Grondslagen voor de financiële verslaggeving

In overeenstemming met IAS 1 Presentatie van de jaarrekening, heeft de Groep ervoor gekozen om twee overzichten van het totaalresultaat te presenteren, m.n. een geconsolideerde winst-en-verliesrekening, onmiddellijk gevolgd door een geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat.

De andere elementen van het totaalresultaat worden gegeven vóór de belastingimpact die ermee verband houdt op een lijn die het totale bedrag aan winstbelasting over deze elementen voorstelt. Meer informatie over de belastingimpact leest u in deze toelichting.

Overzicht van de belastingeffecten op elk van de andere elementen van het totaalresultaat

N.B.: onderstaande tabel geeft de totale Andere elementen van het totaalresultaat weer voor het totale aantal aandelen van Solvay en de minderheidsbelangen.

In € miljoen

 

2016

 

2015

 

Bedrag vóór belastingen

 

Belastingen (-) (Belasting-vordering) (+)

 

Bedrag na belastingen

 

Bedrag vóór belastingen

 

Belastingen (-) (Belasting-vordering) (+)

 

Bedrag na belastingen

Winsten en verliezen betreffende hyperinflatie

 

0

 

0

 

0

 

42

 

–7

 

35

Hyperinflatie

 

0

 

0

 

0

 

42

 

–7

 

35

Winsten en verliezen op herwaarderingen van voor verkoop beschikbare financiële activa

 

9

 

0

 

10

 

3

 

0

 

3

Financiële activa beschikbaar voor verkoop (zie toelichting F32)

 

9

 

0

 

10

 

3

 

0

 

3

Effectief deel van winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking

 

3

 

–13

 

–10

 

–42

 

0

 

–42

Herclassificatie naar de winst- en verliesrekening

 

33

 

 

 

33

 

134

 

 

 

134

Aanpassing van de basis

 

0

 

 

 

0

 

–77

 

 

 

–77

Kasstroomafdekkingen (zie toelichting F32)

 

36

 

–13

 

23

 

15

 

0

 

15

Wisselkoersverschillen - Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

 

272

 

 

 

272

 

208

 

0

 

208

Wisselkoersverschillen van het jaar

 

199

 

 

 

199

 

207

 

 

 

207

Herclassificatie van wisselkoersverschillen op buitenlandse activiteiten die verkocht werden gedurende het jaar

 

63

 

 

 

63

 

1

 

 

 

1

Andere bewegingen van wisselkoersverschillen (minderheidsbelangen) op buitenlandse activiteiten die verkocht werden gedurende het jaar

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Wisselkoersverschillen - Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

57

 

 

 

57

 

–22

 

0

 

–22

Wisselkoersverschillen van het jaar

 

51

 

 

 

51

 

–22

 

 

 

–22

Herclassificatie van wisselkoersverschillen op buitenlandse activiteiten die verkocht werden gedurende het jaar

 

6

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Wisselkoersverschillen

 

329

 

0

 

329

 

186

 

0

 

186

Actuariële winsten/verliezen van toegezegde pensioenregelingen (zie toelichting F31.A)

 

–275

 

68

 

–207

 

279

 

–13

 

266

Andere elementen van het totaalresultaat

 

100

 

56

 

155

 

525

 

–20

 

505

Hyperinflatie

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Vermits de economie van Venezuela sinds 2013 als een economie met hyperinflatie beschouwd wordt, past de Solvay-groep de boekhoudkundige vereisten van IAS 29 – Financiële verslaggeving in economieën met hyperinflatie toe op zijn Venezolaanse activiteiten. De jaarrekening werd opgesteld op basis van de historische kostprijs en werd herwerkt om rekening te houden met de effecten van inflatie.

