Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Actuele belastingen

Actuele belastingen worden bepaald op basis van de belastbare winst van de periode. De belastbare winst verschilt van de winst zoals gepresenteerd in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening omwille van opbrengsten en kosten die belastbaar of aftrekbaar zijn in andere periodes of die nooit belastbaar of aftrekbaar zijn. De actuele belastingsschuld van de Groep wordt berekend op basis van de belastingtarieven waarvan het wetgevingsproces is afgesloten of substantieel is afgesloten op het einde van de verslagperiode.

Uitgestelde belastingen

Uitgestelde belastingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen enerzijds de boekwaarden van de activa en passiva in de geconsolideerde jaarrekening en hun onderliggende belastingbasis gebruikt in de berekening van de belastbare winst.

Uitgestelde belastingvorderingen worden doorgaans opgenomen voor alle aftrekbare tijdelijke verschillen in de mate dat het waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst zal gerealiseerd worden waartegen deze tijdelijke verschillen kunnen worden afgezet.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden over het algemeen opgenomen voor alle belastbare tijdelijke verschillen.

Er worden geen uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen ingevolge de eerste opname van goodwill. Daarnaast worden er ook geen uitgestelde belastingactiva of -verplichtingen opgenomen in verband met de eerste opname van een actief of passief in een transactie die geen bedrijfscombinatie is en die geen invloed heeft op de boekhoudkundige of de belastbare winst.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen voor belastbare tijdelijke verschillen op deelnemingen in dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen, behalve in het geval dat de Groep kan beslissen over het tijdstip waarop het tijdelijk verschil teruggedraaid wordt en het waarschijnlijk is dat het tijdelijk verschil in de nabije toekomst niet teruggedraaid wordt.

De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke verslagdatum beoordeeld. De boekwaarde van een uitgestelde belastingvordering wordt verminderd in zoverre het niet langer waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn om de uitgestelde belastingvordering te kunnen gebruiken. Deze vermindering wordt teruggeboekt als het waarschijnlijk wordt dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn.

Uitgestelde belastingvorderingen anders dan overgedragen fiscale verliezen worden per geval beoordeeld, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden. Zo kan een belastbare winst van nul, na aftrek van de bedragen die conform toegezegd-pensioenregelingen zijn uitgekeerd aan gepensioneerden en waarvoor een aftrekbaar tijdelijke verschil bestond, een opname van onderliggend uitgestelde belastingvorderingen rechtvaardigen. Opname van uitgestelde belastingvorderingen voor overgedragen fiscale verliezen vereist een positieve belastbare winst gedurende het jaar zodat fiscale verliezen die in het verleden zijn ontstaan kunnen worden aangewend. Gezien de onzekerheden inherent aan het voorspellen van een dergelijke positieve belastbare winst, is de opname van uitgestelde belastingvorderingen uit hoofde van overgedragen fiscale verliezen gebaseerd op een analyse per geval. Deze is meestal gebaseerd op een vijfjaarse winstprognose, met uitzondering van financiële ondernemingen waarvoor tienjaarse winstprognoses goed voorspeelbaar en aldus worden gebruikt.

Het Corporate Tax Reporting Team heeft een overzicht van de uitgestelde belastingposities van de Groep en is betrokken bij de beoordeling van de uitgestelde belastingvorderingen.

Zie toelichting F7.B voor bijkomende informatie.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen moeten worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de belastingtarieven (en de belastingwetgeving) waarvan het wetgevingsproces is afgesloten of substantieel is afgesloten op het einde van de verslagperiode. De waardering van uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen weerspiegelt de fiscale gevolgen die zouden voortvloeien uit de wijze waarop de entiteit op het einde van de verslagperiode de boekwaarde van haar activa en verplichtingen verwacht te realiseren of af te wikkelen.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd wanneer de entiteit een in rechte afdwingbaar recht heeft om de actuele belastingvorderingen en -verplichtingen te salderen, en wanneer het winstbelasting betreft geheven door dezelfde fiscale autoriteit, en de Groep voornemens is om de actuele belastingvorderingen en, -verplichtingen op een nettobasis af te wikkelen.

