Solvay gebruikt alternatieve prestatie-indicatoren om zijn financiële prestaties te meten. Deze zijn:

 • Netto-omzet verwijst naar de omzet van goederen en diensten met toegevoegde waarde die overeenstemmen met de expertise en de kernactiviteiten van Solvay. De andere inkomsten, hoofdzakelijk uit handelstransacties in grondstoffen en energie en ook andere opbrengsten die door de Groep als onregelmatig worden beschouwd, zijn niet inbegrepen in de netto-omzet;
 • EBITDA of Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization of operationeel resultaat vóór afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
 • EBIT: Earnings Before Interest and Taxes, of operationeel resultaat.
 • Belastingvoet = Inkomstenbelastingen / (Resultaat vóór belastingen – Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures – interesten en gerealiseerde wisselkoersresultaten op de Rusvinyl joint venture). De aanpassing van de noemer aangaande geassocieerde deelnemingen en joint ventures is gebaseerd op het feit dat deze contributies reeds na belastingen zijn.
 • Vrije kasstroom bestaat uit kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (exclusief kasstromen betreffende verwervingen van dochterondernemingen) plus kasstromen uit investeringsactiviteiten (exclusief verwervingen en vervreemdingen van dochterondernemingen en andere investeringen, en exclusief leningen aan geassocieerde deelnemingen en andere niet-geconsolideerde deelnemingen, evenals gerelateerde belastingelementen).
 • Kapitaalinvesteringen zijn geldmiddelen betaald voor de verwerving van materiële vaste en immateriële activa.
 • Kasconversie is een verhouding om de conversie van EBITDA in kasstromen te meten. Het is gedefineerd als onderliggende EBITDA + CAPEX van voortgezette bedrijfsactiviteiten) / onderliggende EBITDA
 • Nettoschuld = langlopende financiële schulden plus kortlopende financiële schulden min geldmiddelen en kasequivalenten min overige vorderingen in financiële instrumenten. Onderliggende nettoschuld herclassificeert als 100% schuld de eeuwigdurende hybride obligaties, die als eigen vermogen worden beschouwd onder IFRS.
 • Hefboomgraad = nettoschuld / onderliggende EBITDA van de voorbije 12 maanden. Onderliggende leverage ratio = onderliggende nettoschuld / onderliggende EBITDA van de voorbije 12 maanden
 • CFROI of Cash Flow Return On Investment meet het kasrendement van Solvay’s bedrijfsactiviteiten. Het maakt gebruik van een redelijke schatting van de vervangingswaarde van activa en vermijdt verdraaiingen door bijvoorbeeld waardeverminderingen. Het wordt berekend als de verhouding tussen de Recurrente Kasstroom en Geïnvesteerd Kapitaal, waarbij:
  • Recurrente kasstroom = Onderliggende EBITDA + (Dividenden ontvangen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures, min Resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures) + Recurrente capex + Recurrente inkomstenbelastingen.
  • Geïnvesteerd kapitaal = Vervangingswaarde van de goodwill en de materiële vaste activa + Netto werkkapitaal + Boekwaarde van geassocieerde deelnemingen en joint ventures.
  • Recurrente capex is genormaliseerd op 2% van de vervangingswaarde van de materiële vaste activa, na aftrek van Goodwill waarden.
  • Recurrente Inkomstenbelastingen zijn genormaliseerd op 30% van (de Onderliggende EBIT min Resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures).
 • Onderzoek & innovatie meet de totale kasinspanningen in onderzoek en ontwikkeling, ongeacht of de uitgegeven warden of gekapitaliseerd. He bestaat uit uitgaven en kapitaalinvesteringen aangaande onderzoek en ontwikkeling opgenomen in het resultaat, vóór aftrek van subsidies, royalties en afschrijvingslasten.
 • Onderzoek- en Innovatie-instensiteit: Onderzoek & innovatie / netto-omzet
 • Netto werkkapitaal: Dit omvat voorraden, handelsvorderingen, en overige vlottende vorderingen, min handelsschulden, en overige verplichtingen op korte termijn.

Deze alternatieve prestatie-indicatoren worden intern gebruikt voor de analyse van de resultaten van de Groep en van zijn business units. Ze worden ook gebruikt in de berekening van de variabele verloning van het management. Deze alternatieve prestatie-indicatoren zijn niet geauditeerd maar worden afgeleid uit de geauditeerde IFRS rekeningen.