Als gevolg van veranderingen in lokale wetgeving en het bedrijfsklimaat heeft de Groep in het eerste kwartaal 2016 besloten om niet langer de Dipro-wisselkoers (voorheen bekend als Cencoex-wisselkoers) voor de omrekening naar de euro te gebruiken, maar over te stappen op de DICOM-wisselkoers, resulterend in een devaluatie van meer dan 10.000%. Zelfs na toepassing van de waarderingsgrondslag voor hyperinflatie is de bijdrage van de Venezolaanse juridische entiteit aan het resultaat van de Groep daardoor niet langer van materieel belang. De omstandigheden rond de hyperinflatie betekenen op zich geen verlies van zeggenschap over de activiteiten in Venezuela.

Wisselkoersverschillen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening op het einde van elke verslagperiode worden de activa en de passiva van de buitenlandse activiteiten van de Groep op balansdatum omgerekend in EUR tegen de slotkoers. De opbrengsten en kosten van deze entiteiten worden omgerekend tegen de gemiddelde koers, behalve wanneer de impact van de gemiddelde koers wezenlijk verschilt van de toepassing van de marktkoers op hun respectievelijke transactiedatum, in welk geval laatstgenoemde gebruikt wordt. Mochten er eventuele wisselkoersverschillen ontstaan, dan worden die opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat als “wisselkoersverschillen”.

Wisselkoersverschillen worden geherclassificeerd van eigen vermogen naar winst of verlies bij:

  • een vervreemding van het volledige belang van de Groep in een buitenlandse activiteit, of een gedeeltelijke vervreemding met verlies van zeggenschap over een dochteronderneming met een buitenlandse activiteit. In dat geval worden de gecumuleerde wisselkoersverschillen met betrekking tot die activiteit die toerekenbaar is aan de Groep geherclassificeerd naar winst of verlies. Eventuele wisselkoersverschillen die voorheen toegerekend werden aan de minderheidsbelangen worden uit de balans verwijderd, maar worden niet geherclassificeerd naar winst of verlies;
  • een gedeeltelijke vervreemding van een belang in een gezamenlijke overeenkomst of een geassocieerde deelneming die een buitenlandse activiteit omvat, wanneer het belang dat behouden wordt een financieel actief is.

In het geval van een gedeeltelijke vervreemding (d.i. zonder verlies van zeggenschap) van een dochteronderneming met een buitenlandse activiteit wordt het evenredige gedeelte van de gecumuleerde wisselkoersverschillen toegewezen aan de minderheidsbelangen en niet in winst of verlies opgenomen. In geval van kapitaalvermindering bij een dochteronderneming zonder verlies van zeggenschap worden de gecumuleerde wisselkoersverschillen niet geclassificeerd van eigen vermogen naar winst of verlies.

Goodwill en reële waarde-aanpassingen ontstaan uit de overname van een buitenlandse activiteit worden beschouwd als activa en passiva van de buitenlandse activiteit en omgerekend in de presentatievaluta van de Groep tegen de slotkoers.

In 2016 bedroegen de totale wisselkoersverschillen € 329 miljoen, bestaande uit:

  • € 251 miljoen aan wisselkoersverschillen in 2016, waarvan € 245 miljoen voor het aandeel van de Groep; 
  • de herclassificatie van € 69 miljoen aan omrekeningsverlies, die vooral betrekking heeft op de verkoop van Solvay Indupa (€ 55 miljoen); en
  • de verwijdering uit de balans van € 10 miljoen aan omrekeningsverlies voor de minderheidsbelangen van Solvay Indupa.

De € 251 miljoen aan omrekeningswinst heeft betrekking op:

  • de waardevermindering van de Britse pond (€ 68 miljoen) en Chinese renminbi (€ 40 miljoen) ten opzichte van de euro;
  • de sterkere Amerikaanse dollar (€ 189 miljoen), Russische roebel (€ 48 miljoen) en de Braziliaanse real (€ 38 miljoen) ten opzichte van de euro; en
  • de invloed van de overstap naar de DICOM-wisselkoers voor de Venezolaanse juridische entiteit (€ 60 miljoen).