Actuele en uitgestelde belasting van de periode

Actuele en uitgestelde belastingen van de periode worden opgenomen als kost of opbrengst in de winst-en-verliesrekening, behalve wanneer ze verband houden met elementen die buiten de winst-en-verliesrekening worden opgenomen (in de andere elementen van het totaalresultaat of rechtstreeks in het eigen vermogen), wanneer ze eveneens buiten de winst-en-verliesrekening worden opgenomen, of wanneer ze ontstaan zijn bij de initiële opname van een bedrijfscombinatie. In dit laatste geval wordt het belastingseffect in rekening genomen in de verwerking van de bedrijfscombinatie.

F7.A. Winstbelasting

In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2016

 

2015

Actuele belasting voor het lopend jaar

 

 

 

–213

 

–178

Actuele belasting voor voorgaande jaren

 

 

 

4

 

112

Uitgestelde belasting

 

 

 

270

 

–6

Uitgestelde belastingen impact van wijzigingen in de nominale belastingsvoeten

 

 

 

–5

 

2

Totaal winstbelasting geboekt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

 

 

56

 

–69

In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2016

 

2015

Winstbelasting op elementen opgenomen in anderen elementen van het totaalresultaat

 

(F11)

 

56

 

–20

De actuele belasting met betrekking tot voorgaande jaren (€ 4 miljoen) is inclusief de netto belastingaanpassing in verband met de intracompany prijszettingsaudit in België en in Spanje.

Bijzondere posten die gedurende het jaar aanzienlijk hebben bijgedragen aan de uitgestelde belastinginkomsten zijn:

  • de uitgestelde belastinginkomsten als gevolg van de afschrijving van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (€ 100 miljoen);
  • de opname van de eerder niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen op (a) verplichtingen inzake personeelsbeloningen en andere tijdelijke verschillen bij Solvay nv (€ 65 miljoen) en (b) overgedragen fiscale verliezen (€ 39 miljoen) door verbeterde winstverwachtingen bij Solvay nv voor de komende jaren;
  • de opname van eerder niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen op verplichtingen inzake personeelsbeloningen en andere tijdelijke verschillen in het Verenigd Koninkrijk (€ 93 miljoen) als gevolg van de groepsaftrekregeling waardoor verliezen bij Solvay Solutions UK mogen worden afgetrokken van de winsten die gerealiseerd zijn na overname van de Cytec-activiteiten.

De actuele belasting met betrekking tot voorgaande jaren (€ 112 miljoen) over 2015 resulteerde uit de terugboeking van voorzieningen voor belastingrisico's (€ 66 miljoen) alsmede aanpassingen in de Verenigde Staten na belangrijke wijzigingen in de portefeuille.

Afstemming van de winstbelasting

De effectieve belastingskost wordt afgestemd met de theoretisch bepaalde belastingkost door op de winst vóór belastingen van elke Groepsentiteit de toepasselijke nominale belastingtarief van het land toe te passen.

in € miljoen

 

2016

 

2015

Winst van het jaar vóór belastingen

 

624

 

472

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

85

 

21

Winst van het jaar vóór belastingen, exclusief het resultaat uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

539

 

451

Aansluiting van de belastingskost

 

 

 

 

Totale belastingskost van alle entiteiten van de Groep, berekend op basis van toepasselijke lokale nominale belastingsvoeten

 

–141

 

–173

Gewogen gemiddelde nominale belastingsvoet

 

26%

 

38%

Belasting impact van permanenten verschillen

 

36

 

136

Belasting impact op uitkering van dividenden

 

–17

 

–4

Belasting impact van wijzigingen in belastingsvoeten

 

–4

 

1

Belasting impact van aanpassingen in actuele en uitgestelde belastingen m.b.t. vorige jaren

 

12

 

5

Verandering van niet opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

 

170

 

–35

Effectieve belastingskost

 

56

 

–69

Effectieve belastingstarief

 

–9%

 

15%

Het gewogen gemiddelde nominale belastingtarief daalde in 2016 met 12% (ten opzichte van 2015) als gevolg van het lagere gewicht van de winst voor belastingen in landen met een hoger belastingtarief (vooral de Verenigde Staten) en het hogere gewicht van de winst voor belastingen (inclusief resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties) in landen met een lager belastingtarief.

