In € miljoen

 

2016

 

2015

ACTIVA

Vaste activa

 

18 255

 

15 974

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa

 

94

 

128

Materiële vaste activa

 

51

 

57

Financiële vaste activa

 

18 110

 

15 789

Vlottende activa

 

1 234

 

3 742

Voorraden

 

4

 

3

Handelsvorderingen

 

181

 

219

Overige vorderingen

 

103

 

110

Geldbeleggingen en liquide middelen

 

924

 

3 396

Overlopende rekeningen

 

22

 

15

Totaal van de activa

 

19 489

 

19 716

PASSIVA

Eigen vermogen

 

10 726

 

10 688

Kapitaal

 

1 588

 

1 588

Uitgiftepremies

 

1 200

 

1 200

Reserves

 

1 982

 

1 982

Overgedragen winst

 

5 955

 

5 917

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

 

369

 

331

Financiële schulden

 

7 662

 

8 040

op meer dan één jaar

 

4 252

 

5 251

op ten hoogste één jaar

 

3 410

 

2 789

Handelsschulden

 

179

 

143

Overige schulden

 

477

 

429

Overlopende rekeningen

 

76

 

86

Totaal van de passiva

 

19 489

 

19 716