1. Inleiding

Risico is de mogelijkheid dat er zich een gebeurtenis voordoet die negatieve gevolgen heeft voor de mens, de bedrijfsmiddelen, het milieu en de reputatie of strategische doelstellingen van de Groep, inclusief het mislopen van potentiële kansen. Berekende risico’s zijn, binnen vooraf door de Raad van Bestuur goedgekeurde grenzen van risicobereidheid, inherent aan de activiteiten van Solvay. Deze risicobereidheid vertaalt zich in een aantal beleidslijnen van de Groep die zijn goedgekeurd door het uitvoerend comité, en in het bijzonder in de 25 verplichte regels die als ‘rode lijnen’ beschreven staan in het Management Book van Solvay.

Systematisch risicobeheer van de Groep is geïntegreerd in de strategie, de bedrijfsbeslissingen en de activiteiten door middel van de ERM-benadering (Enterprise Risk Management), ondersteund door de afdeling Internal Audit & Risk Management (IA/RM). Deze aanpak zorgt ervoor dat de leidinggevenden van Solvay alle potentiële bedrijfsrisico’s en -kansen identificeren, beoordelen en beheren. Het risicobeheer is geïntegreerd in het strategische en operationele besluitvormingsproces; het wordt gezien als een essentieel sturingselement en een belangrijk hulpmiddel bij het nemen van beslissingen om de bedrijfsdoelstellingen op korte, middellange en lange termijn te realiseren. In een context van wereldwijde economische en politieke onzekerheid, veranderende machtsevenwichten, verschillende groeiritmes, kortere marktcycli, volatiliteit in grondstoffen- en energieprijzen en snelle technologische ontwikkelingen, is Solvay van mening dat het efficiënt bewaken en beheren van risico’s cruciaal is om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

De ERM-methodologie werd in 2014 verfijnd, en vervolgens in 2015 binnen de hele Groep geïmplementeerd. De herziening heeft geleid tot een aantal verbeteringen waardoor de prioriteit van relevante risico’s beter kan worden bepaald en GBU's, functies of de Groep er gerichter op kunnen reageren.

In 2016 zijn voor de GBU's risicocoördinatoren benoemd en hun rol is verduidelijkt. Zij vormen onderdeel van een door IA/RM ondersteund netwerk waarin best practices en methodeverbeteringen worden uitgewisseld. Daarnaast hebben de GBU's in 2016 hun risicomatrixen aangepast. De status van eerdere in gang gezette acties inzake risicobehandeling is hier nu aan toegevoegd.

De belangrijkste stappen van het ERM-proces zijn nu:

  • een eerste reeks risicoanalyses waarbij elke GBU en functie, met behulp van het IA/RM-team, de eigen risicomatrix herziet en actualiseert en risico-eigenaars aanwijst die verantwoordelijk zijn voor het inperken van de meest kritieke risico's;
  • een tweede fase waarin door de Leadership Council de risico's worden geïdentificeerd: op basis van een analyse van het IA/RM-team van de transversale en gecorreleerde risico's van de GBU's en functies, wordt een lijst met Groepsrisico's opgesteld en beoordeeld. Dit jaar is de correlatie-analyse uitgebreid om een betere risicorespons te waarborgen;
  • in een vervolgfase worden de Groepsrisico’s (de meest kritieke risico’s voor de Groep) nauwlettend geëvalueerd door de Risicocommissie van de Groep (samengesteld uit het uitvoerend comité en de algemeen directeuren van de functies Industrial, Legal & Compliance, Human Resources en Sustainable Development). Voor elk Groepsrisico is een lid van het uitvoerende comité aangewezen als risicosponsor, die ervoor zorgt dat dit risico op een adequate manier wordt aangepakt.
  • het voorleggen van het verslag over de Groepsrisico’s tijdens een speciale vergadering van de auditcommissie, uitgebreid met de voorzitter van de Raad van Bestuur, de CEO en andere leden van de Raad van Bestuur. De belangrijkste wijzigingen worden door de CEO toegelicht.

De preventiemaatregelen en de status daarvan worden door het IA/RM-team bewaakt en gerapporteerd in een risicodashboard voor de Groep. Dit dashboard wordt tweemaal per jaar door de Risicocommissie van de Groep geactualiseerd, gepubliceerd en formeel geëvalueerd. De commissie beoordeelt zowel de voortgang van preventiemaatregelen als nieuwe ontwikkelingen op het gebied van risicobeheer. De Groepsrisico’s worden op jaarbasis eveneens geëvalueerd door de auditcommissie van de Raad van Bestuur.

Interne controle is één aspect van het risicobeheer. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het systeem voor risicobeheer en interne controle van de Solvay-groep verwijzen we naar hoofdstuk 8 van dit jaarverslag (over corporate governance).

Crisisparaatheid, nog een belangrijk aspect van risicobeheer, is onderdeel van een gestructureerd netwerk binnen de Groep. Aangewezen leden voeren taken uit en implementeren programma's die ervoor moeten zorgen dat de business units en functies goed voorbereid zijn. Deze programma's bestaan uit crisissimulatie, mediatraining voor eventuele woordvoerders, onderhoud van de belangrijkste databanken en analyse van relevante interne en externe gebeurtenissen. De risico's die door middel van de ERM-aanpak worden geïdentificeerd, zijn van invloed op de scenario's die voor deze simulaties worden gebruikt.

De voor Solvay relevante risico’s en de tegenmaatregelen van de Groep worden hieronder uiteengezet. De beschreven preventiemaatregelen vormen geen garantie dat risico’s zich niet zullen voordoen of de Groep niet zullen raken, maar ze laten zien hoe Solvay de blootstelling aan risico’s op een proactieve manier beheert.