

Totaal opgenomen in de winst- en verliesrekening

 

–249

 

–286

De valutakosten opgenomen in de brutowinst van € 27 miljoen zijn het resultaat van het herclassificieren van winsten en verliezen van afgeleide financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekking. Hun doel was een deel van het wisselkoersverschil op de omzet te compenseren. De voornaamste valuta die door de Groep afgedekt worden zijn de Amerikaanse dollar, Japanse yen, Braziliaanse real en Chinese renminbi.

Opbrengsten en kosten van financiële instrumenten opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat omvatten het volgende:

In € miljoen

 

2016

 

2015

Gangbaar is dat (+) een verhoging en (-) een vermindering van het eigen vermogen aangeeft.

Netto wijziging in de reële waarde van financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

9

 

2

Totaal financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

9

 

2

Reclassificatie van andere elementen van het totaalresultaat betreffende derivate financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekkingen

 

 

 

 

Wisselrisico

 

26

 

112

Energierisico

 

3

 

19

CO2 risico

 

3

 

3

Renterisico

 

0

 

0

Basis afstelling

 

 

 

 

Wisselrisico

 

 

 

–77

Effectieve deel van de wijzigingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

 

 

 

 

Wisselrisico

 

–15

 

–15

Energierisico

 

0

 

–19

CO2 risico

 

8

 

–3

Solvay-aandeel prijs

 

10

 

–5

Totaal kasstroomafdekkingen

 

36

 

15

Totaal

 

45

 

17

De herclassificatie vanuit de andere elementen van het totaalresultaat (valutarisico) van € 26 miljoen staat hierboven beschreven. In 2015 was het bedrag van - € 77 miljoen het gedocumenteerde deel van het afgeleide financiële instrument (intrinsieke waarde) met betrekking tot de overname van Cytec dat in goodwill geherclassificeerd was op de overnamedatum als een basisaanpassing.

F32.C. Kapitaalmanagement

Zie 2.1 Beleid inzake maatschappelijk kapitaal in de verklaring inzake deugdelijk bestuur in dit verslag.

F32.D. Beheer van financiële risico’s

De Groep is blootgesteld aan marktrisico’s als gevolg van bewegingen in wisselkoersen, rentevoeten en andere marktprijzen (energieprijzen, CO2-emissierechten en aandelenkoersen). De Solvay-groep gebruikt afgeleide financiële instrumenten om zich in te dekken tegen duidelijk geïdentificeerde valuta-, rente-, energieprijs-, en CO2-emissierechten risico’s (afdekkingsinstrumenten). Toch zijn niet altijd de vereiste voorwaarden vervuld om de hedge accounting te kunnen toepassen.

Verder is de Groep eveneens blootgesteld aan liquiditeits- en kredietrisico’s.

Financiële instrumenten (met inbegrip van afgeleide financiële instrumenten) worden niet gebruikt voor speculatieve doeleinden.

Valutarisico

Het beleid voor de afdekking van valutarisico’s is gebaseerd op de volgende principes: de financiering van activiteiten in lokale munt, de systematische afdekking van transactionele valutarisico’s (zie hieronder) op het moment van de verzending van de facturen (zekere risico’s) en de opvolging en eventuele afdekking van de blootstellingen in valuta die voortvloeien uit de activiteiten van de Groep op basis van de verwachte kasstromen. Zie ook Financiële risico’s in het hoofdstuk over Risicobeheer van dit verslag voor meer informatie over het beheer van het valutarisico.

De Groep onderneemt transacties uitgedrukt in vreemde valuta. Hierdoor ontstaat blootstelling aan de wisselkoersfluctuaties. De blootstelling aan wisselkoersen wordt beheerd binnen goedgekeurde beleidsparameters door gebruik te maken van termijncontracten en andere afgeleide financiële instrumenten zoals opties.

In 2015 werd het valutarisico van de overname van Cytec gedeeltelijk afgedekt.

Het valutarisico van de Groep kan opgedeeld worden in twee categorieën: omrekeningrisico en transactierisico.

Omrekeningrisico

Het omrekeningsrisico is het risico dat de geconsolideerde jaarrekening van de Groep beïnvloedt en dat verbonden is met deelnemingen die activiteiten hebben in valuta andere dan de euro (rapporteringsvaluta van de Groep). De belangrijkste andere munten zijn de Amerikaanse dollar, Chinese renminbi, Braziliaanse real en Japanse yen.

