Grondslagen voor de financiële verslaggeving

De interesten op leningen worden opgenomen in de financieringskosten wanneer zij opgelopen worden, met uitzondering van financieringskosten uit de verwerving, bouw en de productie van in aanmerking komende activa (zie toelichting F23 Materiële vaste activa).

De netto-wisselkoersverschillen op financiële elementen en de wijzigingen in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten worden gepresenteerd in “Overige financieringswinsten en -verliezen”, met uitzondering van wijzigingen in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten die afdekkingsinstrumenten zijn in een kasstroomafdekking en die opgenomen worden op dezelfde lijn als de afgedekte positie wanneer die invloed heeft op de winst-en-verliesrekening.

In € miljoen

 

2016

 

2015

Lasten van schulden

 

–188

 

–108

Renteopbrengsten uit leningen en korte termijnbeleggingen

 

13

 

9

Overige financierings-winsten en -verliezen

 

–50

 

–47

Netto schuldenlasten

 

–226

 

–146

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

–118

 

–69

Opbrengsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

5

 

–8

Nettofinancieringskosten

 

–339

 

–222

Zie toelichting F33 Nettoschuld voor meer informatie.

De stijging van de schuldenlasten is vooral toe te schrijven aan:

  • de kosten in verband met de uitgifte van obligaties in december 2015 om de acquisitie van Cytec te financieren (€ 2.250 miljoen aan senior € notes en US$ 1.600 miljoen aan senior US$ notes), en de kosten in verband met de US$ 732 miljoen aan senior notes van Cytec Industries die in 2016 € 123 miljoen bedroegen (€ 8 miljoen in december 2015);
  • de lagere kosten (€ 30 miljoen) in verband met de terugbetaling van de lening van € 300 miljoen van de Europese Investeringsbank in januari 2016 en de hybride obligatie van € 500 miljoen in juni 2016.

De overige financieringswinsten en -verliezen stegen van € 47 miljoen in 2015 tot € 50 miljoen in 2016. Deze stijging kan vooral worden toegeschreven aan:

  • € 48 miljoen aan valutaswaps (vooral €/US$-swaps op intragroepsfinanciering van de acquisitie van Cytec en BRL/US$-swaps op intragroepsfinanciering) vergeleken met € 19 miljoen in 2015;
  • Verlies van € 25 miljoen in 2015 als gevolg van de hyperinflatie in Venezuela - zie toelichting F11 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat).

De stijging van de discontokosten van voorzieningen had betrekking op beloningen na uitdiensttreding van € 23 miljoen en milieuvoorzieningen van € 26 miljoen, en kan voornamelijk worden toegeschreven aan de evolutie van de toepasselijke disconteringsvoeten.