Omschrijving

  • Het beheren en saneren van bodemvervuiling uit het verleden op sommige sites en het respecteren van toekomstige wijzigingen in milieuwetgeving zijn topprioriteiten;
  • Wetgeving in de wereld introduceert een steeds groter toepassingsgebied voor wettelijke milieuverplichtingen dan voorheen. Maar in Europa wordt deze wetgeving op een pragmatische manier geherinterpreteerd met behulp van een sitespecifieke risicoanalyse om de interventiewaarde en remediëringsdoelstellingen te bepalen.

Preventie en bestrijding

  • ISO 14001 of geïntegreerde HSE-beheersystemen gelijkwaardig aan ISO 14001 (Solvay Care Management System) voor het milieu worden in alle productievestigingen ingevoerd;
  • Het beleid en de risicocontroleprogramma’s worden toegepast in alle productie-eenheden en overige voorzieningen en worden geleidelijk ingevoerd in de nieuw verworven fabrieken. De Groep neemt de noodzakelijke maatregelen  om te voldoen aan de richtlijnen op het gebied van de belangrijkste risico’s of deze zelfs te overschrijden, bijvoorbeeld door gedetailleerde maatregelen ter preventie van ongevallen;
  • De sites met historische bodemvervuiling worden zorgvuldig gevolgd en beheerd. Een speciaal wereldwijd team volgt regelmatig opleidingen en zorgt ervoor dat de voorzieningen voor toezicht en herstel geactualiseerd worden in overeenstemming met bepaalde auditprocedures;
  • Alle betroffen sites maken beleidsmatig gebruik van een risicobeschrijving. Het bevat een diagnose van potentiële problemen op basis van hydrogeologisch onderzoek en bodemanalyse, een evaluatie van de risico’s voor het grondwater en de implementatie van relevante herstel- of begrenzingsmaatregelen in overleg met de bevoegde overheid;
  • Op lokaal niveau wordt op alle sites van Solvay de wet- en regelgeving bewaakt. Verbeterende maatregelen worden waar nodig ingevoerd in nauwe samenwerking met de milieuautoriteiten;
  • Solvay sluit verzekeringen af om de financiële gevolgen van milieurisico's te verminderen. Solvay volgt de effecten van de klimaatverandering op de voet, aangezien de daaraan gerelateerde risico’s en kansen de bedrijfsdoelstellingen van de Groep kunnen beïnvloeden. Het risico wordt tot op zekere hoogte gedekt door de geografische spreiding van de productievestigingen en afzetmarkten van de Groep.