Omschrijving

Hieronder vindt u een overzicht van de financiële risico's van Solvay en de mate waarin deze van toepassing zijn voor de onderneming:

 • Liquiditeitsrisico (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en beheer van financiële risico's bij de geconsolideerde jaarrekening)
  • Het vermogen om financiële schulden tijdig terug te betalen en te herfinancieren
  • Het vermogen om bedrijfsactiviteiten te financieren en kasstromen door activiteiten te genereren
  • Het vermogen om kasstromen te onttrekken uit desinvesteringen en niet te veel te betalen voor overnames
  • Het vermogen om de Investment Grade-kredietwaardigheid van de Groep de behouden
 • Valutarisico (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en beheer van financiële risico's bij de geconsolideerde jaarrekening)
  • De Groep loopt vooral valutarisico in euro's en dollars.
  • De activiteiten van de Groep genereren een aanzienlijke positieve netto dollarstroom. Een waardedaling van de dollar leidt meestal tot lagere opbrengsten en lagere winsten.
  • Verder is de Groep, in veel mindere mate, blootgesteld aan de valutakoersen tussen EUR/Japanse yen, EUR/Chinese yuan en Braziliaanse real/Amerikaanse dollar
 • Risico's inzake pensioenverplichtingen (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en beheer van financiële risico's bij de geconsolideerde jaarrekening):
  • Blootstelling aan een aantal toegezegd-pensioenregelingen die onderhevig zijn aan fluctuaties in de disconteringsvoet, verwacht inflatieniveau, het socialezekerheidsstelsel en verwachte levensduur alsmede de activa/passiva-matching. Deze kunnen van grote invloed zijn op de netto pensioenverplichtingen van de Groep
  • Blootstelling aan pensioentekorten door rente- en inflatierisico's

Preventie en bestrijding

Financiële risico's worden in brede zin geanalyseerd, beoordeeld en beheerst door de financiële afdeling van de Groep en meer specifiek door de afdelingen Treasury, Group Accounting & Reporting, en Tax. Het financiële beleid van de Groep en de strikte bewaking daarvan moeten ervoor zorgen dat verlies wordt voorkomen of beperkt.

Voorzichtig met financiële middelen en aanzienlijke kasreserves

Een voorzichtig financieel profiel en een conservatieve financiele discipline:

 • Na de overname van Cytec in december 2015 bevestigden de twee belangrijkste kredietwaardigheidsbureaus de Investment Grade-kredietwaardigheid van de Groep, met een Baa2/P2-rating (negatieve vooruitzichten) van Moody’s en een BBB-/A3 rating (stabiele vooruitzichten) van Standard & Poor’s.

Aanzienlijke kasreserves:

 • Eind 2016 had de Groep € 1,1 miljard aan geldmiddelen en kasequivalenten (Overige financiële instrumenten) alsmede € 2,4 miljard aan kasreserves samengesteld uit gegarandeerde kredietfaciliteiten (twee gesyndiceerde kredietfaciliteiten van respectievelijk € 1,5 miljard en € 550 miljoen) en een extra bilaterale kredietfaciliteit van € 350 miljoen bij belangrijke internationale bankinstellingen.
 • De Groep heeft toegang tot een Belgisch Schatkistbewijsprogramma van € 1 miljard of, als alternatief, een Amerikaans commercial paper-programma van US$ 500 miljoen.

Investment Grade-kredietwaardigheid:

 • De Groep streeft ernaar om haar Investment Grade-kredietwaardigheid te behouden en springt daarom voorzichtig om met haar financiële middelen. Bovendien wordt bij beslissingen over portefeuillebeheer en investeringen en bij de kasstroomdoelstellingen uitdrukkelijk aandacht besteed aan de gevolgen voor Groeps kredietwaardigheidsindicatoren. Ook heeft Solvay een uitgebreide financiële methodologie ontwikkeld en wordt de vennootschap door onafhankelijke deskundigen bijgestaan. Dit geeft de Groep inzicht in de gevolgen van toekomstige financiële en zakelijke ontwikkelingen voor zijn kredietwaardigheid, zodat de Groep hierop kan inspelen.
 • Solvay zet zich in voor transparante en regelmatige gesprekken met de belangrijkste kredietwaardigheids bureaus.

Geografische spreiding en de afdekking van valutarisico's

Door geografische spreiding van de productie en de omzet wordt het valutarisico op natuurlijke wijze beperkt, omdat de inkomende kasstromen aansluiten bij de uitgaven in dezelfde valuta.

Afdekking van valutarisico

Solvay houdt de valutamarkt goed in de gaten en neemt afdekkingsmaatregelen van met name een looptijd van minder dan één jaar en gewoonlijk niet langer dan 18 maanden, wanneer dit nodig wordt geacht.

