De jaarrekening van Solvay nv wordt hieronder verkort weergegeven. Overeenkomstig de wet op de handelsvennootschappen worden de jaarrekening van Solvay nv, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de comissaris neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Deze documenten zijn kosteloos op internet te raadplegen of op aanvraag verkrijgbaar bij:

Solvay nv
Ransbeekstraat 310
B – 1120 Brussel

De hieronder weergegeven balans van Solvay nv voor het jaar 2016 is gebaseerd op een dividenduitkering van € 3,45 per aandeel.

Solvay nv is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel. Solvay nv heeft twee dochterondernemingen. Solvay nv Frankrijk (25 rue de Clichy, 75009 Parijs, Frankrijk) en Solvay nv Italië (Via Piave 6, 57013 Rosignano, Italië).

De jaarrekening van Solvay nv wordt opgemaakt volgens de in het Belgisch recht geldende algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en omvat ook de Franse en Italiaanse dochterondernemingen.

De voornaamste activiteiten van Solvay nv zijn de controle over en het beheer van een aantal participaties in de vennootschappen van de Groep en de financiering van de Groep via de bank en obligatiemarkten. Daarnaast wordt een onderzoekscentrum in Neder-Over-Heembeek (België) beheerd en een heel beperkt aantal industriële en commerciële activiteiten die niet door dochterondernemingen worden uitgevoerd.

De winst van het boekjaar vóór belasting bedraagt € 400 miljoen in 2016, in vergelijking met € 1 775 miljoen in 2015. Deze omvat het bedrijfsresultaat (€ -119 miljoen, tegenover € 75 miljoen in 2015), dividenden uit verschillende participaties (€ 467 miljoen, tegenover € 96 miljoen in 2015) en het verschil tussen betaalde en ontvangen interesten voortvloeiend uit de financieringsactiviteiten (€ -153 miljoen, in vergelijking met € -189 miljoen in 2015). Het saldo van niet-recurrente elementen voor 2016 bedraagt € 190 miljoen, vergeleken met € 1 754 miljoen in 2015. Het hogere bedrag in 2015 wordt verklaard door een uitzonderlijke winst op verkoop van een participatie.

De winst van het boekjaar van Solvay nv kwam in 2016 uit op € 404 miljoen, tegenover € 1 774 miljoen in 2015.

Zonder overdracht naar de belastingvrije reserves, is een nettowinst van € 6 321 miljoen beschikbaar voor distributie.