Een risicobeheersysteem dat duurzame prestaties waarborgt

In een context van wereldwijde economische en politieke onzekerheid, veranderende machtsevenwichten en groeiritmes, kortere marktcycli, volatiliteit van grondstoffen- en energieprijzen en een snelle technologische ontwikkeling, is Solvay van mening dat een efficiënte opvolging en beheer van risico’s cruciaal zijn om de strategische doelstellingen te bereiken. Het risico beoordelingsproces - goedgekeurd door de Raad van Bestuur - helpt de Groep zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren en tegelijkertijd zijn ambitieuze extra-financiële doelen na te streven en te blijven handelen conform de wet- en regelgeving en de gedragscode van Solvay.

Enterprise Risk Management (ERM): een belangrijk instrument om de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn te realiseren

Solvay is een complex, ondernemend en internationaal bedrijf. Onze activiteiten zijn onderhevig aan een aantal grote risico’s. We hebben derhalve een dynamisch proces ontwikkeld waarin belangrijke spelers de risico’s beoordelen die onder hun ­verantwoordelijkheid of expertise vallen.

Een risicoanalyse van alle GBU’s die geïntegreerd is in het jaarlijkse strategisch controleproces

Opvolging

De kritieke risico’s worden nauwlettend in de gaten gehouden door de Risicocommissie van de Groep, waarbij leden van het Uitvoerend Comité worden aangewezen als risicosponsor om ervoor te zorgen dat deze risico’s op een adequate manier worden aangepakt. Met name het vergelijken van de analyse met het werk van de functie Sustainable Development krijgt de aandacht.

Risicoanalyse

De systematische aanpak van Solvay op het gebied van risicobeheer, geïntegreerd in de strategie, de bedrijfsbeslissingen en de activiteiten, waarborgt dat de leidinggevenden van de Groep alle potentiële risico’s identificeren, beoordelen en beheren. Risicobeoordeling is gerelateerd aan waardecreatie voor korte, middellange en lange termijn en wordt altijd bekeken in relatie tot duurzaamheid. Twee van de vier belangrijkste gevolgen die bij de beoordeling van risico’s worden bekeken, hebben betrekking op onze toenemende gevoeligheid voor extra-financiële kwesties, namelijk de gevolgen voor de mens en voor het milieu. De andere twee - de economische gevolgen en de reputatieschade - houden direct verband met de operationele en financiële prestaties van de Groep. In lijn met de strategische doelstellingen van Solvay kunnen de risico’s als volgt worden ingedeeld: ‘voornaamste risico’s’ (de meest kritieke), ‘nieuwe risico’s’ en ‘overige risico’s’.

Economische gevolgen

Gevolgen voor de mens

Gevolgen voor het milieu

Gevolgen voor de reputatie

Ontwikelling van de belangrijkste risico's voor Solvay

Ernst

Risico

Trend

*

Nieuwe risico's: nieuwe of veranderende risico’s die op lange termijn een aanzienlijke impact kunnen hebben en die in de toekomst moeten worden beoordeeld

Hoog

Klimaatverandering*

Veiligheid

Transportongelukken

Matig tot hoog

Gebruik van chemische producten

Ethiek en compliance

Beveiliging van informatie en cyberrisico

Matig

Industriële veiligheid

Milieustrategie*

n.v.t.

Acties op het gebied van risicobeheer

Adequaat risicobeheer is een belangrijke succesfactor voor ons. Het beperkt de risico’s die verbonden zijn aan de oplossingen die we bieden. Met de Enterprise Risk Management-methode kunnen verbeteringen worden doorgevoerd waardoor de juiste prioriteit wordt gegeven aan de risico’s en er door elke GBU, Functie en de Groep als geheel gerichter gereageerd wordt op risico’s. Een speciaal dashboard wordt twee keer per jaar geactualiseerd voor de vooruitgang in risicobeperkende maatregelen en voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van risico’s.

Besluitvorming over de manier waarop de risico’s worden aangepakt

Alle risico’s en marktopportuniteiten - op basis van zowel financiële als extra-financiële criteria - zijn volledig geïntegreerd in de dagelijkse en strategische besluitvorming.

Een deugdelijk risicobeheersysteem verankerd op elk niveau binnen de Groep

Alle risico’s worden gedefinieerd en geclassificeerd volgens een zeer gedecentraliseerd proces waaraan een belangrijke bijdrage wordt geleverd door de operationele GBU’s en de Functies, ondersteund door de afdeling Bedrijfsrisico’s. Dit betekent dat er gedetailleerde kennis beschikbaar is voor de beoordeling van risico’s en dat operationele managers snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Global business units

Functies

Uitvoerend comité

Raad van Bestuur

  • Herzien en actualiseren hun eigen risicomatrix
  • Wijzen hun zogenoemde “risico-eigenaars” aan belast met de preventie van de meest kritieke risico’s

Stelt een lijst samen van – de meest belangrijke – Groepsrisico’s die nader beoordeeld moeten worden

Beslist over deze Groepsrisico’s en bewaakt ze van nabij

Elk Groepsrisico wordt toegewezen aan een lid van het Uitvoerend Comité

Houdt toezicht en keurt goed

AFDELING BEDRIJFSRISICO’S

Draagt bij aan en coördineert het risicobeheer voor de gehele Groep

Uitvoerend Comité, Voorzitters van de GBU’s, Algemene Directeuren van de Functies, de Voorzitters van de Regio’s en de Algemeen Directeur van Solvay Business Services.

Uitvoerend Comité en Algemene Directeuren van de functies Human Resources, Industrial, Legal en Sustainable Development.

Beoordeling van grote projecten in verband met de transformatie van de Groep

Bij omvangrijke projecten, zoals acquisities, grote kapitaalinvesteringen of transversale projecten wordt de juiste methodologie voor risicobeoordeling toegepast.

Meer informatie:

Risicosectie