Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Aandelenkapitaal

Gewone aandelen worden geclassificeerd als eigen vermogen.

Bijkomende kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de uitgifte van nieuwe aandelen worden in het eigen vermogen opgenomen als een vermindering, na belasting, van de opbrengsten van de uitgifte van aandelen.

Reserves

De reserves omvatten:

 • eigen aandelen;
 • eeuwigdurende hybride obligaties die in aanmerking komen als eigen vermogen indien er geen onvermijdelijke contractuele verplichting is om de hoofdsom en de rente van de hybride obligaties terug te betalen (geen looptijd, de rente moet jaarlijks betaald worden, maar kan naar eigen goeddunken van de emittent voor onbepaalde tijd uitgesteld worden);
 • ingehouden winsten;
 • impact van verwerking van hyperinflatie;
 • wisselkoersverschillen in het consolidatieproces met betrekking tot de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten die uitgedrukt zijn in een functionele valuta andere dan de euro;
 • de impact van de herwaardering tegen reële waarde van financiële activa beschikbaar voor verkoop;
 • de impact van de herwaardering tegen reële waarde van financiële instrumenten gedocumenteerd als afdekkingsinstrumenten in kasstroomafdekkingen;
 • actuariële winsten en verliezen van toegezegd-pensioenregelingen.

Minderheidsbelangen

Onder minderheidsbelangen wordt verstaan het aandeel van minderheidsbelangen in de nettoactiva en in het totaalresultaat van dochterondernemingen van de Groep. Dit deel vertegenwoordigt de belangen in dochterondernemingen die geen eigendom zijn van de Onderneming of haar dochterondernemingen.

Algemeen

Om de kapitaalstructuur van Solvay te versterken heeft de Onderneming niet-gedateerde, ver achtergestelde eeuwigdurende obligaties uitgegeven (“eeuwigdurende hybride obligaties”), met een waarde van respectievelijk € 1,2 miljard in 2013 als gevolg van de overname van Chemlogics en € 1,0 miljard (€ 991 miljoen na aftrek van uitgiftekosten) in december 2015 voor de financiering van de verwerving van Cytec.

De beide eeuwigdurende hybride obligaties worden geclassificeerd als eigen vermogen omdat er geen onvermijdelijke contractuele verplichting bestaat om de hoofdsom en de interesten van de hybride obligaties terug te betalen, meer bepaald:

 • geen eindvervaldag, maar de emittent heeft een call-optie bij elke herzieningsdatum om het instrument terug te betalen;
 • de rentebetalingen kunnen naar keuze van de emittent voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.

De coupons op de eeuwigdurende hybride obligaties worden opgenomen als eigenvermogenstransacties en worden gepresenteerd als dividenden in de periode waarin zij worden betaalbaar gesteld (zie geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen):

 • ten bedrage van € 57 miljoen in 2016 (€ 57 miljoen in 2015) voor de uitgifte van € 1,2 miljard in 2013 (€ 700 miljoen NC5.5 tegen 4,199% en € 500 miljoen NC10 tegen 5,425%) ; en
 • ten bedrage van € 27 miljoen in 2016 voor de uitgifte van € 1,0 miljard in december 2015. Dit komt overeen met de eerste couponbetaling in juni 2016. Elke daaropvolgende betaling in juni zal € 55 miljoen bedragen tot de eerste call-opties (€ 500 miljoen NC5.5 tegen 5,118% en € 500 miljoen NC8.5 tegen 5.869%).

Indien Solvay interesten heeft uitgesteld onder de bepalingen de eeuwigdurende hybride obligaties zal deze interest verschuldigd worden ingevolge de uitkering of de betaling van enige dividenden aan de gewone aandeelhouders.

In december 2015 heeft Solvay zijn kapitaal verhoogd met € 1,5 miljard (na aftrek van de uitgiftekosten van aandelen betaald op 31 december 2015: € 1.477 miljoen), bij de uitgifte van 21.175.283 nieuwe aandelen tegen € 70,83 per aandeel met voorkeursrechten. Deze uitgifte van rechten werd gelanceerd om de financiering van de verwerving van Cytec te voltooien.

Aantal aandelen (in duizendtallen)

 

 

2016

 

2015

Uitgegeven en volledig betaalde aandelen op 1 januari

 

105 876

 

84 701

Kapitaalverhoging

 

 

 

21 175

Uitgegeven en volledig betaalde aandelen op 31 december

 

105 876

 

105 876

Aangehouden eigen aandelen op 31 december

 

2 651

 

2 106