Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Solvay heeft verscheidene aandelenoptieplannen opgezet, waaronder in eigen-vermogensinstrumenten en in contanten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde plannen.

Bij de in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde plannen ontvangt de Groep diensten in ruil voor de eigen-vermogensinstrumenten (met name door de uitgifte van aandelenopties). De reële waarde van de diensten geleverd door medewerkers in ruil voor de toekenning van de eigen-vermogensinstrumenten vertegenwoordigt een kost. Deze kost wordt opgenomen op een lineaire basis in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over de verwervingsperiode (vesting period) die betrekking heeft op deze eigen-vermogensinstrumenten ten opzichte van een overeenstemmende aanpassing in het eigen vermogen. De reële waarde van de geleverde diensten worden bepaald op basis van de reële waarde van de eigen-vermogensinstrumenten op toekenningsdatum. Deze wordt vervolgens niet geherwaardeerd. Op elke verslagdatum schat de Groep opnieuw het aantal aandelenopties dat waarschijnlijk zal worden verworven. De impact van de herziene schattingen wordt opgenomen als winst of verlies met een daarmee overeenstemmende aanpassing in het eigen vermogen.

Bij de in contanten afgewikkelde plannen ontvangt de Groep diensten in ruil voor de verplichting om aan de medewerkers voor deze diensten een geldbedrag over te maken op basis van de prijs (of waarde) van de eigen-vermogensinstrumenten (inclusief aandelen of aandelenopties) van de Groep. De reële waarde van de diensten geleverd door medewerkers in ruil voor de toekenning van de op aandelen gebaseerde betalingen vertegenwoordigt een kost. Deze kost wordt opgenomen op een lineaire basis in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over de verwervingsperiode (vesting period) die betrekking heeft op deze op aandelen gebaseerde betalingen ten opzichte van een overeenstemmende aanpassing in de passiva. Op elke verslagdatum schat de Groep opnieuw het aantal opties dat waarschijnlijk zal worden verworven. De invloed van de herziene schattingen wordt opgenomen in de winst-en-verliesrekening. De Groep waardeert de verworven diensten en de aangegane verplichting tegen de reële waarde van de verplichting. Tot de verplichting afgewikkeld is, herwaardeert de Groep de reële waarde van de verplichting op het einde van elke verslagperiode en op de afwikkelingsdatum, waarbij eventuele wijzigingen in de reële waarde opgenomen worden als winst of verlies van de periode.

Stock Option Plan, aandelenoptieplan

Zoals elk jaar sinds 1999 heeft de Raad van Bestuur in 2016 het aandelenoptieplan hernieuwd dat aan het uitvoerend management (ongeveer 70 personen) wordt aangeboden om hen nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de Groep op lange termijn. Dit plan is een op aandelen gebaseerd plan dat in eigen-vermogensinstrumenten wordt afgewikkeld. De meeste managers hebben in 2016 ingeschreven op de aangeboden opties met een aangepaste uitoefenkoers van € 75,98, de gemiddelde beurskoers van het Solvay-aandeel gedurende de 30 dagen die aan het aanbod voorafgingen. De verwervingsperiode van de rechten duurt 3 jaar en wordt gevolgd door een uitoefenperiode van 5 jaar, waarna elke niet-uitgeoefende optie vervalt. De afrekening gebeurt in de vorm van aandelen.

Om de verwaterende invloed van de kapitaalverhoging te compenseren werden in 2015 voor elk plan de referentieprijs op de spotmarkt, de uitoefenprijs en het aantal opties aangepast (op basis van de Euronext-ratio van 0,93984). Dat is weergegeven in de onderstaande tabellen en had geen invloed op de winst-en-verliesrekening van de Groep.

Eind december 2016 bezat de Groep 2.650.810 eigen aandelen, die werden afgetrokken van het geconsolideerde eigen vermogen. Eind 2015 bezat de Groep 2.105.905 eigen aandelen. Eigen aandelen zijn bedoeld om de aandelenopties aangeboden aan het management van de Groep te dekken.

Aandelenopties

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

Aantal toegekende en uistaande aandelenopties op 31 december 2015

 

 

 

349 108

 

380 151

 

427 943

 

823 488

 

152 739

 

141 939

 

151 686

 

69 757

 

88 771

 

95 761

 

71 927

Toegekende aandelenopties

 

759 023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies van rechten en vervallen opties

 

 

 

–2 491

 

 

 

 

 

–11 192

 

–1 000

 

–1 500

 

–1 064

 

 

 

–2 660

 

 

 

 

Uitgeoefende opties op aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–70 971

 

–12 254

 

–6 925

 

–16 290

 

–69 757

 

 

 

 

 

–3 405

Aantal aandelenopties op 31 december 2016

 

759 023

 

346 617

 

380 151

 

427 943

 

741 325

 

139 485

 

133 514

 

134 332

 

0

 

86 111

 

95 761

 

68 522

Uitoefenbare op aandelenopties op 31 december 2016

 

0

 