De wisselkoersschommelingen, in het bijzonder die van de Amerikaanse dollar, kunnen invloed hebben op het resultaat. In de loop van 2016 is de wisselkoers EUR/USD geëvolueerd van 1,0887 begin januari tot 1,0538 op het einde van december. In de loop van 2015 is de wisselkoers EUR/USD geëvolueerd van 1,2141 begin januari tot 1,0887 op het einde van december. Gedurende 2015 en 2016 heeft de Solvay-groep het valutarisico van buitenlandse activiteiten niet afgedekt.

Transactierisico

Het transactierisico is het valutarisico in verband met een specifieke transactie, zoals de aan- of verkoop door een bedrijf van de Groep in een andere valuta dan zijn functionele valuta.

Voor zover mogelijk beheert de Groep het transactierisico op vorderingen en leningen centraal en, als dit niet mogelijk is, op lokaal niveau.

De keuze van de valuta waarin de lening wordt aangegaan hangt vooral af van de kansen die de diverse geldmarkten bieden. Dit betekent dat de gekozen valuta niet per se dezelfde is als die van het land waar de fondsen zullen worden geïnvesteerd. Niettemin worden de operationele entiteiten doorgaans in de functionele valuta gefinancierd. Daarbij wordt deze valuta desnoods verkregen door een valutaswap uitgaande van de valuta die de financiële vennootschap ter beschikking heeft. De kosten van dergelijke valutaswaps vormen een deel van de financieringskosten. Zo kan de Groep valutarisico’s beperken, zowel voor de financiële vennootschap als voor de eindgebruiker van de fondsen.

In de opkomende landen is het niet altijd mogelijk op de lokale financiële markten geld te lenen in de valuta van het land, ofwel omdat deze markten te krap zijn en er geen fondsen beschikbaar zijn, ofwel omdat de financiële voorwaarden ongunstig zijn. In zo’n geval moet de Groep ontlenen in een andere valuta. De Groep overweegt niettemin mogelijkheden om haar schulden te herfinancieren in de lokale valuta van deze opkomende landen.

Kasstroomafdekkingen

De Groep gebruikt afgeleide financiële instrumenten om zich af te dekken tegen geïdentificeerde wisselkoersrisico’s. Deze worden als afdekkinginstrumenten gedocumenteerd tenzij zij een opgenomen financieel actief of passief afdekken waarbij in het algemeen geen kasstroomafdekking gedocumenteerd is.

Eind 2016 heeft de Groep wat betreft haar toekomstige blootstelling voornamelijk de verwachte omzet (korte positie) afgedekt voor een nominaal bedrag van US$ 680 miljoen (€ 624 miljoen) en JP¥ 15.545 miljoen (€ 132 miljoen) evenals de verkoop van haar belang van 58,77% in de Thaise dochteronderneming Vinythai PCL van CHF 297 miljoen (€ 276 miljoen). De meeste kasstroomafdekkingen die eind december 2016 bestonden, zullen in de komende 12 maanden worden afgewikkeld en gedurende die periode vooral de winst of verlies beïnvloeden.

Aangehouden voor handelsdoeleinden

Het transactierisico wordt dagelijks beheerd met spottransacties of termijncontracten. Behalve indien ze gedocumenteerd zijn als afdekkingsinstrumenten (zie hiervoor) worden deze termijncontracten geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden.

Ten opzichte van 2015 is de handelspositie (met name door financieringsbeperkingen) stabiel gebleven.

De volgende tabel geeft een overzicht van de openstaande wisseltermijncontracten op het einde van het boekjaar:

Nominale nettobedragen(1)

In € miljoen

 

Notioneel bedrag(1)

 

Reële waarde activa

 

Reële waarde verplichtingen

 

2016

 

2015

 

2016

 

2015

 

2016

 

2015

(1)

Lange/(korte) positie.

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

–1 179

 

–1 174

 

14

 

49

 

–61

 

–12

Kasstroomafdekkingen

 

–472

 

–683

 

11

 

8

 

–26

 

–23

Totaal

 

–1 651

 

–1 857

 

25

 

57

 

–88

 

–34

De winst of verlies en het eigen vermogen van de Groep zijn niet wezenlijk gevoelig voor schommelingen in wisselkoersen.

Afdekkingsverrichtingen beogen om de schommelingen van de verwachte brutowinst van de Groep te beperken. Wisselkoersverschillen zouden tot veranderingen in de waarde van financiële instrumenten kunnen leiden en tot omgekeerde veranderingen in toekomstige kasstromen uit geplande transacties.

De thesaurieafdeling van de Groep onderneemt acties om het valutatransactierisico op Groepsniveau te verminderen om de impact van wisselkoersschommelingen op de winst of verlies te beperken.