De aanzienlijke wijziging in de effectieve belastingvoet van 15% in 2015 naar 9% in 2016 is het gevolg van:

  • opname van hogere uitgestelde belastingvorderingen in 2016 (€ 205 miljoen versus 2015), voornamelijk voor eerder niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen in België (€ 104 miljoen) en in het Verenigd Koninkrijk (€ 93 miljoen);
  • deels gecompenseerd door de negatieve belastingimpact van lagere permanente verschillen in 2016 (€ 100 miljoen t.o.v. 2015) door het terugboeken van voorzieningen voor belastinggeschillen van € 66 miljoen in 2015 en niet-aftrekbare verkoopverliezen in 2016.

De winst die voortvloeide uit de vroegtijdige uitstap in 2016 uit de joint venture met INEOS (€ 76 miljoen bij Solvay Chlorovinyls Holding) en de terugboeking van € 19 miljoen voor een voorziening in Solvay Pharmaceuticals had geen belastingimpact op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening omdat deze gecompenseerd werden door niet-opgenomen fiscale verliezen uit voorgaande jaren.

F7.B. Uitgestelde belastingen in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie

2016
In € miljoen

 

Begin balans

 

Opge­nomen in de winst- en verlies-rekening

 

Opge­nomen in de andere elementen van het totaal­resultaat

 

Effect van wissel­koers­verschil

 

Cytec overname

 

Overige verwer­vingen/vervreem­dingen

 

Herclas­sificatie naar activa aange­houden voor verkoop

 

Andere

 

Eind balans

Tijdelijke verschillen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

 

328

 

92

 

71

 

3

 

–29

 

0

 

–29

 

1

 

435

Andere voorzieningen dan voor de personeelsbeloningen

 

199

 

36

 

–3

 

9

 

7

 

0

 

–3

 

–1

 

244

Materiële vaste en immateriële activa

 

–1 361

 

64

 

 

 

–36

 

16

 

–3

 

76

 

–1

 

–1 246

Goodwill

 

23

 

–7

 

 

 

0

 

–1

 

 

 

 

 

 

 

15

Fiscale verliezen

 

373

 

44

 

 

 

7

 

6

 

–1

 

–5

 

19

 

444

Fiscaal verrekenbare tegoeden

 

86

 

–8

 

 

 

–1

 

–43

 

 

 

 

 

0

 

35

Activa aangehouden voor verkoop

 

 

 

–2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–3

 

6

 

 

Andere

 

–44

 

48

 

–11

 

–1

 

61

 

0

 

2

 

1

 

55

Totaal (netto bedrag)

 

–396

 

266

 

56

 

–19

 

16

 

–4

 

37

 

25

 

–19

Uitgestelde belastingvorderingen opgenomen op de geconsolideerde overzicht van de financiële positie

 

1 059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

Uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen op de geconsolideerde overzicht van de financiële positie

 

–1 456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–909

De totale uitgestelde belastingvorderingen bedragen in 2016 € 3.667 miljoen, waarvan € 2.777 miljoen niet opgenomen zijn.

De niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen vloeien voort uit (i) overgedragen verliezen (€ 7.190 miljoen, voornamelijk in holdingmaatschappijen, waaronder Solvay nv en Rhodia SA sinds 2011) waarvan de uitgestelde belastingvorderingen (€ 2.235 miljoen) niet opgenomen zijn, en (ii) uitgestelde belastingvorderingen voor andere tijdelijke verschillen (€ 542 miljoen in de hele Groep), hoofdzakelijk voor verplichtingen inzake personeelsbeloningen in Frankrijk (€ 351 miljoen).

De rubriek Andere omvat de uitgestelde belastingverplichting inzake niet uitgekeerde winsten van dochterondernemingen van Solvay van € 23 miljoen in 2016 (€ 23 miljoen in 2015). Een bedrag van € 62 miljoen (exclusief Cytec) is niet opgenomen omdat de Groep zeggenschap heeft over de timing van de afwikkeling van de tijdelijke verschillen en het waarschijnlijk is dat deze afwikkeling in de nabije toekomst niet zal plaatsvinden. De niet-uitgekeerde winsten van Cytec zullen permanent worden geherinvesteerd, inclusief de winsten voor en na de overname. Er werden derhalve geen uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen.

De opgenomen uitgestelde belastingvorderingen waarvan de afwikkeling afhangt van toekomstige belastbare winsten bovenop de winst die afkomstig is van het terugdraaien van bestaande tijdelijke belastingverschillen binnen entiteiten die een fiscaal verlies hebben geleden in het huidige of het voorgaande jaar in het betreffende belastinggebied bedraagt € 475 miljoen. Deze opname is gerechtvaardigd vanwege de gunstige verwachtingen aangaande toekomstige belastbare winsten.

