1. TOELICHTING B19 IFRS EBITDA
  2. TOELICHTING B20 IFRS EBIT
  3. TOELICHTING B21 IFRS netto financieringskosten
  4. TOELICHTING B22 IFRS belastingen op winst
  5. TOELICHTING B23 IFRS winst van beëindigde bedrijfsactiviteiten
  6. TOELICHTING B24 IFRS winst van de periode

Naast de financiële informatie conform IFRS rapporteert Solvay ook onderliggende prestatie-indicatoren voor de winst-en-verliesrekening om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de economische prestaties van Solvay. Deze cijfers corrigeren de IFRS-cijfers voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA) bij acquisities, voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, die conform IFRS ondergebracht worden als eigen vermogen maar beschouwd worden als schulden in de onderliggende informatie, en voor andere elementen, teneinde een voorstelling te verkrijgen zonder vertekeningen, en die de beoordeling van de onderliggende prestaties en de vergelijkbaarheid van de resultaten doorheen de tijd mogelijk maakt. De gegevens over 2016 worden vergeleken met niet-geauditeerde pro forma-cijfers over 2015 inclusief Cytec, alsof de overname had plaatsgevonden op 1 januari 2015.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In € miljoen

 

 

 

2016

 

2015 pro forma

 

Toelich­tingen

 

IFRS

 

Aanpas­singen

 

Onder­liggend

 

IFRS

 

Aanpas­singen

 

Onder­liggend

Omzet

 

 

 

11 403

 

 

11 403

 

11 882

 

 

11 882

waarvan andere dan van kernactiviteiten

 

 

 

519

 

 

519

 

467

 

 

467

waarvan netto-omzet

 

 

 

10 884

 

 

10 884

 

11 415

 

 

11 415

Kostprijs van de omzet

 

(B19) (B20)

 

–8 314

 

84

 

8 230

 

–8 834

 

83

 

–8 751

Brutomarge

 

 

 

3 090

 

84

 

3 173

 

3 048

 

83

 

3 131

Commerciële & administratieve kosten

 

(B19) (B20)

 

–1 465

 

50

 

–1 416

 

–1 517

 

57

 

–1 459

Kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

(B20)

 

–305

 

3

 

–302

 

–318

 

 

–318

Overige operationele opbrengsten & kosten

 

(B20)

 

–222

 

231

 

9

 

–228

 

229

 

1

Resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen

 

(B19)

 

85

 

–16

 

69

 

21

 

22

 

44

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

 

(B19) (B20)

 

–164

 

164

 

 

–212

 

212

 

Resultaat uit historische sanering & belangrijke juridische geschillen

 

(B19)

 

–56

 

56

 

 

–41

 

41

 

EBITDA

 

(B19)

 

2 131

 

152

 

2 284

 

1 857

 

268

 

2 125

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa

 

(B20)

 

–1 169

 

419

 

–750

 

–1 103

 

376

 

–727

EBIT

 

(B20)

 

962

 

571

 

1 534

 

754

 

644

 

1 398

Netto schuldenlasten

 

(B21)

 

–226

 

 

–226

 

–235

 

25

 

–210

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

(B21)

 

 

–111

 

–111

 

 

–112

 

–112

Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen op de RusVinyl joint venture

 

(B21)

 

 

–26

 

–26

 

 

–27

 

–27

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

(B21)

 

–118

 

12

 

–106

 

–77

 

–14

 

–92

Resultaat uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

(B21)

 

5

 

–5

 

 

–8

 

8

 

Winst van de periode vóór belastingen

 

 

 

624

 

441

 

1 065

 

434

 

524

 

957

Belastingen op winst

 

(B22)

 

56

 

–347

 

–291

 

–35

 

–265

 

–300

Winst van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

680

 

94

 

774

 

399

 

259

 

657

Winst van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

(B23)

 

–6

 

138

 

133

 

50

 

126

 

175

Winst van de periode

 

(B24)

 

674

 

233

 

907

 

448

 

385

 

833

toegerekend aan Solvay aandeel

 

(B24)

 

621

 

225

 

846

 

400

 

368

 

768

toegerekend aan minderheidsbelangen

 

(B24)

 

53

 

7

 

61

 

48

 

17

 

65