Renterisico

Zie ook Financiële Risico’s in het hoofdstuk over Risicobeheer van dit verslag voor meer informatie over het beheer van renterisico’s.

Het renterisico wordt beheerd op Groepsniveau.

De Groep is blootgesteld aan renterisico’s omdat entiteiten van de Groep leningen aangaan met zowel vaste als vlottende rentevoeten. Het renterisico wordt beheerd op Groepsniveau door middel van een geschikte mix van leningen met vaste en vlottende rentevoeten.

Blootstelling aan de rentevoeten per valuta:

In € miljoen

 

Op 31 december 2016

 

Op 31 december 2015

Valuta

 

Vaste rentevoet

 

Vlottende rentevoet

 

Totaal

 

Vaste rentevoet

 

Vlottende rentevoet

 

Totaal

Financiële schulden

EUR

 

–1 857

 

–1 006

 

–2 863

 

–2 539

 

–1 461

 

–4 000

USD

 

–2 227

 

–30

 

–2 257

 

–2 170

 

–74

 

–2 244

THB

 

–34

 

–25

 

–59

 

–43

 

–61

 

–104

BRL

 

–70

 

–4

 

–75

 

–20

 

–4

 

–24

CNY

 

–104

 

–4

 

–109

 

–103

 

0

 

–103

Andere

 

–14

 

–49

 

–63

 

–22

 

–23

 

–45

Totaal

 

–4 307

 

–1 119

 

–5 426

 

–4 897

 

–1 623

 

–6 520

Geldmiddelen en kasequivalenten

EUR

 

 

 

180

 

180

 

 

 

1 083

 

1 083

USD

 

 

 

476

 

476

 

 

 

455

 

455

THB

 

 

 

14

 

14

 

 

 

99

 

99

BRL

 

 

 

89

 

89

 

 

 

74

 

74

CNY

 

 

 

39

 

39

 

 

 

40

 

40

KRW

 

 

 

61

 

61

 

 

 

22

 

22

JPY

 

 

 

35

 

35

 

 

 

21

 

21

Andere

 

 

 

75

 

75

 

 

 

236

 

236

Totaal

 

 

 

969

 

969

 

 

 

2 030

 

2 030

Overige vorderingen op financiële instrumenten

EUR

 

 

 

55

 

55

 

 

 

29

 

29

Andere

 

 

 

45

 

45

 

 

 

83

 

83

Totaal

 

 

 

101

 

101

 

 

 

111

 

111

Totaal

 

–4 307

 

–49

 

–4 356

 

–4 897

 

518

 

–4 379

Op het einde van 2016 had de Groep voor ongeveer € 4,3 miljard aan brutoschulden met vaste rente, met voornamelijk:

  • de uitgegeven obligaties (EMTN) van € 500 miljoen met vervaldatum in 2018 (boekwaarde € 496 miljoen);
  • senior €-notes voor in totaal € 1.250 miljoen (boekwaarde € 1.237 miljoen);
  • senior US$-notes voor in totaal € 1.600 miljoen (nominale waarde € 1.518 miljoen, boekwaarde € 1.511 miljoen); en
  • senior US$-notes overgenomen bij de verwerving van Cytec van US$ 732 miljoen (nominale waarde € 695 miljoen, boekwaarde € 675 miljoen) voornamelijk drie obligaties die vervallen in 2017, 2023 en 2025.

De schulden met vlottende rentevoet (€ 1,1 miljard) bestaan uit € 1 miljard aan senior notes (boekwaarde € 998 miljoen) die in 2017 vervallen (Euribor plus een marge van 82 basispunten).

Het effect van wijzigingen in de rentevoeten op het einde van 2016 in vergelijking met 2015 is als volgt:

In € miljoen

 

Gevoeligheid voor een stijging van 100 bp in de marktrente EUR

 

Gevoeligheid voor een vermindering van 100 bp in de marktrente EUR

 

2016

 

2015

 

2016

 

2015

Resultaat

 

–10

 

–15

 

10

 

15

De reële waarde van de renteswap voor de MTP HP 50/50 gezamenlijke bedrijfsactiviteit tussen Dow en Solvay in Thailand, in 2012 voor afdekkingsdoeleinden afgesloten, (nominaal bedrag € 42 miljoen eind 2016 op 100%) bedroeg - € 1 miljoen (hetzelfde als in 2015), opgenomen onder nettofinancieringskosten (slechts 50% Solvay aandeel).

