Naast de financiële informatie op IFRS-basis stelt Solvay ook onderliggende prestatie-indicatoren op de winst- en verliesrekening voor om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de economische prestaties van de Groep. Deze cijfers passen de IFRS-cijfers aan voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA) bij acquisities, voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS ondergebracht worden als eigen vermogen maar beschouwd worden als schulden in de onderliggende informatie, en voor andere elementen, teneinde een voorstelling te bekomen zonder vertekeningen, en die de beoordeling van de onderliggende prestaties en de vergelijkbaarheid van de resultaten doorheen de tijd mogelijk maakt. Deze aanpassingen omvatten:

  • Resultaten van het beheer van de portefeuille en beoordelingen,
  • Resultaten van historische sanering en belangrijke geschillen,
  • Impacten aangaande fusies en overnames, voornamelijk non-cash PPA impacten (bv. Reële waarde correctie van voorraden, en afschrijvingen van immateriële activa) en retentiebonussen betreffende Chemlogics en andere verwervingen,
  • Netto financiële resultaten aangaande (a) wijzigingen in discontovoeten, (b) hyperinflatie, (c) coupons aangaande hybride obligaties beschouwd als dividenden volgens IFRS, en (d) impacten van schuldbeheer (voornamelijk winsten en verliezen betreffende vervroegde terugbetaling van schulden),
  • Aanpassingen aan de resultaten van investeringen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode, betreffende bijzondere waardeverminderingsverliezen, en niet gerealiseerde wisselkoersresultaten op schulden;
  • Resultaten van voor verkoop beschikbare financiële activa,
  • Belastingseffecten aangaande bovenstaande elementen en belastingkosten of –inkomsten uit vorige jaren.
  • Alle bovenstaande aanpassingen betreffen zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten, en omvatten de impacten van minderheidsbelangen.

Solvay is van oordeel dat deze prestatie-indicatoren nuttig zijn voor de analyse en beschrijving van wijzigingen en evoluties van zijn historische resultaten van activiteiten, omdat ze toelaten om prestaties te vergelijken op een consistente basis. De onderliggende winst- en verliesrekening is niet geäuditeerd maar ze worden afgeleid van de geäuditeerde IFRS rekeningen.