Omschrijving

Regelgevend risico

 • Het risico in verband met regelgeving verwijst naar het risico dat Solvay loopt als de wet- en regelgeving wijzigt. Solvay kan blootgesteld worden aan grote kostenstijgingen of onderbrekingen in de bedrijfsvoering als gevolg van nieuwe wet- of regelgeving of een meer striktere interpretatie of toepassing van de huidige regelgeving door de rechterlijke macht of andere autoriteiten.
 • Solvay moet de wettelijke goedkeuring krijgen en behouden voor het laten draaien van de productiefaciliteiten en het verkopen van zijn producten. Intrekking van voorheen toegekende goedkeuringen of het niet kunnen verkrijgen van een goedkeuring kan een nadelig effect hebben op de continuïteit van de activiteiten en de bedrijfsresultaten.
 • Met name in Europa moeten alle chemische stoffen die geproduceerd, geïmporteerd of gebruikt worden door Solvay geregistreerd worden conform de REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Verordening en de door deze regelgeving opgelegde deadlines moeten gerespecteerd worden. Dit komt bovenop de overige reeds bestaande vereisten. Tussen 2010 en 31 mei 2013 zijn 451 dossiers succesvol geregistreerd bij de European Chemical Agency. Voor de volgende REACH-registratiedeadline van 31 mei 2018 moeten ongeveer 332 stoffen geregistreerd worden. Het registratieschema dat daarvoor is opgesteld, verliep eind 2016 volgens plan. Per 1 december 2016 zijn al 123 dossiers geregistreerd.

Politiek risico

Politiek risico is het risico dat Solvay loopt wanneer het overheidsgezag niet op een normale manier kan worden uitgeoefend. Dit kan het gevolg zijn van een sociale crisis, politieke onstabiliteit, burgeroorlog, nationalisatie of terrorisme in landen waar de Groep opereert of producten verkoopt, met als gevolg vertraging in de levering of het niet kunnen leveren van producten of het niet beschikbaar zijn van grondstoffen, energie, logistieke of transportmiddelen.

Juridisch risico

 • Het juridische risico verwijst naar het risico op werkelijke en mogelijke gerechtelijke en administratieve procedures.
 • Alleen al door zaken te doen stelt Solvay zich bloot aan geschillen en procedures, waarbij een ongunstige uitkomst altijd mogelijk is (zie de paragraaf Belangrijke geschillen hieronder).
 • De Groep kan tijdens de normale bedrijfsvoering betrokken raken bij gerechtelijke en administratieve procedures, met name op het gebied van productaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen, antitrust-wetgeving, inbreuk op octrooien, belastingaanslagen en milieukwesties (zie de paragraaf Belangrijke geschillen hieronder).
 • De activiteiten van de Groep hangen af van de controle over de voornaamste technologieën en van de innovatiecapaciteit. Door derden aangespannen juridische procedures inzake het recht van Solvay om bepaalde technologieën te gebruiken, kunnen een impact hebben op de activiteiten.

Preventie en bestrijding

 • Dankzij de geografische spreiding van de Groep over de wereld worden de gevolgen van nadelige wettelijke en politieke ontwikkelingen beperkt.
 • Goed ontworpen en geteste producten en productieprocessen helpen de risico's op het gebied van wet- en regelgeving te beperken, net zoals de tijdige en complete indiening van vergunningsaanvragen.
 • Het risico verbonden aan regelgeving en politiek wordt verkleind, zowel binnen als buiten de Europese Unie, door de voortdurende inspanningen van de afdeling Overheid & Publieke Zaken, die met openbare instanties werkt en met de lokale Belgische ambassades in contact staat.
 • Om de juridische risico's te beheersen heeft Solvay medewerkers in dienst die gespecialiseerd zijn in recht en intellectuele eigendom alsook regelgevende middelen en instrumenten. Daar waar nodig kan een beroep gedaan worden op externe professionele inbreng.
 • Afhankelijk van de verwachte juridische risico's treft Solvay financiële voorzieningen. Het bewustzijn op dit gebied wordt vergroot door gerichte trainingssessies, het delen van informatie, zelfbeoordelingsprocedures en interne audits.
 • Bedrijfsgeheimen en patenten beschermen de technologische kennis van Solvay inzake nieuwe producten en processen. De onderneming spant zich dan ook voortdurend in om eigen kennis en informatie en de positie van het bedrijf als leider op het gebied van technologische kennis van productieprocessen te beschermen.
 • Politieke risico’s pakt Solvay aan door risico’s te delen met plaatselijke of institutionele partners en door het nauwgezet volgen van politieke ontwikkelingen in kwetsbare gebieden.

Alle risico’s die uiteindelijk tot een blootstelling kunnen leiden (ongeacht de waarschijnlijkheid daarvan) worden centraal bewaakt en elk kwartaal aan het uitvoerend comité en de auditcommissie voorgelegd. Daarbij worden de ontwikkelingen in de afgelopen periode en de geschiktheid van de financiële voorzieningen beoordeeld.