In € miljoen

 

Notioneel bedrag

 

Reële waarde activa

 

Reële waarde verplichtingen

 

2016

 

2015

 

2016

 

2015

 

2016

 

2015

Kasstroomafdekkingen

 

21

 

32

 

0

 

0

 

–1

 

–1

Totaal

 

21

 

32

 

0

 

0

 

–1

 

–1

Overige marktrisico’s

Energieprijsrisico’s

De Groep koopt grote hoeveelheden van zijn behoeften in steenkool, aardgas en elektriciteit in Europa en de Verenigde Staten gebaseerd op de fluctuerende liquide marktindices. Om de volatiliteit van de kosten te verminderen, heeft de Groep een beleid ontwikkeld om variabele prijzen tegen vaste prijzen om te ruilen door middel van afgeleide financiële instrumenten. De meeste van deze afdekkingsinstrumenten kunnen gedocumenteerd worden als afdekkingsinstrumenten voor de onderliggende koopovereenkomsten. Inkopen van fysieke energie tegen vaste prijzen aangeduid als overeenkomsten “voor eigen gebruik” (niet afgeleid) vormen een natuurlijke afdekking en zijn niet opgenomen in deze toelichting. Zo wordt ook de blootstelling van de Groep aan de CO2-prijs gedeeltelijk afgedekt door termijnaankopen van EUA’s (European Union Allowance) die gedocumenteerd kunnen worden als afdekkingsinstrumenten of als overeenkomsten voor eigen gebruik.

Tenslotte kunnen bepaalde blootstellingen aan gas-elektriciteit en steenkool-elektriciteit spreads ontstaan uit de productie van elektriciteit in Solvay-sites (meestal in warmtekrachteenheden in Europa), die kunnen afgedekt worden via termijnaankopen en –verkopen en opties. In dat geval wordt kasstroomafdekking toegepast.

Energy Services

De financiële risico's van energieprijsrisico’s en de CO2-emissierechtenprijsrisico wordt centraal beheerd door Energy Services voor alle entiteiten van de Groep.

Energy Services voert ook handelstransacties uit met betrekking tot energie en CO2, met een resterende prijsblootstelling van nagenoeg nul.

De volgende tabel geeft de nominale bedragen en de reële waarden van de openstaande energie- en CO2-afgeleide financiële instrumenten op het einde van de verslagperiode weer:

In € miljoen

 

Notioneel bedrag

 

Reële waarde activa

 

Reële waarde verplichtingen

 

2016

 

2015

 

2016

 

2015

 

2016

 

2015

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

672

 

624

 

156

 

76

 

–158

 

–75

Kasstroomafdekkingen

 

110

 

73

 

11

 

6

 

–8

 

–16

Totaal

 

782

 

697

 

167

 

82

 

–166

 

–91

Kredietrisico

Zie ook Financiële Risico’s in het hoofdstuk over Risicobeheer van dit verslag voor meer informatie over het beheer van het kredietrisico.

Er is geen significante concentratie van kredietrisico’s voor de Groep, aangezien het risico van de vorderingen verdeeld is over een groot aantal klanten en markten.

De historische balans van handelsvorderingen, financiële instrumenten – operationeel, leningen en overige vaste activa ziet er als volgt uit:

2016
In € miljoen

 

 

 

waarvan vorderingen zonder waardeverminderingen

 

Total

 

met waarde-vermindering

 

niet vervallen

 

minder dan 30 dagen vervallen

 

30 à 60 dagen vervallen

 

60 à 90 dagen vervallen

 

meer dan 90 dagen vervallen

Handelsvorderingen

 

1 621

 

61

 

1 454

 

82

 

11

 

4

 

9

Financiële instrumenten - Operationeel

 

188

 

 

 

188

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en andere activa op lange termijn

 

312

 

88

 

222

 

2

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

2 120

 

149

 

1 864

 

84

 

11

 

4

 

9

2015
In € miljoen

 

 

 

waarvan vorderingen zonder waardeverminderingen

 

Total

 

met waarde-vermindering

 

niet vervallen

 

minder dan 30 dagen vervallen

 

30 à 60 dagen vervallen

 

60 à 90 dagen vervallen

 

meer dan 90 dagen vervallen

Handelsvorderingen

 

1 615

 

102

 

1 389

 

95

 

13

 

2

 

14

Financiële instrumenten - Operationeel

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en andere activa op lange termijn

 

427

 

35

 

392

 

1

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

2 133

 

137

 

1 871

 

95

 

13

 

2

 

14

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afschrijvingen op handelsvorderingen:

In € miljoen

 

2016

 

2015

Boekwaarde op 1 januari

 

–75

 

–76

Verwervingen

 

–14

 

–14

Gebruik

 

13

 

4

Terugneming van bijzondere waardeverminderingen

 

11

 

10

Wisselkoersverschillen

 

–4

 

4

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

12

 

 

Andere

 

5

 

–3

Boekwaarde op 31 december

 

–53

 

–75

Liquiditeitsrisico

Zie Financieel risico in het hoofdstuk over Risicobeheer in dit verslag voor meer informatie over het beheer van het liquiditeitsrisico.

