Omschrijving

Beroepsziektes zijn aan het werk gerelateerde ziektes door, meestal herhaaldelijke, blootstelling aan beroepsgevaar. In de meeste gevallen dienen de gezondheidseffecten zich pas na lange termijn aan, bijvoorbeeld bij asbestgerelateerde ziektes of kanker.

Pandemierisico’s kunnen zowel de medewerkers, hun familie als de samenleving in het algemeen treffen.

Preventie en bestrijding

  • Een conservatieve benadering bij het identificeren, evalueren en beheren van risico’s helpt de werkelijke risicoblootstelling te verminderen, ook wanneer nieuwe gevaren zich voordoen.
  • Solvay houdt de normen voor beroepsziektes wereldwijd nauwlettend in de gaten en heeft een uitgebreid programma voor industriële hygiëne opgezet aan de hand waarvan beoordeeld wordt of aan de standaarden voor beroepshygiëne voldaan wordt.
  • Conservatieve blootstellingsgrenzen worden vastgesteld en gedeeld door het wereldwijde toxicologische team van Solvay SAELs (Solvay Acceptable Exposure Limits), ondersteund door de interne commissie voor aanvaardbare blootstellingsgrenzen van Solvay. Deze commissie stelt grenzen vast voor substanties waarvoor geen officieel erkende OEL (Occupational Exposure Limit) grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is vastgesteld of waarbij deze grenswaarde volgens Solvay onvoldoende bescherming biedt. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan nanomaterialen en technologieën, endocriene verstoorders, ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) en gezondheidsgerelateerde toepassingen van Solvay-producten.
  • Alle industriële en grote administratieve sites van Solvay zijn verplicht de medewerkers periodiek medisch te laten onderzoeken op basis van individuele risicoprofielen en de aanbevelingen van de Groep. Dit draagt bij tot het voorkomen van beroepsziektes en eventuele andere nadelige gezondheidseffecten als gevolg van het werk.
  • Interne IT-hulpmiddelen voor interne industriële hygiëne en gezondheid op het werk zijn op alle sites geïntegreerd. Deze tools bieden de lokale teams de mogelijkheid tot eenvoudig en efficiënt beheer van – en toegang tot – uitvoerige hygiënegegevens en gegevens inzake het medisch toezicht van de medewerkers. Deze hulpmiddelen dragen daarnaast bij tot het identificeren en voorkomen van mogelijke nieuwe gevallen van beroepsziektes, verbeteren van de traceerbaarheid van individuele en collectieve blootstelling en van medische gegevens, en vergemakkelijken het dagelijks werk van artsen en hygiënisten bij Solvay.
  • Voor alle fabrieken en activiteiten is een plan opgesteld ter voorbereiding op een eventuele pandemie, ondersteund door een netwerk van coördinatoren. Dit plan kan in werking worden gesteld wanneer regionale of lokale respons nodig is.