0

 

0

 

0

 

741 325

 

139 485

 

133 514

 

134 332

 

0

 

86 111

 

95 761

 

68 522

Uitoefenprijs (in €)

 

75,98

 

114,51

 

101,14

 

104,33

 

83,37

 

61,76

 

71,89

 

67,99

 

55,27

 

90,97

 

102,53

 

91,45

Reële waarde van de opties op de waarderingsdatum (in €)

 

17,07

 

24,52

 

22,79

 

20,04

 

21,17

 

12,73

 

14,64

 

18,66

 

14,05

 

17,56

 

19,92

 

10,77

 

 

2016

 

2015

 

Aantal aandelenopties

 

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs

 

Aantal aandelenopties

 

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs

Op 1 januari

 

2 753 270

 

96,45

 

2 889 689

 

89,65

Toegekend gedurende het jaar

 

759 023

 

75,98

 

493 894

 

106,54

Verlies van rechten en vervallen opties gedurende het jaar

 

–19 907

 

85,51

 

–66 273

 

94,52

Uitgeoefend gedurende het jaar

 

–179 602

 

69,30

 

–564 040

 

70,65

Op 31 december

 

3 312 784

 

93,30

 

2 753 270

 

96,45

Uitoefenbaar op 31 december

 

1 399 050

 

 

 

772 580

 

 

De aandelenopties leidden in 2016 tot € 10 miljoen aan lasten, berekend door derden aan de hand van het Black-Scholes-model, die werden opgenomen in de winst-en-verliesrekening onder commerciële en administratieve kosten.

De waarde van de optie is gebaseerd op:

  • de koers van het onderliggend actief (aandeel Solvay): € 80,75 op 24 februari 2016;
  • de resterende looptijd van de optie: uitoefenbaar vanaf 1 januari 2020 tot 24 februari 2024, rekening houdend met het feit dat een aantal daarvan voor het einde van de looptijd zullen worden uitgeoefend.
  • de uitoefenprijs van de optie: € 75,98;
  • de risicovrije rente: 0,27% (gemiddeld);
  • de volatiliteit van het onderliggend rendement, gebaseerd op de optieprijs: 30,90%;
  • een dividendrendement van 2,5%.

Gewogen gemiddelde resterende contractuele looptijd:

In jaren

 

2016

 

2015

Aandelenoptieplan 2005

 

2,0

 

3,0

Aandelenoptieplan 2006

 

3,0

 

4,0

Aandelenoptieplan 2007

 

4,0

 

5,0

Aandelenoptieplan 2008

 

0,0

 

1,0

Aandelenoptieplan 2009

 

0,9

 

1,9

Aandelenoptieplan 2010

 

2,0

 

3,0

Aandelenoptieplan 2011

 

3,0

 

4,0

Aandelenoptieplan 2012

 

3,1

 

4,1

Aandelenoptieplan 2013

 

4,2

 

5,2

Aandelenoptieplan 2014

 

5,2

 

6,2

Aandelenoptieplan 2015

 

6,2

 

7,2

Aandelenoptieplan 2016

 

7,2

 

 

Performance Share Units (PSU)-regeling

Sinds 2013 heeft de Raad van Bestuur een jaarlijkse Performance Share Units-regeling vernieuwd, die aan het uitvoerend management aangeboden wordt om hen nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de Groep, en die een onderdeel vormt van het beleid inzake langetermijnbeloning. Alle betrokken managers hebben in 2016 ingeschreven op de aangeboden PSU’s met een aangepaste toekenningsprijs van € 77,91. De Performance Share Units-regeling is een in contanten afgewikkeld, op aandelen gebaseerd plan waarbij de begunstigden een uitkering ontvangen in contanten op basis van de koers van het Solvay-aandeel en bepaalde prestatievoorwaarden.

Bij elk plan is er een verwervingsperiode van 3 jaar, waarna er een afwikkeling in contanten geschiedt indien er aan de uitbetalingsvoorwaarden voldaan is.

Performance share units

 

Plan 2016

 

Plan 2015

Aantal PSU's

 

348 990

 

184 352

Datum van toekenning

 

24.02.2016

 

25.03.2015

Datum van verwerving

 

01.01.2019

 

01.01.2018

Wachtperiode

 

31.03.2016 tot 31.12.2018

 

31.03.2015 tot 31.12.2017

Prestatievoorwaarden

 

50% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele onderliggende EBITDA groei over 3 jaar (2016, 2017, 2018)

 

50% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele onderliggende EBITDA groei over 3 jaar (2015, 2016, 2017)

 

50% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele variatie van de CFROI over 3 jaar (2016, 2017, 2018)

 

50% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele variatie van de CFROI over 3 jaar (2015, 2016, 2017)

Bekrachtiging van de prestatievoorwaarden

 

Door de Raad van Bestuur

 

Door de Raad van Bestuur

In 2016 bedraagt de impact op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van de PSU’s € 32 miljoen, tegenover € 18 miljoen in 2015.