Te midden van toenemende onzekerheid moeten chemiebedrijven zich aan vele structurele veranderingen aanpassen. Aanjagers van deze veranderingen zijn belangrijke macro-economische ontwikkelingen zoals de transitie van opkomende markten (waaronder China) naar nieuwe economische modellen, een wereldwijde groei die langer achterblijft dan verwacht, het einde van de supercyclus van grondstoffen (bv. olie en gas) en hogere volatiliteit (van grondstoffen, valuta’s en financiële markten). Deze uitdagende omstandigheden leiden tot snellere consolidatie in elk segment van de chemische industrie. De belangrijkste spelers voeren herstructureringen door en herverdelen hun middelen om een betere samenhang in hun portefeuilles te krijgen. Solvay doet al het nodige om zich aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen door met vooruitziende blik, innovaties en flexibiliteit onze toekomstige groei veilig te stellen.

Beter inzicht in de uitdagingen waar we voor staan

Twee jaar geleden hebben we onze materialiteitsanalyse volledig herzien om een beter inzicht te krijgen in de invloed van wereldwijde en sectortrends op onze activiteiten en onze strategie, en om nieuwe ontwikkelingen te signaleren. Op basis daarvan hebben we 13 onderwerpen kunnen identificeren die van zeer groot belang zijn voor de Groep. Deze onderwerpen betreffen het milieu, de maatschappij, de mens, bedrijfsmodellen, innovatie en leiderschap en bestuur. Hiervoor zijn actieplannen opgesteld en de uitvoering daarvan wordt nauwlettend gevolgd. De materialiteitsanalyse vormt de basis voor de dialoog met onze belanghebbenden.

Klikt u op de interactieve grafiek voor meer informatie

Veranderingen in de bevolkings­samenstelling en de consumptiepatronen

De maatschappelijke en economische modellen veranderen drastisch door verstedelijking, de groei van de wereldbevolking, een veranderend economisch evenwicht en een sterk groeiende middenklasse in Afrika en Azië.

Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op het gedrag van groepen en individuen, wat leidt tot fundamentele veranderingen in de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en zich verplaatsen.

Ons antwoord

Doordat we steeds meer over onze klanten te weten komen, ontwikkelen we steeds meer innovatieve en concurrerende oplossingen. Zo helpen we hen om vereenvoudigde en toegankelijke producten en diensten te leveren die passen bij de huidige en toekomstige wensen van de eindklant.

Om dichter bij onze klanten te komen, organiseren we regelmatig technologiedagen met de belangrijkste spelers in de markten waarin we actief zijn (bv. de luchtvaart-, automobiel- en landbouwsector). Zo laten we hen de toegevoegde waarde en de mogelijkheden van de chemie zien, bijvoorbeeld op het gebied van ecomobiliteit. Ook hebben we onze organisatie aangepast om flexibiliteit en klantgerichtheid te bevorderen.

2020

25%

verwacht wordt dat tegen 2020 25% van de wereldbevolking in steden zal wonen.

2050

+60 jaar

Het aantal 60 plussers zal verdubbelen tegen 2050 en zij zullen meer dan een kwart van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

2050

9,1 miljard

Voedselvoorziening voor een wereldbevolking van 9,1 miljard mensen in 2050 vereist een verhoging van de totale productie van levensmiddelen met ongeveer 70%.

Snellere innovatie

De snelle groei van digitale technologieën en mobiliteit, de wetenschappelijke ontwikkeling en de snellere innovatie cycli veranderen onze manier van werken, wonen en consumeren, en hebben hun weerslag op de meeste sectoren. Concurrentievermogen en duurzaamheid draaien niet langer alleen om het laag houden van kosten en prijzen, maar ook om het voldoen aan de steeds veranderende verwachtingen van de klant door middel van innovaties.

Ons antwoord

Innovatie biedt ons de kans om onze klanten de duurzame chemische oplossingen te bieden waar ze behoefte aan hebben.

We proberen een innovatieve omgeving te creëren door in de directe nabijheid van onze klanten en belangrijkste partners te opereren. Vaak is de ontwikkeling een gezamenlijk proces. Intern ondersteunt het Onderzoek & Innovatie-team van de Groep onze Global Business Units bij hun innovatieprojecten. Dit helpt hen om niet alleen meer, maar ook sneller te innoveren.

2020

$ 233,3 miljard

Een verwachte stijging van de grootte van de wereldwijde digitale gezondheidsmarkt tegen 2020.

2024

89%

van de nieuwe wagens zullen tegen 2024 geïntegreerde connectiviteit hebben (15% in 2014).

+60%

Eindproducten die additive manufacturing gebruiken vormen het snelst groeiende segment van de industrie met een groei van 60% per jaar.

Toenemende schaarste van de hulpbronnen en toenemende vraag naar duurzaamheid

Grondstoffenschaarste en een toenemende vraag naar duurzaamheid (denk aan klimaatverandering, concurrentie om hulpbronnen en ruimte, en de houdbaarheid van overheidsfinanciën) leiden tot een zorgvuldige omgang met ecologische, financiële en personele middelen. Het bedrijfsleven dient nieuwe duurzame oplossingen te vinden om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Ons antwoord

We dragen bij aan het oplossen van de duurzaamheidsvraagstukken van morgen, bijvoorbeeld door schonere energie voor meer consumenten beschikbaar te stellen, in de groeiende vraag naar voedsel te voorzien en kosteneffectieve stedelijke mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen.

Om onze productportefeuille sneller te verduurzamen, hebben we Sustainable Portfolio Management (SPM) in al onze belangrijkste processen geïntegreerd. Met deze methode kunnen we voor elk van onze oplossingen de verhouding tussen de milieukosten en de voordelen voor de aarde bepalen. Daarmee kunnen we vaststellen welke vooruitgang we boeken met onze ambitie om het aantal duurzame oplossingen in de omzet van de Groep in 2018 te verhogen naar 40%.

2030

3,9 miljard

In 2030 zal toegenomen waterschaarste meer dan 3,9 miljard mensen raken.

2030

+40%

In 2030 zal de uitstoot van broeikasgassen met 40% toenemen met als gevolg een stijging van de gemiddelde temperatuur van 0,5 tot 1,5°C.

2030

-20%

In 2030 zal de beschikbare landbouwgrond per persoon met 20% dalen tot 0,16 hectare.

Meer informatie

GRI Content Index

 Onze materialiteitsanalyse