In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2016

 

2015

Netto omzet

 

(F1)

 

10 884

 

9 615

Andere omzet dan van kernactiviteiten

 

 

 

520

 

467

Gebruikte grond- en hulpstoffen en nutsvoorzieningen

 

 

 

–4 547

 

–4 212

Opnemen van de step-up op voorraden van Cytec

 

 

 

–82

 

 

Wijziging in voorraden

 

 

 

–20

 

–24

Personeelskosten

 

 

 

–2 432

 

–2 041

Lonen / Salarissen en rechtstreekse sociale voordelen

 

 

 

–1 674

 

–1 407

Werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid

 

 

 

–340

 

–315

Pensioenen en verzekeringen

 

 

 

–210

 

–170

Andere personeelskosten

 

 

 

–208

 

–149

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering

 

(F12)

 

–1 169

 

–819

Andere variabele logistieke kosten

 

 

 

–658

 

–746

Andere vaste kosten

 

 

 

–1 388

 

–1 302

Toevoegingen en terugnames van voorzieningen (exclusief voorzieningen betreffende personeelsbeloningen)

 

(F31)

 

–198

 

–89

Kosten van operationele leases

 

(F24)

 

–107

 

–81

Fusie en overname kosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen

 

(F5)

 

75

 

–94

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F4)

 

85

 

21

EBIT

 

 

 

962

 

695

Lasten van schulden

 

(F6)

 

–188

 

–108

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

(F6)

 

13

 

9

Overige financierings-winsten en -verliezen

 

(F6)

 

–50

 

–47

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

(F6)

 

–118

 

–69

Opbrengsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

(F6)

 

5

 

–8

Winst van het jaar vóór belastingen

 

 

 

624

 

472

Belastingen op resultaat

 

(F7)

 

56

 

–69

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

680

 

403

Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

(F8)

 

–6

 

51

Winst van het jaar

 

(F9)

 

674

 

454

toegerekend aan:

 

 

 

 

 

 

Solvay aandeel

 

 

 

621

 

406

minderheidsbelangen

 

 

 

53

 

48

De resultaten van Cytec, geconsolideerd vanaf 1 januari 2016, zijn meegenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.