Het liquiditeitsrisico heeft betrekking op de mogelijkheid voor Solvay om zijn schulden (inclusief uitgegeven notes) te betalen of te herfinancieren, en zijn activiteiten te financieren.

Dit is mede afhankelijk van de mate waarin het bedrijf in staat is kasstromen te genereren met zijn activiteiten en niet te veel te betalen voor overnames.

De Financiële Commissie geeft zijn mening over het juiste beheer van het liquiditeitsrisico voor de financiering van de Groep op korte, middellange en lange termijn en de vereisten op het gebied van liquiditeitsbeheer.

De Groep beheert het liquiditeitsrisico door adequate reserves, bankfaciliteiten en reservekredietfaciliteiten aan te houden, door permanent toezicht op de verwachte en actuele kasstromen, en door de looptijden van financiële activa en verplichtingen op elkaar af te stemmen.

De Groep spreidt de looptijden van zijn financieringsbronnen door de tijd heen, om het bedrag dat elk jaar geherfinancierd moet worden te beperken.

De volgende tabellen geven een overzicht van de resterende contractuele looptijden voor de financiële verplichtingen met contractueel overeengekomen aflossingsperioden.

De tabellen werden opgesteld aan de hand van verdisconteerde kasstromen van financiële verplichtingen gebaseerd op de vroegste datum waarop de Groep verplicht kan worden om te betalen.

2016
In € miljoen

 

Totaal

 

binnen het eerste jaar

 

in het tweede jaar

 

in het 3e tot 5e jaar

 

na 5 jaar

Uitstromen van geldmiddelen in verband met financiële verplichtingen:

 

7 521

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige langlopende verplichtingen

 

214

 

214

 

 

 

 

 

 

Kortlopende financiële schulden

 

1 338

 

1 338

 

 

 

 

 

 

Handelsschulden

 

1 547

 

1 547

 

 

 

 

 

 

Te betalen dividenden

 

139

 

139

 

 

 

 

 

 

Financiële instrumenten - Operationeel

 

195

 

195

 

 

 

 

 

 

Langlopende financiële schulden

 

4 087

 

 

 

521

 

976

 

2 590

Totale financiële schulden (lang- en kortlopend)

 

5 426

 

1 338

 

521

 

976

 

2 590

2015
In € miljoen

 

Totaal

 

binnen het eerste jaar

 

in het tweede jaar

 

in het 3e tot 5e jaar

 

na 5 jaar

Uitstromen van geldmiddelen in verband met financiële verplichtingen:

 

8 640

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige langlopende verplichtingen

 

282

 

282

 

 

 

 

 

 

Kortlopende financiële schulden

 

891

 

891

 

 

 

 

 

 

Handelsschulden

 

1 559

 

1 559

 

 

 

 

 

 

Te betalen dividenden

 

144

 

144

 

 

 

 

 

 

Financiële instrumenten - Operationeel

 

135

 

135

 

 

 

 

 

 

Langlopende financiële schulden

 

5 628

 

 

 

1 101

 

1 334

 

3 193

Totale financiële schulden (lang- en kortlopend)

 

6 520

 

891

 

1 101

 

1 334

 

3 193

Naast bovengenoemde financieringsbronnen heeft de Groep ook toegang tot de volgende instrumenten:

  • een Belgisch Thesauriebewijsprogramma voor een bedrag van € 1 miljard, zonder uitstaande instrumenten op het einde van 2016 vergeleken met € 324 miljoen eind 2015, alsmede een Amerikaans commercial paper-programma voor een bedrag van US$ 500 miljoen, waar eind 2015 en eind 2016 geen gebruik van is gemaakt. Deze twee programma's worden gedekt door verschillende kredietlijnen;
  • multilaterale kredietlijnen van € 1,5 miljard en van € 550 miljoen met een looptijd tot respectievelijk 2021 en 2018 alsmede bilaterale kredietlijnen (~ € 350 miljoen). Hiervan was eind 2016 en eind 2015 geen gebruik gemaakt.