 • Voor het afdekken van valutarisico maakt Solvay gebruik van termijn- en optiecontracten om de waarde van toekomstige kasstromen in buitenlandse valuta veilig te stellen.
 • De Groep beheert het valutarisico voor vorderingen, schulden en leningen centraal voor alle dochterondernemingen van de Groep daar waar het mogelijk is om zulke transacties af te sluiten en via lokale financiële dochterondernemingen voor andere regio’s.

Renteafdekkingsbeleid

Voor het leeuwenaandeel van haar schulden zet de Groep de rente vast. Solvay volgt nauwgezet de rentemarkt en gaat renteswaps aan wanneer dit nodig wordt geacht.

Kredietwaardigheid van Solvays tegenpartijen

Wat schatkistbeheer betreft, werkt Solvay samen met bankinstellingen met de hoogste kredietwaardigheid (waarvan de selectie is gebaseerd op de belangrijkste ratingsystemen) en vermijdt een concentratie van risico’s door de positie bij elk van deze banken niet boven een bepaalde drempel te laten komen. Die drempel is bepaald op basis van de kredietwaardigheidsrating van de betrokken instelling. Verder kan Solvay in geldmarktfondsen en kortlopende overheidsobligaties met de hoogste waardering beleggen.

Wat haar commerciële activiteiten betreft, beheert de Solvay-groep de externe klantenrisico’s en de inning van contanten via een sterk netwerk van kredietmanagers en incasso-medewerkers gevestigd in de regio’s en landen waar de Groep actief is. Zij worden daarbij ondersteund door een aantal gedetailleerde procedures en aangestuurd door kredietcommissies op Groeps- en GBU-niveau. Deze maatregelen ter beperking van de verliezen hebben geleid tot een laagterecord in wanbetaling door klanten ('customer default').

Pensioenvoorzieningen en optimalisatie van pensioenplannen

Pensioenvoorzieningen: Solvay heeft richtlijnen opgesteld om zijn invloed op de besluitvorming door lokale pensioenfondsen te vergroten, binnen de grenzen van de lokale wetgeving. Het gaat hier om beslissingen in verband met investeringen en financieringen, keuze van adviseurs, benoeming van door de werkgever voorgedragen vermogensbeheerders in het bestuur van lokale pensioenfondsen en andere beslissingen die met kostenbeheersing te maken hebben.

Optimalisatie: van pensioenplannen Dit is er voornamelijk op gericht de blootstelling aan het risico verbonden aan toegezegd-pensioenregelingen te verminderen, door voor toekomstige pensioenjaren de bestaande regelingen om te zetten naar pensioenplannen met een lager risicoprofiel of door deze pensioenregeling niet open te stellen voor nieuwkomers. Een voorbeeld van een pensioenplan met een lager risico is een hybride plan waarin een kassaldoregeling wordt gecombineerd met een toegezegde-bijdrageregeling.

Drie Jaarlijks wordt een ALM (Asset Liability Management)-analyse van de pensioenregelingen van de Groep, die meer dan 90% van de bruto of netto pensioenverplichtingen van de Groep vertegenwoordigen, uitgevoerd om de bijhorende risico’s wereldwijd te identificeren en te beheren. Solvay heeft in 2016 een ALM-onderzoek uitgevoerd.

Controleprocedure voor naleving van belastingrichtlijnen en beleid inzake interne verrekening

De controleprocedure voor de naleving van belastingrichtlijnen bestaat uit bewakingsprocedures en -systemen, grondige interne evaluaties en controles verricht door erkende externe adviseurs. Maatregelen om het risico van fiscale geschillen te voorkomen bestaan uit een grondige analyse van de interne financiering van dochterondernemingen, fusies, overnames en verkopen, of voorgestelde veranderingen in de bedrijfsorganisatie en activiteiten. Indien de omvang van de bedragen dit rechtvaardigt, roept de Groep de hulp in van externe deskundigen of advocatenkantoren.

Beleid, procedures en controlemaatregelen inzake interne verrekening zijn erop gericht te voldoen aan de eisen van de autoriteiten. Jaarlijks wordt documentatie over de interne verrekening opgesteld voor elke juridische entiteit van de Groep waarvoor deze documentatie krachtens de lokale wet- en regelgeving vereist is. Hiervoor wordt de hulp van interne of externe specialisten ingeroepen om de marktconformiteit van de interne verrekening aan te tonen. Het bestaan en de nauwkeurigheid van de documentatie worden periodiek gecontroleerd via interne audit. Specialisten op het gebied van interne verrekening helpen de onderneming bij het vaststellen van de interne tarieven die aansluiten bij het beleid inzake interne verrekening.

De belastingafdeling van Solvay besteedt bovendien veel aandacht aan de juiste interpretatie van nieuwe belastingrichtlijnen om juridische procedures te voorkomen. De afdeling houdt zich onder andere bezig met de implementatie per land van de aanbevelingen inzake de G20/OESO-grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) en zorgt ervoor dat de belastingpositie voldoet aan de veranderende eisen.