De netto financieringskosten conform IFRS bedroegen € -339 miljoen vergeleken met € -469 miljoen op onderliggende basis. De aanpassingen van € -130 miljoen in de netto financieringskosten conform IFRS bestaan uit:

  • € -26 miljoen voor de herclassificatie als netto financieringskosten van de financieringskosten en de gerealiseerde valutakoersresultaten op in euro uitgedrukte schulden van de RusVinyl joint venture. Het verschil van € 42 miljoen met de aanpassing op de EBITDA is toe te schrijven aan niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten.
  • € -111 miljoen voor herclassificatie van de coupons op eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS als dividenden worden opgenomen, maar bij de onderliggende resultaten als financieringskosten.
  • € 12 miljoen voor de eenmalige netto-impact van dalende discontovoeten op de waardering van milieuverplichtingen.
  • € -5 miljoen voor het “Resultaat uit financiële activa beschikbaar voor verkoop”.