2015
In € miljoen

 

Begin balans

 

Opge­nomen in de winst- en verlies-rekening

 

Opge­nomen in de andere elementen van het totaal­resultaat

 

Effect van wissel­koers­verschil

 

Cytec overname

 

Overige verwer­vingen/vervreem­dingen

 

Herclas­sificatie naar activa aange­houden voor verkoop

 

Andere

 

Eind balans

Tijdelijke verschillen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

 

234

 

–13

 

–13

 

7

 

97

 

–2

 

6

 

11

 

328

Andere voorzieningen dan voor de personeelsbeloningen

 

136

 

–19

 

1

 

3

 

59

 

7

 

13

 

–1

 

199

Materiële vaste en immateriële activa

 

–521

 

29

 

–7

 

–6

 

–862

 

1

 

4

 

1

 

–1 361

Goodwill

 

31

 

–8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Fiscale verliezen

 

386

 

1

 

 

 

–6

 

2

 

0

 

–12

 

 

 

373

Fiscaal verrekenbare tegoeden

 

11

 

29

 

 

 

1

 

44

 

 

 

2

 

 

 

86

Activa aangehouden voor verkoop

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

–14

 

3

 

 

Andere

 

57

 

–28

 

–1

 

3

 

–76

 

–2

 

 

 

3

 

–44

Totaal (netto bedrag)

 

333

 

0

 

–20

 

2

 

–735

 

7

 

0

 

17

 

–396

Uitgestelde belastingvorderingen opgenomen op de geconsolideerde overzicht van de financiële positie

 

710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 059

Uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen op de geconsolideerde overzicht van de financiële positie

 

–378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1 456

De totale uitgestelde belastingvorderingen bedragen in 2015 € 4.129 miljoen, waarvan € 3.070 miljoen niet opgenomen zijn.

De niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen resulteren uit (i) overgedragen verliezen (€ 7.070 miljoen, voornamelijk in holdingmaatschappijen, waaronder Solvay nv en Rhodia SA sinds 2011) waarvoor er daaraan gerelateerde uitgestelde belastingvorderingen (€ 2.283 miljoen) niet opgenomen werden, en (ii) uitgestelde belastingvorderingen voor andere tijdelijke verschillen (€ 787 miljoen in de hele Groep), hoofdzakelijk voor verplichtingen inzake personeelsbeloningen (€ 502 miljoen, hoofdzakelijk in België (€ 70 miljoen), Frankrijk (€ 333 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (€ 82 miljoen)).

De uitgestelde belastingen op de materiële vaste en immateriële activa in verband met de verwerving van Cytec hebben hoofdzakelijk betrekking op de step-up naar reële waarde bij immateriële activa.

Overige informatie

Voor het grootste deel van de overgedragen fiscale verliezen van de Groep zijn geen uitgestelde belastingvorderingen opgenomen. De niet-opgenomen fiscale verliezen zijn vooral toe te schrijven aan landen waar deze voor onbepaalde tijd kunnen worden overgedragen.

Hieronder volgt een overzicht van de overgedragen fiscale verliezen die uitgestelde belastingvorderingen genereren, gerangschikt volgens vervaldatum.

In € miljoen

 

2016

 

2015

Binnen 1 jaar

 

5

 

8

Binnen 2 jaar

 

17

 

16

Binnen 3 jaar

 

21

 

28

Binnen 4 jaar

 

42

 

32

Binnen 5 jaar of meer

 

278

 

174

Zonder tijdslimiet

 

1 035

 

937

Fiscale verliezen waarvoor uitgestelde belastingvorderingen werden opgenomen

 

1 397

 

1 194

Fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvorderingen werden opgenomen

 

7 190

 

7 070

Totaal fiscale verliezen

 

8 587

 

8 263

De overgedragen fiscale verliezen (€ 1.397 miljoen) hebben aanleiding gegeven tot € 444 miljoen aan uitgestelde belastingvorderingen.

De overgedragen fiscale verliezen (€ 1.194 miljoen) hebben aanleiding gegeven tot € 373 miljoen aan uitgestelde belastingvorderingen in 2015.